header
รายละเอียด
ประเภทหนังสือราชการ
ชั้นความเร็วธรรมดา
เรื่องขออนุเคราะห์สรุปแนวปฏิบัติที่ดี รบ2
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ร่างหนังสือนำส่ง
กลุ่มงาน[25600600] กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองประทุน
เบอร์โทรฯ2314
การส่งหนังสือส่งไปรษณีย์, file scan (ส่งเมล์)
หมายเหตุ

โรงเรียนวัดหนองประทุน จ.ราชบุรี

ผู้บันทึกน.ส.เกษร กำลังหาญ
วันเวลาที่บันทึก14 มกราคม 2564 เวลา 15:22 น.
สถานะดำเนินการเสร็จสิ้น
เอกสารส่งเรื่องคืน
ผู้ส่งเรื่องคืนน.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา