header
แสดง 181 ถึง 200 จาก 4,382 ผลลัพธ์

ระบบส่งงานพิมพ์หนังสือราชการ

ลำดับประเภทชั้นความเร็วเรื่องสถานะ
 
 
 
181หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเลื่อนเก็บข้อมูล (อบต.ไร่โคก)
เมื่อ 22 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
182หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเลื่อนเก็บข้อมูล (สสจ.เพชรบุรี)
เมื่อ 22 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
183หนังสือราชการด่วนที่สุดเตรียมความพร้อมการจัดสรรเงินลงทุนเหลือจ่าย ประจำปี 2564
เมื่อ 22 ธันวาคม 2563 โดย นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน แผนงานและงบประมาณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
184หนังสือราชการด่วนมากขอส่งรายงานยาเสพติดประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
เมื่อ 22 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.สิริลักษณ์ พลจารัตน์ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเภสัชกรรม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
185หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
เมื่อ 22 ธันวาคม 2563 โดย นางพเยาว์ พุกสุวรรณ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มการพยาบาล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
186หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเลื่อนเก็บข้อมูล (รพ.บ้านแพ้ว)
เมื่อ 21 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
187หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเลื่อนเก็บข้อมูล (สสจ.สมุทรสาคร)
เมื่อ 21 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
188หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเลื่อนเก็บข้อมูล (สสจ.นครปฐม)
เมื่อ 21 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
189หนังสือราชการด่วนตอบรับการเข้าศึกษาดูงานและการขอใช้ห้องประชุมในการสัมนาฯ
เมื่อ 21 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.อภิวัน มั้นงาม ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
190หนังสือราชการด่วนขอเชิญวิทยากร
เมื่อ 21 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท กลุ่มงานทันตสาธารณสุข งานทันตสาธารณสุข
ดำเนินการเสร็จสิ้น
191หนังสือราชการด่วนขอเชิญข้าราชการประชุมพัฒนาศักยภาพทันตาภิบาลด้านการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
เมื่อ 21 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท กลุ่มงานทันตสาธารณสุข งานทันตสาธารณสุข
ดำเนินการเสร็จสิ้น
192หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเมนูชูสุขภาพ และ โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ฯ
เมื่อ 21 ธันวาคม 2563 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
193หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายงานจำนวนผู้มารับบริการตรวจ Pap smear เดือน ส.ค 2563 - ต.ค 2563
เมื่อ 18 ธันวาคม 2563 โดย นางโสภา สวนส้มจีน กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชศาสตร์ชันสูตร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
194หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะผู้อำนวยการเล่น เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก
เมื่อ 18 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.ภภัสสร มุกดาเกษม กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
195หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะผู้อำนวยการเล่น เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก
เมื่อ 18 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.ภภัสสร มุกดาเกษม กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
196หนังสือราชการด่วนมากขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรายบุคคล
เมื่อ 16 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
197หนังสือราชการด่วนแบบตอบรับวิทยากร
เมื่อ 16 ธันวาคม 2563 โดย นายกมล มัยรัตน์ กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ งานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
198หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
เมื่อ 16 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.เทพินทร์ จิตต์ดี กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Daycare)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
199หนังสือราชการด่วนมากขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
เมื่อ 16 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.จุติพร ศรีแก้ว กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
200หนังสือราชการธรรมดาการอบรมหลักสูตรการทำวิจัยสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 2
เมื่อ 16 ธันวาคม 2563 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น