header
รายละเอียด
ประเภทหนังสือราชการ
ชั้นความเร็วด่วนมาก
เรื่องขอความร่วมมือเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ร่างหนังสือนำส่ง
กลุ่มงาน[25600300] กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
เรียนผู้กำกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14
อ้างถึง-
เบอร์โทรฯ2297
การส่งหนังสือส่งไปรษณีย์, file scan (ส่งเมล์)
ผู้บันทึกน.ส.มัตติกา ยงอยู่
วันเวลาที่บันทึก26 มกราคม 2564 เวลา 21:34 น.
สถานะดำเนินการเสร็จสิ้น
ผู้ส่งเรื่องคืนน.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา