header
รายละเอียด
ประเภทหนังสือราชการ
ชั้นความเร็วด่วนที่สุด
เรื่องขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ: การประชุมจัดทำหลักสูตร อสรจ.
ร่างหนังสือนำส่ง
กลุ่มงาน[25600700] กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
เบอร์โทรฯ2258
การส่งหนังสือส่งไปรษณีย์
หมายเหตุ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕ ราชบุรี, ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี,ผู้บัญชาการเรือนจำกลางราชบุรี, ผู้บัญชาการเรือนจำเขาบิน จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง.....สสจ.ราชบุรี (ผู้รับผิดชอบงานราชทัณฑ์ปันสุขฯ จำนวน 2 คน)ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 (ผู้รับผิดชอบงานราชทัณฑ์ปันสุขฯ จำนวน 2 คน ) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี (1.งานโรคไม่ติดต่อ 2. กลุ่มโรคติดต่อ 3. กลุ่มโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 3 คน) เรือนจำกลางราชบุรี (พยาบาลวิขาชีพ จำนวน 2 คน) เรือนจำกลางเขาบิน (พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 คน)

ผู้บันทึกนายศิลป์ชัย เนตรทานนท์
วันเวลาที่บันทึก15 มกราคม 2564 เวลา 11:39 น.
สถานะดำเนินการเสร็จสิ้น
เอกสารส่งเรื่องคืน
ผู้ส่งเรื่องคืนน.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา