header
รายละเอียด
ประเภทหนังสือราชการ
ชั้นความเร็วธรรมดา
เรื่องการอบรมหลักสูตรการทำวิจัยสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย
กลุ่มงาน[25600622] ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครชัยศรี
อ้างถึง-
เบอร์โทรฯ2267
การส่งหนังสือถือไปเอง, file scan (ส่งเมล์)
หมายเหตุ

เรื่องการอบรมหลักสูตรการทำวิจัยสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครชัยศรี

สิ่งที่ส่งมาด้วยตารางการฝึกอบรมจำนวน 1 ชุด

ด้วย ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ได้จัดทำหลักสูตรการทำวิจัยสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทำวิจัย ให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานของตนเองได้ โดยจะมีการจัดอบรมในวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2564 และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://hpc5.anamai.moph.go.th/km/training/external...

ในการนี้ ทางศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลนครชัยศรี และผู้ที่สนใจเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว ในวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้เข้ารับการอบรมต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ผู้บันทึกนายสุนทร อุ่มเอิบ
วันเวลาที่บันทึก15 มกราคม 2564 เวลา 15:49 น.
ผู้แก้ไขนายสุนทร อุ่มเอิบ
วันเวลาที่แก้ไข15 มกราคม 2564 เวลา 15:50 น.
สถานะดำเนินการเสร็จสิ้น
เอกสารส่งเรื่องคืน
ผู้ส่งเรื่องคืนน.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา