header
รายละเอียด
ประเภทหนังสือราชการ
ชั้นความเร็วธรรมดา
เรื่องแจ้งการรับรองสถานที่จำหน่ายอาหารประเภทโรงอาหารตามกฎกระทรวง
กลุ่มงาน[25600300] กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
อ้างถึงหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ ๐๐๓๒.๐๐๓/๕/๖๕ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔
เบอร์โทรฯ2211
การส่งหนังสือส่งไปรษณีย์
หมายเหตุ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ส่งรายชื่อโรงอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร และขอใบรับรองโรงอาหารมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จากกรมอนามัย นั้น

ในการนี้ ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี ได้ประสานงานไปยังกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แล้ว และขอเรียนชี้แจงว่า ปัจจุบันสถานที่จำหน่ายอาหารประเภทโรงอาหารต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โดยปฏิบัติตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น จึงได้มีการยกเลิกมาตรฐานโรงอาหาร ๓๐ ข้อ และกรมอนามัยไม่ได้ออกใบรับรองมาตรฐานสำหรับโรงอาหารดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ให้การรับรองโรงอาหารหรือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ


ผู้บันทึกนายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์
วันเวลาที่บันทึก21 มกราคม 2564 เวลา 16:32 น.
สถานะดำเนินการเสร็จสิ้น
เอกสารส่งเรื่องคืน
ผู้ส่งเรื่องคืนน.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา