header
รายละเอียด
ประเภทหนังสือราชการ
ชั้นความเร็วด่วนที่สุด
เรื่องขอชี้แจงแนวทางและมาตรการในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ร่างหนังสือนำส่ง
กลุ่มงาน[25600800] กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 8 จังหวัด
อ้างถึงหนังสือสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย ที่ สธ 0941.04/ว52 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564
เบอร์โทรฯ2217
การส่งหนังสือส่งไปรษณีย์, file scan (ส่งเมล์)
ผู้บันทึกน.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล
วันเวลาที่บันทึก20 มกราคม 2564 เวลา 15:20 น.
สถานะดำเนินการเสร็จสิ้น
เอกสารส่งเรื่องคืน
ผู้ส่งเรื่องคืนน.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา