header
รายละเอียด
ประเภทหนังสือราชการ
ชั้นความเร็วด่วนมาก
เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการค้นหาผลงานเชิงนวัตกรรมโครงงานสุขภาพนักเรียนระดับเขต
ร่างหนังสือนำส่ง
กลุ่มงานไม่ระบุ
เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 8 จังหวัด
อ้างถึงสธ.0923.04/ว8110 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 (81468)
เบอร์โทรฯไม่ระบุ
การส่งหนังสือ
ผู้บันทึกน.ส.จุติพร ศรีแก้ว
วันเวลาที่บันทึก12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 21:10 น.
สถานะดำเนินการเสร็จสิ้น
เอกสารส่งเรื่องคืน
ผู้ส่งเรื่องคืนน.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา