header
รายละเอียด
ประเภทหนังสือราชการ
ชั้นความเร็วด่วนที่สุด
เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในสถานประกอบกิจการ
ร่างหนังสือนำส่ง
กลุ่มงาน[25600700] กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
เรียนจัดหางานจังหวัด ๘ จังหวัด
เบอร์โทรฯ2258
การส่งหนังสือส่งไปรษณีย์
หมายเหตุ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่น CD-ROM

ผู้บันทึกนายศิลป์ชัย เนตรทานนท์
วันเวลาที่บันทึก14 มกราคม 2564 เวลา 15:18 น.
สถานะดำเนินการเสร็จสิ้น
เอกสารส่งเรื่องคืน
ผู้ส่งเรื่องคืนน.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา