header
รายละเอียด
ประเภทหนังสือราชการ
ชั้นความเร็วธรรมดา
เรื่องขออนุเคราะห์สรุปแนวปฏิบัติที่ดี นฐ2
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ร่างหนังสือนำส่ง
กลุ่มงาน[25600600] กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)
เบอร์โทรฯ2314
การส่งหนังสือส่งไปรษณีย์, file scan (ส่งเมล์)
ผู้บันทึกน.ส.เกษร กำลังหาญ
วันเวลาที่บันทึก20 มกราคม 2564 เวลา 10:10 น.
สถานะดำเนินการเสร็จสิ้น
เอกสารส่งเรื่องคืน
ผู้ส่งเรื่องคืนน.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา