header
รายละเอียด
ประเภทหนังสือราชการ
ชั้นความเร็วธรรมดา
เรื่องขอส่งแผ่นพับเอกสารวิชาการ
ร่างหนังสือนำส่ง
กลุ่มงาน[25600300] กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
เรียนนายแพทย์สสจ.เพชรบุรี และนครปฐม
อ้างถึง-
เบอร์โทรฯ2297
การส่งหนังสือส่งไปรษณีย์
ผู้บันทึกน.ส.มัตติกา ยงอยู่
วันเวลาที่บันทึก21 มกราคม 2564 เวลา 14:11 น.
สถานะดำเนินการเสร็จสิ้น
เอกสารส่งเรื่องคืน
ผู้ส่งเรื่องคืนน.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา