header
รายละเอียด
ประเภทหนังสือราชการ
ชั้นความเร็วธรรมดา
เรื่องขอเชิญเรีรยนออนำลน์ ผู้อำนวยการเล่น
ร่างหนังสือนำส่ง
กลุ่มงาน[25600312] กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม
เบอร์โทรฯ1572 0817056717
การส่งหนังสือ
ผู้บันทึกนางบุษบา อรรถาวีร์
วันเวลาที่บันทึก15 มกราคม 2564 เวลา 08:50 น.
สถานะดำเนินการเสร็จสิ้น
เอกสารส่งเรื่องคืน
ผู้ส่งเรื่องคืนน.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา