header
รายละเอียด
ประเภทหนังสือราชการ
ชั้นความเร็วด่วนที่สุด
เรื่องขอส่งใบรับรองจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ในการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพของ ประชากรวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ.2564
ร่างหนังสือนำส่ง
กลุ่มงาน[25600700] กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ๘ จังหวัด
อ้างถึงหนังสือศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี ที่ สธ ๐๙๑๕.๐๓/ว๐๑๓๐ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔
เบอร์โทรฯ2258
การส่งหนังสือส่งไปรษณีย์
ผู้บันทึกน.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง
วันเวลาที่บันทึก27 มกราคม 2564 เวลา 16:09 น.
สถานะดำเนินการเสร็จสิ้น
ผู้ส่งเรื่องคืนน.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา