header
รายละเอียด
ประเภทหนังสือราชการ
ชั้นความเร็วด่วนที่สุด
เรื่องสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์รณรงค์ล้างตลาด
ร่างหนังสือนำส่ง
กลุ่มงาน[25600300] กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
เรียนนายแพทย์ สสจ.สมุทรสาคร
อ้างถึง-
เบอร์โทรฯ2297
การส่งหนังสือถือไปเอง
ผู้บันทึกน.ส.มัตติกา ยงอยู่
วันเวลาที่บันทึก19 มกราคม 2564 เวลา 14:33 น.
ผู้แก้ไขน.ส.มัตติกา ยงอยู่
วันเวลาที่แก้ไข19 มกราคม 2564 เวลา 16:15 น.
สถานะดำเนินการเสร็จสิ้น
เอกสารส่งเรื่องคืน
ผู้ส่งเรื่องคืนน.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา