header
รายละเอียด
ประเภทหนังสือราชการ
ชั้นความเร็วด่วน
เรื่องขอผลการประเมินการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ร่างหนังสือนำส่ง
กลุ่มงาน[25600300] กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.......................... (8 จังหวัด)
เบอร์โทรฯ2211
การส่งหนังสือส่งไปรษณีย์
ผู้บันทึกน.ส.อุบล จันทร์เพชร
วันเวลาที่บันทึก26 มกราคม 2564 เวลา 13:13 น.
สถานะดำเนินการเสร็จสิ้น
เอกสารส่งเรื่องคืน
ผู้ส่งเรื่องคืนน.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา