header
ทั้งหมด 4,513 ผลลัพธ์

ระบบส่งงานพิมพ์หนังสือราชการ

ลำดับประเภทชั้นความเร็วเรื่องสถานะ
 
 
 
1หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม นางสาววรลักษณ์
เมื่อ 8 เมษายน 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2หนังสือราชการด่วนที่สุดส่งเกณฑ์การประเมินตำบลตามเกณฑ์ ๖ องค์ประกอบตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
เมื่อ 8 เมษายน 2564 โดย น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
3หนังสือราชการด่วนมากขอเชิญประชุม (กำนันตำบลสิงห์)
เมื่อ 8 เมษายน 2564 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
4หนังสือราชการด่วนมากขอเชิญประชุม (นายกอบต.สิงห์)
เมื่อ 8 เมษายน 2564 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
5หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม รพ.พระจอมเกล้า
เมื่อ 8 เมษายน 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
6หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม สสจ.พบ
เมื่อ 8 เมษายน 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
7หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเงินงบกลาง งบดำเนินงาน แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพิ่ม
เมื่อ 7 เมษายน 2564 โดย นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน แผนงานและงบประมาณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
8หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเข้าเยี่ยมบริษัท และขอความร่วมมือในการใช้คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับสำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน (Good Factory Practice)
เมื่อ 7 เมษายน 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
9หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม สสจ.สพ
เมื่อ 7 เมษายน 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
10หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม สสจ.สค
เมื่อ 7 เมษายน 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
11หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม สสจ.สส
เมื่อ 7 เมษายน 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
12หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม สสจ.ปข
เมื่อ 7 เมษายน 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
13หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม สสจ.นฐ
เมื่อ 7 เมษายน 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
14หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม สสจ.กจ
เมื่อ 7 เมษายน 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
15หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม สสจ.รบ
เมื่อ 7 เมษายน 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
16หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม สภ
เมื่อ 7 เมษายน 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
17หนังสือราชการด่วนที่สุดรายงานกรณี มารดาผ่าคลอดเสียชีวิตเฉียบพลันระหว่างพักฟื้นที่บ้าน
เมื่อ 7 เมษายน 2564 โดย นายพิสิฐ จรัสรักษ์ กลุ่มอำนวยการ งานนิติกร-กลุ่มอำนวยการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
18หนังสือราชการธรรมดาตอบรับเข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำ service package สำหรับเด็กที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
เมื่อ 5 เมษายน 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
19หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญส่งตัวแทนร่วมประกวดเพื่อคัดเลือกผลงานดีเด่นระดับเขต ปี 2564
เมื่อ 5 เมษายน 2564 โดย น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
20หนังสือราชการธรรมดาแจ้งการดำเนินงานรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 2/2564
เมื่อ 5 เมษายน 2564 โดย นางนงนาฏ ทองจุล กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน งานพัฒนาองค์กร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
21หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญสูติแพทย์เป็นที่ปรึกษาและยืนยันผลการตรวจ Quadruple test
เมื่อ 2 เมษายน 2564 โดย น.ส.ปรินดา ภัทรโชคชัย กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชศาสตร์ชันสูตร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
22หนังสือราชการด่วนที่สุด-ขอส่งปรับแผนความต้องการซื้อ/จ้างด้วยเงินบำรุงปีงบประมาณ ครั้งที่ 1/2564
เมื่อ 2 เมษายน 2564 โดย น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน แผนงานและงบประมาณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
23หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเข้าเยี่ยมบริษัท และขอความร่วมมือในการใช้คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับสำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน (Good Factory Practice)
เมื่อ 2 เมษายน 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
24หนังสือราชการด่วนที่สุดเรื่อง ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบกิจการ (Good Factory Practice : GFP) เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ. 2564 จังหวัดสมุทรสงคราม
เมื่อ 2 เมษายน 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
25หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญเป็นกรรมการตัดสินการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนระดับเขต ปี 2564
เมื่อ 2 เมษายน 2564 โดย น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
26หนังสือราชการธรรมดาการอบรมหลักสูตรการทำวิจัยสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข
เมื่อ 2 เมษายน 2564 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
27หนังสือราชการธรรมดาการอบรมหลักสูตรการทำวิจัยสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข
เมื่อ 2 เมษายน 2564 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
28หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเข้าเยี่ยมบริษัท และขอความร่วมมือในการใช้คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับสำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน (Good Factory Practice)
เมื่อ 1 เมษายน 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
29หนังสือราชการด่วนที่สุดการคัดเลือกและประเมินผลงาน Long Term Care ปี 2564
เมื่อ 1 เมษายน 2564 โดย น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
30หนังสือราชการด่วนขอเชิญวิทยากร (โรงพยาบาลสุรินทร์)
เมื่อ 31 มีนาคม 2564 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
31หนังสือราชการด่วนขอเชิญวิทยากร (โรงพยาบาลปากช่องนานา)
เมื่อ 31 มีนาคม 2564 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
32หนังสือราชการด่วนขอส่งข้อมูลผลการสำรวจอนามัยโพล ครั้งที่ 8 รายจังหวัด และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจออนไลน์ “อนามัยโพล”
เมื่อ 31 มีนาคม 2564 โดย น.ส.อุบล จันทร์เพชร กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
33หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์ประสานกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในน้ำเสียชุมชน
เมื่อ 31 มีนาคม 2564 โดย น.ส.อุบล จันทร์เพชร กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
34หนังสือราชการธรรมดาขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
เมื่อ 31 มีนาคม 2564 โดย น.ส.จุติพร ศรีแก้ว กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
35หนังสือราชการด่วนขอเชิญประชุม (สสจ.สมุทรสาคร)
เมื่อ 30 มีนาคม 2564 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
36หนังสือราชการด่วนขอเชิญประชุม (สสจ.สมุทรสงคราม)
เมื่อ 30 มีนาคม 2564 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
37หนังสือราชการด่วนขอเชิญประชุม (สสจ.ราชบุรี)
เมื่อ 30 มีนาคม 2564 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
38หนังสือราชการด่วนขอเชิญประชุม (สสจ.เพชรบุรี)
เมื่อ 30 มีนาคม 2564 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
39หนังสือราชการด่วนขอเชิญประชุม (สสจ.นครปฐม)
เมื่อ 30 มีนาคม 2564 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
40หนังสือราชการด่วนขอเชิญประชุม (สสจ.สุพรรณบุรี)
เมื่อ 30 มีนาคม 2564 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
41หนังสือราชการด่วนขอเชิญประชุม (สสจ.ประจวบคีรีขันธ์)
เมื่อ 30 มีนาคม 2564 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
42หนังสือราชการด่วนขอเชิญประชุม (สสจ.กาญจนบุรี)
เมื่อ 30 มีนาคม 2564 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
43หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่
เมื่อ 30 มีนาคม 2564 โดย น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คลินิกรักษ์สุขภาพ-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
44หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสำเนาเวชระเบียน ด.ญ.นาถนภา พลานุเวช
เมื่อ 30 มีนาคม 2564 โดย นางนฤมล ดั้งขุนทด กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชระเบียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
45หนังสือราชการธรรมดาขอส่งแผ่นวัดรังสีโอเอสแอล
เมื่อ 30 มีนาคม 2564 โดย น.ส.ปรินดา ภัทรโชคชัย กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชศาสตร์ชันสูตร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
46หนังสือราชการด่วนมากขอเชิญร่วมเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร ตรวจสอบความสะอาดพื้นผิวสัมผัสอาหาร และตรวจเยี่ยมตลาดป้องกัน COVID-19
เมื่อ 29 มีนาคม 2564 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
47หนังสือราชการธรรมดาตอบรับเข้าร่วมประชุม
เมื่อ 29 มีนาคม 2564 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
48หนังสือราชการด่วนขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม
เมื่อ 29 มีนาคม 2564 โดย น.ส.อุบล จันทร์เพชร กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
49หนังสือราชการด่วนมากส่งรายงานข้อร้องเรียนและข้อชมเชย
เมื่อ 29 มีนาคม 2564 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
50หนังสือราชการด่วนที่สุดแจ้งแผนงานและการสนับสนุนการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
เมื่อ 26 มีนาคม 2564 โดย น.ส.มัตติกา ยงอยู่ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
51หนังสือราชการด่วนที่สุดขอคืนเงินงบกลาง งบดำเนินงาน แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เมื่อ 25 มีนาคม 2564 โดย นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน แผนงานและงบประมาณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
52หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบกิจการ (Good Factory Practice : GFP) เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ. 2564 จังหวัดราชบุรี
เมื่อ 25 มีนาคม 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
53หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบกิจการ (Good Factory Practice : GFP) เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ. 2564 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อ 25 มีนาคม 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
54หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบกิจการ (Good Factory Practice : GFP) เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ. 2564 จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อ 25 มีนาคม 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
55หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบกิจการ (Good Factory Practice : GFP) เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ. 2564 จังหวัด สมุทรสงคราม
เมื่อ 25 มีนาคม 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
56หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบกิจการ (Good Factory Practice : GFP) เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ. 2564 จังหวัดสมุทรสาคร
เมื่อ 25 มีนาคม 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
57หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบกิจการ (Good Factory Practice : GFP) เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ. 2564 จังหวัดราชบุรี
เมื่อ 25 มีนาคม 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
58หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบกิจการ (Good Factory Practice : GFP) เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ. 2564 จังหวัดนครปฐม
เมื่อ 25 มีนาคม 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
59หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบกิจการ (Good Factory Practice : GFP) เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ. 2564 จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อ 25 มีนาคม 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
60หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบกิจการ (Good Factory Practice : GFP) เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ. 2564 จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อ 25 มีนาคม 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
61หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบกิจการ (Good Factory Practice : GFP) เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ. 2564 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
เมื่อ 25 มีนาคม 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
62หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบกิจการ (Good Factory Practice : GFP) เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ. 2564 จังหวัดเพชรบุรี และขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
เมื่อ 25 มีนาคม 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
63หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบกิจการ (Good Factory Practice : GFP) เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ. 2564 จังหวัดสมุทรสงคราม และขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
เมื่อ 25 มีนาคม 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
64หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบกิจการ (Good Factory Practice : GFP) เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ. 2564 จังหวัดสมุทรสาคร และขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
เมื่อ 25 มีนาคม 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
65หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบกิจการ (Good Factory Practice : GFP) เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ. 2564 จังหวัดราชบุรี
เมื่อ 25 มีนาคม 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
66หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบกิจการ (Good Factory Practice : GFP) เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ. 2564 จังหวัดนครปฐม และขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
เมื่อ 25 มีนาคม 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
67หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบกิจการ (Good Factory Practice : GFP) เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ. 2564 จังหวัดกาญจนบุรี และขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
เมื่อ 25 มีนาคม 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
68หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบกิจการ (Good Factory Practice : GFP) เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ. 2564 จังหวัดสุพรรณบุรี และขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
เมื่อ 25 มีนาคม 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
69หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญวิทยากร
เมื่อ 25 มีนาคม 2564 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
70หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญร่วมเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร ตรวจสอบความสะอาดพื้นผิวสัมผัสอาหาร และตรวจเยี่ยมตลาดป้องกัน COVID-19
เมื่อ 24 มีนาคม 2564 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
71หนังสือราชการด่วนมากขอเชิญร่วมเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร ตรวจสอบความสะอาดพื้นผิวสัมผัสอาหาร และตรวจเยี่ยมตลาดป้องกัน COVID-19
เมื่อ 24 มีนาคม 2564 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
72หนังสือราชการด่วนมากขอเชิญร่วมเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร ตรวจสอบความสะอาดพื้นผิวสัมผัสอาหาร และตรวจเยี่ยมตลาดป้องกัน COVID-19
เมื่อ 24 มีนาคม 2564 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
73หนังสือราชการธรรมดาตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ Teen Digital Platform
เมื่อ 24 มีนาคม 2564 โดย นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
74หนังสือราชการธรรมดาส่งแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการ
เมื่อ 24 มีนาคม 2564 โดย นางนงนาฏ ทองจุล กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน งานพัฒนาองค์กร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
75หนังสือราชการด่วนมากขอส่งรายงานยาเสพติดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
เมื่อ 24 มีนาคม 2564 โดย น.ส.สิริลักษณ์ พลจารัตน์ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเภสัชกรรม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
76หนังสือราชการด่วนที่สุดการขอใช้หลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) จำนวน 70 ชั่วโมง กรมอนามัย
เมื่อ 24 มีนาคม 2564 โดย น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
77หนังสือราชการด่วนตอบรับวิทยากร
เมื่อ 23 มีนาคม 2564 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
78หนังสือราชการด่วนที่สุดเรื่อง ขอเสนอโครงการประชุมขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบกิจการ (Good Factory Practice : GFP) เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ. 2564 เพื่อลงนาม และอนุมัติโครงการ
เมื่อ 22 มีนาคม 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
79หนังสือราชการด่วนที่สุดส่งสิ่งสนับสนุนการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุ
เมื่อ 19 มีนาคม 2564 โดย น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
80หนังสือราชการธรรมดาตอบรับเข้าร่วมประชุม
เมื่อ 19 มีนาคม 2564 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
81หนังสือราชการด่วนที่สุดแจ้งผลการตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารเรือนจำกลางเขาบิน
เมื่อ 18 มีนาคม 2564 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
82หนังสือราชการด่วนขอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทีมวิทยากรระดับเขต ในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุบการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก
เมื่อ 18 มีนาคม 2564 โดย น.ส.กันยา โพธิปิติ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
83หนังสือราชการด่วนมากขออนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นและการรับรู้ที่มีต่อการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน
เมื่อ 18 มีนาคม 2564 โดย นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
84หนังสือราชการธรรมดาผลการตรวจประเมินอนามัยสิ่งแวดล้อมเรือนจำ
เมื่อ 18 มีนาคม 2564 โดย น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
85หนังสือราชการด่วนมากการลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดมหกรรมส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D
เมื่อ 18 มีนาคม 2564 โดย นางบุษบา อรรถาวีร์ กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
86หนังสือราชการด่วนการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข “เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่”
เมื่อ 17 มีนาคม 2564 โดย น.ส.อภิวัน มั้นงาม ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
87หนังสือราชการธรรมดาขอสนับสนุนการสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ประจจปีงบปนะมาณ 2564
เมื่อ 17 มีนาคม 2564 โดย นางนิตยา วัดสิงห์ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานการพยาบาลให้บริการปรึกษา-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
88หนังสือราชการด่วนมากรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เมื่อ 16 มีนาคม 2564 โดย นายพิสิฐ จรัสรักษ์ กลุ่มอำนวยการ งานนิติกร-กลุ่มอำนวยการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
89หนังสือราชการธรรมดาตอบรับวิทยากร
เมื่อ 16 มีนาคม 2564 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
90หนังสือราชการธรรมดาตอบรับวิทยากร
เมื่อ 16 มีนาคม 2564 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
91หนังสือราชการธรรมดาการสำรวจบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เมื่อ 16 มีนาคม 2564 โดย น.ส.ผาณิตา ชาติทอง กลุ่มอำนวยการ งานบริหารทั่วไป-กลุ่มอำนวยการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
92หนังสือราชการธรรมดาขอส่งผลการปฏิบัติงานเดือน กุมภาพันธ์ 2564
เมื่อ 16 มีนาคม 2564 โดย นางนฤมล ดั้งขุนทด กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชระเบียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
93หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเรียนเชิญบุคลากรเป็นวิทยากร
เมื่อ 16 มีนาคม 2564 โดย น.ส.มัตติกา ยงอยู่ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
94หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเรียนเชิญบุคลากรเป็นวิทยากร
เมื่อ 15 มีนาคม 2564 โดย น.ส.มัตติกา ยงอยู่ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
95หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรเข้าประชุม
เมื่อ 15 มีนาคม 2564 โดย น.ส.มัตติกา ยงอยู่ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
96หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรเข้าประชุม
เมื่อ 15 มีนาคม 2564 โดย น.ส.มัตติกา ยงอยู่ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
97หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญวิทยากร
เมื่อ 15 มีนาคม 2564 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
98หนังสือราชการธรรมดา ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมยาฝังคุมกำเนิด (ประจวบ)
เมื่อ 15 มีนาคม 2564 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
99หนังสือราชการธรรมดา ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมยาฝังคุมกำเนิด (เพชรบุรี)
เมื่อ 15 มีนาคม 2564 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
100หนังสือราชการธรรมดา ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมยาฝังคุมกำเนิด (สมุทรสงคราม)
เมื่อ 15 มีนาคม 2564 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
101หนังสือราชการธรรมดา ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมยาฝังคุมกำเนิด (สาคร)
เมื่อ 15 มีนาคม 2564 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
102หนังสือราชการธรรมดา ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมยาฝังคุมกำเนิด (สพ)
เมื่อ 15 มีนาคม 2564 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
103หนังสือราชการธรรมดา ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมยาฝังคุมกำเนิด(รบ)
เมื่อ 15 มีนาคม 2564 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
104หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมยาฝังคุมกำเนิด(กจ.)
เมื่อ 15 มีนาคม 2564 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
105หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความร่วมมือสถานประกอบการประเมินมาตรฐาน Good Factory Practice (GFP) และใช้คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับสำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน (Good Factory Practice)
เมื่อ 15 มีนาคม 2564 โดย นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
106หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมยาฝังคุมกำเนิด (นฐ)
เมื่อ 15 มีนาคม 2564 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
107หนังสือราชการด่วนที่สุดแจ้งชื่อเข้าร่วมประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ โรงแรมเอเชีย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อ 15 มีนาคม 2564 โดย น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
108หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญวิทยากร
เมื่อ 15 มีนาคม 2564 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
109หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญวิทยากร
เมื่อ 15 มีนาคม 2564 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
110หนังสือราชการธรรมดาขอส่งตัวเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนา
เมื่อ 15 มีนาคม 2564 โดย นางนงนาฏ ทองจุล กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน งานพัฒนาองค์กร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
111หนังสือราชการธรรมดาตอบรับวิทยากร สสจ.ประจวบ TSL
เมื่อ 13 มีนาคม 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
112หนังสือราชการธรรมดา ขอความร่วมมือลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการ “การศึกษาสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี ๒๕๖๔ ”
เมื่อ 13 มีนาคม 2564 โดย นางบุษบา อรรถาวีร์ กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
113หนังสือราชการธรรมดาตอบรับเป็นวิทยากร และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
เมื่อ 12 มีนาคม 2564 โดย นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
114หนังสือราชการธรรมดาตอบรับวิทยากร
เมื่อ 12 มีนาคม 2564 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
115หนังสือราชการด่วนมากส่งรายงานยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ ประจำเดือน มกราคม 2564
เมื่อ 12 มีนาคม 2564 โดย น.ส.สิริลักษณ์ พลจารัตน์ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเภสัชกรรม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
116หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญประชุม
เมื่อ 11 มีนาคม 2564 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
117หนังสือราชการธรรมดาเชิญวิทยากร
เมื่อ 11 มีนาคม 2564 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
118หนังสือราชการธรรมดาเชิญวิทยากร
เมื่อ 11 มีนาคม 2564 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
119หนังสือราชการด่วนที่สุดขอส่งใบรับรองพร้อมป้ายเมนูชูสุขภาพสำหรับร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการฯ
เมื่อ 11 มีนาคม 2564 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
120หนังสือราชการด่วนที่สุดเชิญคณะกรรมการมูลนิธิพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่าราชบุรี ประชุมสามัญประจำปี 2564
เมื่อ 10 มีนาคม 2564 โดย นายพิสิฐ จรัสรักษ์ กลุ่มอำนวยการ งานนิติกร-กลุ่มอำนวยการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
121หนังสือราชการธรรมดาเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563
เมื่อ 10 มีนาคม 2564 โดย นางพเยาว์ พุกสุวรรณ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มการพยาบาล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
122หนังสือราชการธรรมดาแบบตอบรับวิทยากร
เมื่อ 10 มีนาคม 2564 โดย นายกมล มัยรัตน์ กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ งานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
123หนังสือราชการธรรมดาตอบรับวิทยากร
เมื่อ 9 มีนาคม 2564 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
124หนังสือราชการด่วนมากขอเชิญเป็นที่ปรึกษาการประเมินคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อ 9 มีนาคม 2564 โดย น.ส.มัตติกา ยงอยู่ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
125หนังสือราชการธรรมดาตอบรับเข้าร่วมประชุม
เมื่อ 9 มีนาคม 2564 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
126หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความร่วมมือในการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อสินค้า/บริการของกรมอนามัย
เมื่อ 9 มีนาคม 2564 โดย น.ส.มัตติกา ยงอยู่ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
127หนังสือราชการธรรมดาส่งแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เมื่อ 8 มีนาคม 2564 โดย นางนงนาฏ ทองจุล กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน งานพัฒนาองค์กร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
128หนังสือราชการธรรมดาขอส่งแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เมื่อ 8 มีนาคม 2564 โดย นางนงนาฏ ทองจุล กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน งานพัฒนาองค์กร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
129หนังสือราชการด่วนที่สุดขออุทธรณ์คะแนนผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 รอบ 5 เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖3 – 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4)
เมื่อ 8 มีนาคม 2564 โดย น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน แผนงานและงบประมาณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
130หนังสือราชการธรรมดาการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
เมื่อ 8 มีนาคม 2564 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
131หนังสือราชการด่วนมากขอสนับสนุนและตอบรับเป็นวิทยากร
เมื่อ 8 มีนาคม 2564 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
132หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายงานปริมาณการรับและการใช้โลหิต ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564
เมื่อ 5 มีนาคม 2564 โดย นางโสภา สวนส้มจีน กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชศาสตร์ชันสูตร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
133หนังสือราชการด่วนที่สุดเชิญประชุม โครงการศึกษาสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยปี 2564
เมื่อ 5 มีนาคม 2564 โดย นางบุษบา อรรถาวีร์ กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
134หนังสือราชการด่วนขอเชิญร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง
เมื่อ 4 มีนาคม 2564 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
135หนังสือราชการธรรมดาตอบรับเป็นวิทยากร
เมื่อ 4 มีนาคม 2564 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
136หนังสือราชการด่วนที่สุดขอนำส่งคู่มือการคัดกรองและประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2564 กระทรวงสาธารณสุข
เมื่อ 4 มีนาคม 2564 โดย น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
137หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเข้าเยี่ยมบริษัท และขอความร่วมมือในการใช้คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับสำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน (Good Factory
เมื่อ 4 มีนาคม 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
138หนังสือราชการธรรมดาเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสพาย ประจำปี 2563
เมื่อ 3 มีนาคม 2564 โดย นางพเยาว์ พุกสุวรรณ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มการพยาบาล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
139หนังสือราชการด่วนที่สุดขอส่งตัวเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับและฟื้นฟูหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
เมื่อ 3 มีนาคม 2564 โดย นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน แผนงานและงบประมาณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
140หนังสือราชการธรรมดาตอบรับสื่อวงล้อเกณฑ์การเลือกทางการแพทย์สำหรับวิธีการคุมกำเนิด
เมื่อ 2 มีนาคม 2564 โดย นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
141หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญประชุม
เมื่อ 2 มีนาคม 2564 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
142หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญประชุม
เมื่อ 2 มีนาคม 2564 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
143หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญวิทยากร
เมื่อ 1 มีนาคม 2564 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
144หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญวิทยากร
เมื่อ 1 มีนาคม 2564 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
145หนังสือราชการด่วนที่สุดส่งสิ่งสนับสนุนสำหรับการปฏิบัติงานการดูแลและส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ
เมื่อ 1 มีนาคม 2564 โดย น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
146หนังสือราชการธรรมดาตอบรับวิทยากร สสจ.ประจวบ
เมื่อ 1 มีนาคม 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
147หนังสือราชการด่วนขอความร่วมมือในการประสานและร่วมเก็บข้อมูลเครือข่ายร้านอาหารเพื่อพัฒนาเมนูชูสุขภาพ
เมื่อ 1 มีนาคม 2564 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
148หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเข้าเยี่ยมบริษัท และขอความร่วมมือในการใช้คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับสำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน (Good Factory Practice)
เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.มัตติกา ยงอยู่ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
149หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเข้าเยี่ยมบริษัท และขอความร่วมมือในการใช้คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับสำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน (Good Factory Practice)
เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.มัตติกา ยงอยู่ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
150หนังสือราชการด่วนที่สุดขอขอบคุณ
เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
151หนังสือราชการด่วนที่สุดเรื่อง ขอเข้าเยี่ยมบริษัท และขอความร่วมมือในการใช้คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับสำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน (Good Factory Practice)
เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
152หนังสือราชการด่วนที่สุดเรื่อง ขอเข้าเยี่ยมบริษัท และขอความร่วมมือในการใช้คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับสำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน (Good Factory Practice)
เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
153หนังสือราชการด่วนที่สุดเรื่อง ขอเข้าเยี่ยมบริษัท และขอความร่วมมือในการใช้คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับสำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน (Good Factory Practice)
เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
154หนังสือราชการด่วนที่สุดเรื่อง ขอเข้าเยี่ยมบริษัท และขอความร่วมมือในการใช้คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับสำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน (Good Factory Practice)
เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
155หนังสือราชการด่วนที่สุดเรื่อง ขอเข้าเยี่ยมบริษัท และขอความร่วมมือในการใช้คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับสำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน (Good Factory Practice)
เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
156หนังสือราชการด่วนที่สุดเรื่อง ขอเข้าเยี่ยมบริษัท และขอความร่วมมือในการใช้คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับสำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน (Good Factory Practice)
เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
157หนังสือราชการด่วนที่สุดเรื่อง ขอเข้าเยี่ยมบริษัท และขอความร่วมมือในการใช้คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับสำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน (Good Factory Practice)
เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
158หนังสือราชการด่วนที่สุดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข “เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่”
เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.อภิวัน มั้นงาม ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
159หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความร่วมมือลงเก็บข้อมูล
เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางบุษบา อรรถาวีร์ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
160หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเข้าเยี่ยมบริษัท และขอความร่วมมือในการใช้คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับสำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน (Good Factory
เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
161หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเข้าเยี่ยมบริษัท และขอความร่วมมือในการใช้คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับสำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน (Good Factory
เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
162หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเข้าเยี่ยมบริษัท และขอความร่วมมือในการใช้คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับสำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน (Good Factory
เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
163หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเข้าเยี่ยมบริษัท และขอความร่วมมือในการใช้คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับสำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน (Good Factory Practice)
เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
164หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญประชุม
เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
165หนังสือราชการธรรมดาตอบรับประชุม
เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
166หนังสือราชการด่วนมากการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข “เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่”
เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.อภิวัน มั้นงาม ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
167หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเข้าเยี่ยมบริษัท และขอความร่วมมือในการใช้คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับสำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน (Good Factory Practice)
เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
168หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรายบุคคล
เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
169คำสั่งด่วนแจ้งเปลี่ยนคำสั่งการปฏิบัติงาน
เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.สุภัทรา บุญหู้ กลุ่มอำนวยการ งานบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี-กลุ่มอำนวยการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
170คำสั่งด่วนที่สุดขอแต่งตั้งผู้จัดการคุณภาพ ผู้จัดการวิชาการ และผู้จัดการความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ
เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.ปรินดา ภัทรโชคชัย กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชศาสตร์ชันสูตร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
171หนังสือราชการธรรมดาขออนุญาตใช้หลักสูตรและดำเนินการขอรับรองหลักสูตรในการจัดอบรมฝังยาคุมกำเนิด
เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางรัชนี ลักษิตานนท์ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คลินิกวัยรุ่น-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
172หนังสือราชการธรรมดาตอบรับเข้าร่วมประชุม
เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
173หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสำเนาเวชระเบียน ด.ญ.ภลดา คล้อยสวาท
เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางนฤมล ดั้งขุนทด กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชระเบียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
174หนังสือราชการธรรมดาตอบข้อหารือเรื่อง (ร่าง)ข้อบัญญัติท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นายพิสิฐ จรัสรักษ์ กลุ่มอำนวยการ งานนิติกร-กลุ่มอำนวยการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
175หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญเจ้าหน้าที่ร่วมเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารและตรวจสอบความสะอาดพื้นผิวสัมผัสอาหาร
เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
176หนังสือราชการด่วนมากขอเชิญเจ้าหน้าที่ร่วมเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารและตรวจสอบความสะอาดพื้นผิวสัมผัสอาหาร
เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
177หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญเจ้าหน้าที่ร่วมเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารและตรวจสอบความสะอาดพื้นผิวสัมผัสอาหาร
เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
178หนังสือรับรองด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์ข้าราชการตำรวจมาเป็นวิทยากร
เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดย บุษบา อรรถาวีร์ กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Daycare)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
179หนังสือราชการธรรมดาประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการของกรมอนามัย
เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดย พเยาว์ พุกสุวรรณ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มการพยาบาล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
180หนังสือราชการธรรมดาขอความอนุเคราะห์น้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะ
เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางนิยมพร มุ่งหมาย กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชศาสตร์ชันสูตร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
181หนังสือราชการด่วนที่สุดขอขอบคุณ
เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
182หนังสือราชการด่วนขอสนับสนุนสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
183หนังสือราชการธรรมดาขอความร่วมมือเก็บข้อมูลหญิงหลังคลอด
เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
184หนังสือราชการธรรมดาขอส่งผลการปฏิบัติงานเดือน มกราคม พ.ศ.2564
เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางนฤมล ดั้งขุนทด กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชระเบียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
185หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเข้าเยี่ยมบริษัท และขอความร่วมมือในการใช้คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับสำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน (Good Factory
เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
186หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเข้าเยี่ยมบริษัท และขอความร่วมมือในการใช้คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับสำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน (Good Factory
เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
187หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเข้าเยี่ยมบริษัท และขอความร่วมมือในการใช้คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับสำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน (Good Factory
เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
188หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเข้าเยี่ยมบริษัท และขอความร่วมมือในการใช้คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับสำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน (Good Factory
เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
189หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเข้าเยี่ยมบริษัท และขอความร่วมมือในการใช้คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับสำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน (Good Factory
เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
190หนังสือราชการด่วนที่สุดขอส่งรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอุทธรณ์ตามกฎหมายสาธารณสุข
เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นายพิสิฐ จรัสรักษ์ กลุ่มอำนวยการ งานนิติกร-กลุ่มอำนวยการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
191หนังสือราชการด่วนที่สุดขอส่งรายงานยาเสพติดประจำเดือน ธันวาคม 2563
เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.สิริลักษณ์ พลจารัตน์ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเภสัชกรรม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
192หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเข้าเยี่ยมบริษัท และขอความร่วมมือในการใช้คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับสำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน (Good Factory Practice)
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
193หนังสือราชการด่วนมากขอความร่วมมือในการจัดประชุมเครือข่ายร้านอาหาร เพื่อพัฒนาเมนูชูสุขภาพ
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
194หนังสือราชการด่วนมากขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
195หนังสือราชการด่วนมากขอความร่วมมือจัดประชุมเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเมนูชูสุขภาพ และ โรงอาหาร ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ฯ
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
196หนังสือราชการด่วนมากขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
197หนังสือราชการด่วนมากขอความร่วมมือจัดประชุมเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเมนูชูสุขภาพ และ โรงอาหาร ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ฯ
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
198หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเข้าเยี่ยมบริษัท และขอความร่วมมือในการใช้คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับสำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน (Good Factory Practice)
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
199หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเข้าเยี่ยมบริษัท และขอความร่วมมือในการใช้คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับสำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน (Good Factory Practice)
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
200หนังสือราชการธรรมดาขอส่งข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ปี พ.ศ. 2564
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางนงนาฏ ทองจุล กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน งานพัฒนาองค์กร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
201หนังสือราชการธรรมดาขอแจ้งผลการตอบแบบวัดการรับรู้ออนไลน์ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 5 เดือนแรก
เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางนงนาฏ ทองจุล กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน งานพัฒนาองค์กร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
202หนังสือราชการด่วนเชิญเป็นวิทยากร
เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คลินิกรักษ์สุขภาพ-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
203หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความร่วมมือในการใช้คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับสำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน (Good Factory Practice)
เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
204หนังสือราชการธรรมดาตอบรับการได้รับสิ่งสนับสนุน
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
205หนังสือราชการด่วนที่สุดขอส่งรายชื่อเป็นคณะทำงานวิชาการเพื่อกำหนดค่าเป้าหมายการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.มัตติกา ยงอยู่ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
206หนังสือราชการธรรมดาแต่งตั้งกรรมการศพด.ปี64
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางบุษบา อรรถาวีร์ กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Daycare)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
207หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสิ่งสนับสนุนการจัดงานรณรงค์สาวไทยแก้มแดง
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
208หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสิ่งสนับสนุนการจัดงานรณรงค์สาวไทยแก้มแดง
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
209หนังสือราชการธรรมดา ขอส่งสิ่งสนับสนุนการจัดงานรณรงค์สาวไทยแก้มแดง
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
210หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสิ่งสนับสนุนการจัดงานรณรงค์สาวไทยแก้มแดง
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
211หนังสือราชการธรรมดาขอเข้าพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำใช้และน้ำทิ้งจากโรงพยาบาลสนามและเรือนจำสมุทรสาคร
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.อุบล จันทร์เพชร กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
212หนังสือราชการธรรมดาขอส่งวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.อุบล จันทร์เพชร กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
213หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมทดสอบคุณภาพเครื่องมืองานวิจัย
เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
214หนังสือราชการธรรมดาการอบรมหลักสูตรการวิจัยและพัฒนาสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุขระยะที่ 2
เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
215หนังสือราชการด่วนที่สุดผลการตรวจประเมินไขว้ตามเกณฑ์ Healthy Workplace Happy for Life และ 5 ส
เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
216หนังสือราชการธรรมดาการอบรมหลักสูตรการวิจัยและพัฒนาสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุขระยะที่ 2
เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
217หนังสือราชการด่วนมากการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข “เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่”
เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.อภิวัน มั้นงาม ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
218หนังสือราชการด่วนมากการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข “เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่”
เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.อภิวัน มั้นงาม ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
219หนังสือราชการธรรมดาขอความอนุเคราะห์สำรวจอนามัยสิ่งแวดล้อมและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งในเรือนจำ
เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
220หนังสือราชการด่วนที่สุดขอส่งรายงานการแก้ไขโอกาสพัฒนาจากการตรวจติดตามภายในห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563
เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.ปรินดา ภัทรโชคชัย กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชศาสตร์ชันสูตร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
221หนังสือราชการด่วนมากขอยืมชุดโคมไฟส่องปากเคลื่อนที่
เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นายนิธิฤทธิ์ เจริญสกุลมณีเกิด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข งานทันตสาธารณสุข
ดำเนินการเสร็จสิ้น
222หนังสือราชการด่วนมากขอยืมชุดโคมไฟส่องปากเคลื่อนที่
เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นายนิธิฤทธิ์ เจริญสกุลมณีเกิด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข งานทันตสาธารณสุข
ดำเนินการเสร็จสิ้น
223หนังสือราชการธรรมดาขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดของท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ศส
เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
224หนังสือราชการธรรมดาขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดของท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
225หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรายบุคคล
เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
226หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์เยี่ยมชมมาตรการ Good Factory Practice และปรึกษาหารือแนวทางป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด
เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
227หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์เยี่ยมเสริมพลัง บริษัท สลีพโปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
228หนังสือราชการด่วนที่สุดรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุร้องเรียนฟาร์เลี้ยงไก่ "สุเทพฟาร์ม"
เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นายพิสิฐ จรัสรักษ์ กลุ่มอำนวยการ งานนิติกร-กลุ่มอำนวยการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
229หนังสือราชการธรรมดาขอเข้าเยี่ยมโรงพยาบาลเพื่อการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน
เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
230หนังสือราชการด่วนที่สุดขอส่งสิ่งสนับสนุนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)
เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.มัตติกา ยงอยู่ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
231หนังสือราชการด่วนขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
232หนังสือราชการธรรมดาขอเข้าเยี่ยมโรงพยาบาลเพื่อการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน
เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
233หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญเป็นวิทยากร
เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
234หนังสือราชการด่วนขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีอของแม่และเด็ก
เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
235หนังสือราชการด่วนสำรวจความต้องการสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ภาษาไทย ปี 2564
เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
236หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมชี้แจงโครงการผู้พิทักษ์อนามัยร่วมสร้างความปลอดภัย มั่นใจ ต้านภัยโควิดภาคประชาชน เขตสุขภาพที่ 5
เมื่อ 31 มกราคม 2564 โดย น.ส.จุติพร ศรีแก้ว กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
237หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายงานจำนวนผู้มารับบริการตรวจ Pap smear เดือน พ.ย -ธ.ค 2563
เมื่อ 29 มกราคม 2564 โดย นางโสภา สวนส้มจีน กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชศาสตร์ชันสูตร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
238หนังสือราชการธรรมดาตอบรับการส่งสิ่งสนับสนุนการดำเนินงานทันตสุขภาพ
เมื่อ 29 มกราคม 2564 โดย นายนิธิฤทธิ์ เจริญสกุลมณีเกิด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข งานทันตสาธารณสุข
ดำเนินการเสร็จสิ้น
239หนังสือราชการธรรมดาตอบรับการส่งคู่มือการจัดบริการสุขในเรือนจำ
เมื่อ 29 มกราคม 2564 โดย นายนิธิฤทธิ์ เจริญสกุลมณีเกิด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข งานทันตสาธารณสุข
ดำเนินการเสร็จสิ้น
240หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความร่วมมือจัดทำคลิปวิดีโอรับคำท้ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในพิธีเปิดตัวกิจกรรมก้าวท้าใจ Season ๓
เมื่อ 28 มกราคม 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
241หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญตรวจประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)
เมื่อ 28 มกราคม 2564 โดย น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
242หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเข้าประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงา (Healthy Workplace Happy for Life)
เมื่อ 28 มกราคม 2564 โดย น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
243หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสำเนาเวชระเบียน นางสาวฐิติมา กลัดงาม
เมื่อ 28 มกราคม 2564 โดย นางนฤมล ดั้งขุนทด กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชระเบียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
244หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสำเนาเวชระเบียน ด.ช.ศุภกร เรืองฤทธิ์
เมื่อ 28 มกราคม 2564 โดย นางนฤมล ดั้งขุนทด กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชระเบียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
245หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสำเนาเวชระเบียน ด.ช.นันทวัฒน์ พงศ์พรเชษฐา
เมื่อ 28 มกราคม 2564 โดย นางนฤมล ดั้งขุนทด กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชระเบียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
246หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความร่วมมือในการจัดรณรงค์โครงการสาวไทยแก้มแดงในสถานประกอบการ ในช่วงวันวาเลนไทน์
เมื่อ 28 มกราคม 2564 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
247หนังสือราชการด่วนที่สุดขอส่งใบรับรองจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ในการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพของ ประชากรวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ.2564
เมื่อ 27 มกราคม 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
248หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญร่วมพัฒนา “โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (Healthy canteen)” ให้กับเครือข่ายสถานประกอบการในช่วงวิกฤติ Covid-19
เมื่อ 27 มกราคม 2564 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
249หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญเป็นวิทยากร
เมื่อ 27 มกราคม 2564 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
250หนังสือราชการด่วนขอเชิญประชุม
เมื่อ 27 มกราคม 2564 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
251หนังสือราชการด่วนมากขอความร่วมมือเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
เมื่อ 26 มกราคม 2564 โดย น.ส.มัตติกา ยงอยู่ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
252หนังสือราชการด่วนขอผลการประเมินการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔
เมื่อ 26 มกราคม 2564 โดย น.ส.อุบล จันทร์เพชร กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
253หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสำเนาเวชระเบียน น.ส.ยศสรัล พึงประสพ
เมื่อ 26 มกราคม 2564 โดย นางนฤมล ดั้งขุนทด กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชระเบียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
254หนังสือราชการธรรมดาขออนุเคราะห์สรุปแนวปฏิบัติที่ดี พบ
เมื่อ 25 มกราคม 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
255หนังสือราชการธรรมดาแจ้งการรับรองสถานที่จำหน่ายอาหารประเภทโรงอาหารตามกฎกระทรวง
เมื่อ 21 มกราคม 2564 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
256หนังสือราชการธรรมดาขอส่งผลการปฏิบัติงานเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
เมื่อ 21 มกราคม 2564 โดย นางนฤมล ดั้งขุนทด กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชระเบียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
257หนังสือราชการธรรมดาขอส่งแผ่นพับเอกสารวิชาการ
เมื่อ 21 มกราคม 2564 โดย น.ส.มัตติกา ยงอยู่ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
258หนังสือราชการธรรมดาขอส่งแผ่นพับเอกสารวิชาการ
เมื่อ 21 มกราคม 2564 โดย น.ส.มัตติกา ยงอยู่ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
259หนังสือราชการด่วนที่สุดขอชี้แจงแนวทางและมาตรการในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เมื่อ 20 มกราคม 2564 โดย น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
260หนังสือราชการธรรมดาขออนุเคราะห์สรุปแนวปฏิบัติที่ดี นฐ2
เมื่อ 20 มกราคม 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
261หนังสือราชการด่วนที่สุดสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์รณรงค์ล้างตลาด
เมื่อ 19 มกราคม 2564 โดย น.ส.มัตติกา ยงอยู่ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
262หนังสือราชการธรรมดาขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดของท่านเป็นที่ปรึกษางานวิจัย
เมื่อ 17 มกราคม 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
263หนังสือราชการธรรมดาการอบรมหลักสูตรการทำวิจัยสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 2
เมื่อ 15 มกราคม 2564 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
264หนังสือราชการธรรมดาขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดของท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
เมื่อ 15 มกราคม 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
265หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ: การประชุมจัดทำหลักสูตร อสรจ.
เมื่อ 15 มกราคม 2564 โดย นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
266หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญเรีรยนออนำลน์ ผู้อำนวยการเล่น
เมื่อ 15 มกราคม 2564 โดย นางบุษบา อรรถาวีร์ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
267หนังสือราชการธรรมดาขออนุเคราะห์สรุปแนวปฏิบัติที่ดี ปข
เมื่อ 14 มกราคม 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
268หนังสือราชการธรรมดาขออนุเคราะห์สรุปแนวปฏิบัติที่ดี สค
เมื่อ 14 มกราคม 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
269หนังสือราชการธรรมดาขออนุเคราะห์สรุปแนวปฏิบัติที่ดี สส.
เมื่อ 14 มกราคม 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
270หนังสือราชการธรรมดาขออนุเคราะห์สรุปแนวปฏิบัติที่ดี นฐ
เมื่อ 14 มกราคม 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
271หนังสือราชการธรรมดาขออนุเคราะห์สรุปแนวปฏิบัติที่ดี สพ
เมื่อ 14 มกราคม 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
272หนังสือราชการธรรมดาขออนุเคราะห์สรุปแนวปฏิบัติที่ดี รบ2
เมื่อ 14 มกราคม 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
273หนังสือราชการธรรมดาขออนุเคราะห์สรุปแนวปฏิบัติที่ดี รบ1
เมื่อ 14 มกราคม 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
274หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในสถานประกอบกิจการ
เมื่อ 14 มกราคม 2564 โดย นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
275หนังสือราชการธรรมดาขออนุเคราะห์สรุปแนวปฏิบัติที่ดี กจ
เมื่อ 14 มกราคม 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
276หนังสือราชการธรรมดาสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์มาตรการป้องกัน COVID - 19
เมื่อ 14 มกราคม 2564 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
277หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความร่วมมือตรวจสอบการบันทึกข้อมูลตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
เมื่อ 14 มกราคม 2564 โดย น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
278หนังสือราชการธรรมดาขอส่งคู่มือการดำเนินงานตัวชี้วัดร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เมื่อ 14 มกราคม 2564 โดย น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
279หนังสือราชการธรรมดาขอส่งแนวทางการคัดเลือกและประเมินผลวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นประจำปี ๒๕๖๔ และแนวทางการดำเนินงานและการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัตรอบรู้ด้านสุขภาพประจำปี ๒๕๖๔
เมื่อ 13 มกราคม 2564 โดย น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
280หนังสือราชการด่วนการอบรมหลักสูตรการทำวิจัยสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข
เมื่อ 13 มกราคม 2564 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
281หนังสือราชการด่วนขอแจ้งการใช้งานโปรแกรมประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในโรงเรียน สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพปี 2562 และปี 2563
เมื่อ 12 มกราคม 2564 โดย น.ส.จุติพร ศรีแก้ว กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
282หนังสือราชการด่วนที่สุดขอส่งหนังสือรับรองผลการรักษาสภาพคุณภาพ "น้ำประปาดื่มได้"
เมื่อ 12 มกราคม 2564 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
283หนังสือราชการธรรมดาขอส่งชุดทดสอบไอโอเดทในเกลือเสริมไอโอดีน รร.นเรศวรห้วยผึ้ง
เมื่อ 12 มกราคม 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
284หนังสือราชการธรรมดาขอส่งชุดทดสอบไอโอเดทในเกลือเสริมไอโอดีน รร.บ้านองหลุ
เมื่อ 12 มกราคม 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
285หนังสือราชการธรรมดาขอส่งชุดทดสอบไอโอเดทในเกลือเสริมไอโอดีน กก.ตชด.14
เมื่อ 12 มกราคม 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
286หนังสือราชการธรรมดาขอส่งชุดทดสอบไอโอเดทในเกลือเสริมไอโอดีน กก.ตชด.13
เมื่อ 12 มกราคม 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
287หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล พฤติกรรมสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากรวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ.2564
เมื่อ 8 มกราคม 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
288หนังสือราชการธรรมดาแจ้งการดำเนินงานรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1/2564
เมื่อ 8 มกราคม 2564 โดย นางนงนาฏ ทองจุล กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน งานพัฒนาองค์กร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
289หนังสือราชการด่วนที่สุดการสำรวจข้อมูลเพื่อเสนอขอพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ ฯ
เมื่อ 7 มกราคม 2564 โดย น.ส.จุติพร ศรีแก้ว กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
290หนังสือราชการธรรมดาการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบลงทุน)
เมื่อ 7 มกราคม 2564 โดย นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน แผนงานและงบประมาณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
291หนังสือราชการธรรมดาขอความร่วมมือดำเนินการลงทะเบียนพระคิลานุปัฎฐาก
เมื่อ 7 มกราคม 2564 โดย น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
292หนังสือราชการธรรมดาสนับสนุนชุดป้ายรณรงค์มาตรการป้องกัน COVID-19
เมื่อ 7 มกราคม 2564 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
293หนังสือราชการด่วนที่สุดสนับสนุนชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ (อ 31)
เมื่อ 6 มกราคม 2564 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
294หนังสือราชการธรรมดาการอบรมหลักสูตรการทำวิจัยสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 2
เมื่อ 6 มกราคม 2564 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
295หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเลื่อนการประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ
เมื่อ 6 มกราคม 2564 โดย นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
296หนังสือราชการด่วนตอบรับเข้าประชุม
เมื่อ 5 มกราคม 2564 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
297หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายงานปริมาณการรับและการใช้โลหิต ประจำเดือน ธันวาคม 2563
เมื่อ 5 มกราคม 2564 โดย นางโสภา สวนส้มจีน กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชศาสตร์ชันสูตร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
298หนังสือราชการด่วนที่สุดขอสนับสนุนชุดแจกใช้รณรงค์ COVID-19
เมื่อ 5 มกราคม 2564 โดย น.ส.อุบล จันทร์เพชร กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
299หนังสือราชการธรรมดาขอแจ้งยกเลิกหนังสือเชิญวิทยากรและหนังสือเชิญประชุม
เมื่อ 4 มกราคม 2564 โดย น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท กลุ่มงานทันตสาธารณสุข งานทันตสาธารณสุข
ดำเนินการเสร็จสิ้น
300หนังสือราชการด่วนที่สุดส่งรายงานข้อร้องเรียน
เมื่อ 3 มกราคม 2564 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
301หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเผยแพร่บทความวิจัย (Research Article)
เมื่อ 30 ธันวาคม 2563 โดย นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
302หนังสือราชการด่วนที่สุดแจ้งผลการรักษาคุณภาพน้ำประปาดื่มได้และขอหนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพ "น้ำประปาดื่มได้"
เมื่อ 29 ธันวาคม 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
303หนังสือราชการธรรมดาตอบรับเข้าร่วมประชุม
เมื่อ 25 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
304หนังสือราชการด่วนที่สุดขอส่งตัวนิสิตฝึกงานกลับคณะสห
เมื่อ 25 ธันวาคม 2563 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
305หนังสือราชการธรรมดาตอบรับเข้าร่วมประชุม
เมื่อ 24 ธันวาคม 2563 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
306หนังสือราชการด่วนมากขอซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท 2
เมื่อ 24 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.สิริลักษณ์ พลจารัตน์ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเภสัชกรรม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
307หนังสือราชการธรรมดาขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจพฤติกรรมพึงประสงค์ของพระสงฆ์
เมื่อ 24 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
308หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเลื่อนการประชุมขับเคลื่อนนโยบายวัยทำงาน กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เมื่อ 24 ธันวาคม 2563 โดย นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
309หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความร่วมมือรณรงค์ "ล้างตลาดทั่วไทย ไล่ COVID - 19 รับปีใหม่ 2564"
เมื่อ 24 ธันวาคม 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
310หนังสือราชการธรรมดาส่งตลับฟิลม์วัดรังสี
เมื่อ 23 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.ปรินดา ภัทรโชคชัย กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชศาสตร์ชันสูตร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
311หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเชิงนวัตกรรมโครงงานสุขภาพนักเรียนระดับเขต
เมื่อ 23 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.จุติพร ศรีแก้ว กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
312หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเลื่อนเก็บข้อมูล (อบต.ไร่โคก)
เมื่อ 22 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
313หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเลื่อนเก็บข้อมูล (สสจ.เพชรบุรี)
เมื่อ 22 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
314หนังสือราชการด่วนที่สุดเตรียมความพร้อมการจัดสรรเงินลงทุนเหลือจ่าย ประจำปี 2564
เมื่อ 22 ธันวาคม 2563 โดย นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน แผนงานและงบประมาณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
315หนังสือราชการด่วนมากขอส่งรายงานยาเสพติดประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
เมื่อ 22 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.สิริลักษณ์ พลจารัตน์ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเภสัชกรรม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
316หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
เมื่อ 22 ธันวาคม 2563 โดย นางพเยาว์ พุกสุวรรณ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มการพยาบาล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
317หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเลื่อนเก็บข้อมูล (รพ.บ้านแพ้ว)
เมื่อ 21 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
318หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเลื่อนเก็บข้อมูล (สสจ.สมุทรสาคร)
เมื่อ 21 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
319หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเลื่อนเก็บข้อมูล (สสจ.นครปฐม)
เมื่อ 21 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
320หนังสือราชการด่วนตอบรับการเข้าศึกษาดูงานและการขอใช้ห้องประชุมในการสัมนาฯ
เมื่อ 21 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.อภิวัน มั้นงาม ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
321หนังสือราชการด่วนขอเชิญวิทยากร
เมื่อ 21 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท กลุ่มงานทันตสาธารณสุข งานทันตสาธารณสุข
ดำเนินการเสร็จสิ้น
322หนังสือราชการด่วนขอเชิญข้าราชการประชุมพัฒนาศักยภาพทันตาภิบาลด้านการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
เมื่อ 21 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท กลุ่มงานทันตสาธารณสุข งานทันตสาธารณสุข
ดำเนินการเสร็จสิ้น
323หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเมนูชูสุขภาพ และ โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ฯ
เมื่อ 21 ธันวาคม 2563 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
324หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายงานจำนวนผู้มารับบริการตรวจ Pap smear เดือน ส.ค 2563 - ต.ค 2563
เมื่อ 18 ธันวาคม 2563 โดย นางโสภา สวนส้มจีน กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชศาสตร์ชันสูตร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
325หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะผู้อำนวยการเล่น เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก
เมื่อ 18 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.ภภัสสร มุกดาเกษม กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
326หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะผู้อำนวยการเล่น เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก
เมื่อ 18 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.ภภัสสร มุกดาเกษม กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
327หนังสือราชการด่วนมากขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรายบุคคล
เมื่อ 16 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
328หนังสือราชการด่วนแบบตอบรับวิทยากร
เมื่อ 16 ธันวาคม 2563 โดย นายกมล มัยรัตน์ กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ งานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
329หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
เมื่อ 16 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.เทพินทร์ จิตต์ดี กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Daycare)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
330หนังสือราชการด่วนมากขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
เมื่อ 16 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.จุติพร ศรีแก้ว กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
331หนังสือราชการธรรมดาการอบรมหลักสูตรการทำวิจัยสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 2
เมื่อ 16 ธันวาคม 2563 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
332หนังสือราชการธรรมดาขอส่งผลการปฏิบัติงานเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563
เมื่อ 16 ธันวาคม 2563 โดย นางนฤมล ดั้งขุนทด กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชระเบียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
333หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
เมื่อ 16 ธันวาคม 2563 โดย นางบุษบา แพงบุปผา กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มการพยาบาล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
334หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญวิทยากร
เมื่อ 15 ธันวาคม 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
335หนังสือราชการธรรมดาแบบตอบรับวิทยากร
เมื่อ 15 ธันวาคม 2563 โดย นายกมล มัยรัตน์ กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ งานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
336หนังสือราชการธรรมดาตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติิการพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติการดูแลแม่วัยรุ่นแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2
เมื่อ 15 ธันวาคม 2563 โดย นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
337หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม
เมื่อ 14 ธันวาคม 2563 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
338หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม
เมื่อ 14 ธันวาคม 2563 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
339หนังสือราชการด่วนขอความอนุเคราะห์ทีมสนับสนุนบุคลากรและเครื่องมือตรวจสอบกลิ่น
เมื่อ 14 ธันวาคม 2563 โดย นายพิสิฐ จรัสรักษ์ กลุ่มอำนวยการ งานนิติกร-กลุ่มอำนวยการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
340หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม
เมื่อ 11 ธันวาคม 2563 โดย นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
341หนังสือราชการธรรมดาขอเรียนเชิญบุคลากรเป็นวิทยากร
เมื่อ 9 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.มัตติกา ยงอยู่ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
342หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเมนูชูสุขภาพและ โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพฯ
เมื่อ 9 ธันวาคม 2563 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
343หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเมนูชูสุขภาพและ โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพฯ
เมื่อ 9 ธันวาคม 2563 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
344หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเมนูชูสุขภาพและ โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพฯ
เมื่อ 9 ธันวาคม 2563 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
345หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญวิทยากร
เมื่อ 9 ธันวาคม 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
346หนังสือราชการธรรมดาแจ้งชื่อและส่งตัวร่วมประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเรียนรู้ เข้าใจ ใช้เป็น เครื่องมือวัดและวิเคราะห์ผลบนสื่อสังคมออนไลน์
เมื่อ 9 ธันวาคม 2563 โดย นายสิทธิพล ธิติโชติรส กลุ่มอำนวยการ งานประชาสัมพันธ์-กลุ่มอำนวยการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
347หนังสือราชการด่วนมากขอเรียนเชิญบุคลากรเป็นวิทยากร
เมื่อ 9 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.มัตติกา ยงอยู่ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
348หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมเก็บข้อมูล (รพ.บ้านแพ้ว)
เมื่อ 8 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
349หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความร่วมมือเก็บข้อมูล (สสจ.สมุทรสาคร)
เมื่อ 8 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
350หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความร่วมมือเก็บข้อมูล (อบต.ไร่โคก)
เมื่อ 8 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
351หนังสือราชการด่วนที่สุดขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข (สสอ.บ้านลาด)
เมื่อ 8 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
352หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความร่วมมือเก็บข้อมูล (สสจ.เพชรบุรี)
เมื่อ 8 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
353หนังสือราชการธรรมดาตอบรับเข้าร่วมประชุม
เมื่อ 8 ธันวาคม 2563 โดย นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
354หนังสือราชการด่วนที่สุดขอสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมเก็บข้อมูล (รพ.ดำเนินสะดวก)
เมื่อ 8 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
355หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความร่วมมือเก็บข้อมูล (สสจ.ราชบุรี)
เมื่อ 8 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
356หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายงานปริมาณการรับและการใช้โลหิต ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
เมื่อ 8 ธันวาคม 2563 โดย นางโสภา สวนส้มจีน กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชศาสตร์ชันสูตร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
357หนังสือราชการด่วนที่สุดขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข (สสจ.นครปฐม)
เมื่อ 8 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
358หนังสือราชการธรรมดาขอผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน เข้าร่วมประชุม
เมื่อ 8 ธันวาคม 2563 โดย นางนงนาฏ ทองจุล กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน งานพัฒนาองค์กร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
359หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความร่วมมือเก็บข้อมูล (สสจ.นครปฐม)
เมื่อ 8 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
360หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
เมื่อ 7 ธันวาคม 2563 โดย นางพเยาว์ พุกสุวรรณ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มการพยาบาล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
361หนังสือราชการด่วนแบบตอบรับการเป็นวิทยากร
เมื่อ 7 ธันวาคม 2563 โดย นายกมล มัยรัตน์ กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ งานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
362หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคลในชุมชน
เมื่อ 4 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
363หนังสือราชการด่วนที่สุดตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เมื่อ 4 ธันวาคม 2563 โดย นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
364หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม
เมื่อ 4 ธันวาคม 2563 โดย นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
365หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)
เมื่อ 4 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
366หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)
เมื่อ 4 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
367หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) และขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
เมื่อ 4 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
368หนังสือราชการด่วนขอเชิญเข้าร่วมโครงการนำร่องใช้โปรแกรมวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพ
เมื่อ 4 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คลินิกรักษ์สุขภาพ-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
369หนังสือราชการธรรมดาตอบรับเข้าร่วมประชุม
เมื่อ 4 ธันวาคม 2563 โดย นายนิธิฤทธิ์ เจริญสกุลมณีเกิด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข งานทันตสาธารณสุข
ดำเนินการเสร็จสิ้น
370หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรายบุคคล
เมื่อ 3 ธันวาคม 2563 โดย นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
371หนังสือราชการด่วนที่สุดขอปรับแผนเงินบำรุงหมวดค่าใช้สอยปี งบประมาณ 2563
เมื่อ 3 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน แผนงานและงบประมาณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
372หนังสือราชการด่วนที่สุดขอใบรับรองมาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ ระดับดีมาก
เมื่อ 3 ธันวาคม 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
373คำสั่งธรรมดาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯรายงานประจำปี 63
เมื่อ 3 ธันวาคม 2563 โดย นางนาตยา แก้วพิภพ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน งานข้อมูลข่าวสาร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
374หนังสือราชการด่วนที่สุดตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เมื่อ 3 ธันวาคม 2563 โดย นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
375หนังสือราชการด่วนที่สุดแจ้งชื่อและส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมประชุม
เมื่อ 3 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.กาญจนา พันธุ์พานิช กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
376หนังสือราชการธรรมดาตอบรับเข้าร่วมประชุม
เมื่อ 2 ธันวาคม 2563 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
377หนังสือราชการด่วนขอเชิญประชุม
เมื่อ 2 ธันวาคม 2563 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
378หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความร่วมมือในการรับสมัคร คัดเลือกและเก็บข้อมูลสถานประกอบการค้าอาหารเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนา เมนูชูสุขภาพ
เมื่อ 1 ธันวาคม 2563 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
379หนังสือราชการธรรมดาขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลการสุ่มตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในครัวเรือนและการสุ่ม ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
เมื่อ 1 ธันวาคม 2563 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
380หนังสือราชการธรรมดาขอสนับสนุนชุดทดสอบไอโอเดทในเกลือเสริมไอโอดีน
เมื่อ 1 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
381หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม ศูนย์จิต5
เมื่อ 1 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
382หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรายบุคคล
เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2563 โดย น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
383หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรายบุคคล
เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2563 โดย น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
384หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรายบุคคล
เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2563 โดย น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
385หนังสือราชการธรรมดาขอสนับสนุนเอกสารวิชาการ
เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2563 โดย น.ส.มัตติกา ยงอยู่ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
386หนังสือราชการด่วนที่สุดสนับสนุนงบประมาณการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก ภายใต้โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะในปี 2564
เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2563 โดย น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
387หนังสือราชการด่วนส่งรายงานข้อร้องเรียน
เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
388หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสำเนาเวชระเบียน ด.ญ.รัญชิดา อมศิริ
เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2563 โดย นางนฤมล ดั้งขุนทด กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชระเบียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
389หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสำเนาเวชระเบียน นางนุชนาถ เสมสวัสดิ์
เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2563 โดย นางนฤมล ดั้งขุนทด กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชระเบียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
390หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเมนูชูสุขภาพ และ โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพสำหรับเครือข่าย ประกอบการร้านอาหารและสถานประกอบการ (Healthy canteen) ในชีวิตวิถีใหม่
เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2563 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
391หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรายบุคคล
เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2563 โดย น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
392หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรายบุคคล
เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2563 โดย น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
393หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรายบุคคล
เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2563 โดย น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
394หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญวิทยากร
เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
395หนังสือราชการธรรมดาขอเรียนเชิญบุคลากรเป็นวิทยากร
เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2563 โดย น.ส.มัตติกา ยงอยู่ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
396หนังสือราชการธรรมดาประชุมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการเงินการคลัง"
เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2563 โดย น.ส.วราภรณ์ ภู่ระหงษ์ กลุ่มอำนวยการ งานบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี-กลุ่มอำนวยการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
397หนังสือราชการด่วนที่สุดการอบรมหลักสูตรการวิจัยและพัฒนาสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข
เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2563 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
398หนังสือราชการด่วนที่สุดการอบรมหลักสูตรการวิจัยและพัฒนาสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข
เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2563 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
399หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑
เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
400หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม สสจ.8 จังหวัด
เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
401หนังสือราชการด่วนที่สุดการอบรมหลักสูตรการวิจัยและพัฒนาสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข
เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2563 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
402หนังสือราชการด่วนมากขอเชิญวิทยากร
เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
403หนังสือราชการธรรมดาแบบตอบรับวิทยากร
เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2563 โดย นายกมล มัยรัตน์ กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ งานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
404หนังสือราชการธรรมดาขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้โปรแกรมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อบนเว็บ
เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2563 โดย น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
405หนังสือราชการธรรมดาขอส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2563 โดย นางพเยาว์ พุกสุวรรณ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มการพยาบาล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
406หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความร่วมมือดำเนินการวิจัย
เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2563 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
407หนังสือราชการธรรมดาขอเอกสารยืนยันประวัติการรักษาที่ได้ถูกทำลายไปแล้ว
เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2563 โดย นางนฤมล ดั้งขุนทด กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชระเบียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
408หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญวิทยากร กกอ.
เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
409หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญวิทยากร ศปก.
เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
410หนังสือราชการด่วนที่สุดสนับสนุนงบประมาณการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก ภายใต้โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะในปี 2564
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2563 โดย น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
411หนังสือราชการด่วนที่สุดแจ้งชื่อและส่งตัวประชุม
เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2563 โดย น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
412หนังสือราชการธรรมดาขอส่งผลการปฏิบัติงานเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2563 โดย นางนฤมล ดั้งขุนทด กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชระเบียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
413หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความร่วมมือคัดเลือกและส่งรายชื่อสาธารณสุขอำเภอเข้ารับการอบรมโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงระดับอำเภอ (การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม)
เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2563 โดย น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
414หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์ยกระดับมาตรการส่งเสริมการสวมหน้ากากป้องกันโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรนา 2019
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
415หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสำเนาเวชระเบียน น.ส.พรพรรณ พุ่มพวง
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2563 โดย นางนฤมล ดั้งขุนทด กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชระเบียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
416หนังสือราชการธรรมดาตอบรับเข้าร่วมประชุม
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2563 โดย นายนคร คล้ำจีน กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ งานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
417หนังสือราชการธรรมดาแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2563 โดย นายกมล มัยรัตน์ กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ งานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
418หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญเป็นวิทยากร อ.พญ.สุธาทิพย์
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
419หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรฟื้นฟู Care Manager
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2563 โดย นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
420หนังสือราชการธรรมดาส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กแห่งชาติ
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2563 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
421หนังสือราชการด่วนมากขอเรียนเชิญบุคลากรเป็นวิทยากร
เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2563 โดย น.ส.มัตติกา ยงอยู่ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
422หนังสือราชการด่วนที่สุดขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2563 โดย นางพเยาว์ พุกสุวรรณ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มการพยาบาล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
423หนังสือราชการด่วนขอเชิญประชุม สสจ.8 จังหวัด
เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
424หนังสือราชการด่วนขอเชิญประชุม สพป.
เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
425หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมขับเคลื่อนนโยบายวัยทำงาน กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
426หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมขับเคลื่อนนโยบายวัยทำงาน กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
427หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมขับเคลื่อนนโยบายวัยทำงาน กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
428หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมขับเคลื่อนนโยบายวัยทำงาน กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
429หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมขับเคลื่อนนโยบายวัยทำงาน กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
430หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมขับเคลื่อนนโยบายวัยทำงาน กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
431หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมขับเคลื่อนนโยบายวัยทำงาน กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
432หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมขับเคลื่อนนโยบายวัยทำงาน กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
433หนังสือราชการด่วนขอเชิญวิทยากร
เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2563 โดย น.ส.ภภัสสร มุกดาเกษม กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
434หนังสือราชการธรรมดาแจ้งผลการเยี่ยมประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ฉบับ พ.ศ. 2563
เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2563 โดย นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
435หนังสือราชการธรรมดาแจ้งผลการเยี่ยมประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ฉบับ พ.ศ. 2563
เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2563 โดย นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
436หนังสือราชการธรรมดาส่งรายชื่อโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. 2563 และรายงานผลการประเมินฯเดือนตุลาคม2563
เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2563 โดย นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
437หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2563 โดย นางพเยาว์ พุกสุวรรณ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มการพยาบาล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
438หนังสือราชการธรรมดาตอบรับวิทยากร
เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
439หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)
เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
440หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)
เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
441หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) และขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
442หนังสือราชการธรรมดาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (11-12 พ.ย.2563)
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2563 โดย น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท กลุ่มงานทันตสาธารณสุข งานทันตสาธารณสุข
ดำเนินการเสร็จสิ้น
443หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2563 โดย น.ส.จุติพร ศรีแก้ว กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
444หนังสือราชการด่วนส่งรายชื่อผู้เข้าประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานพรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก
เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2563 โดย น.ส.กันยา โพธิปิติ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
445หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน
เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2563 โดย นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน แผนงานและงบประมาณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
446หนังสือราชการด่วนแจ้งรายชื่อโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานฯ
เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
447หนังสือราชการด่วนที่สุดสนับสนุนหน้ากากสำหรับเด็ก (Hybrid Mask)
เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2563 โดย น.ส.นฤมล แก้วโมรา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
448หนังสือราชการธรรมดาแจ้งชื่อและส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมประชุม
เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2563 โดย นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
449หนังสือราชการธรรมดาขอรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2563 โดย นายนที น้อยเศรษฐี กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานแพทย์แผนไทย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
450หนังสือราชการด่วนที่สุดการอบรมหลักสูตรการทำวิจัยสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข
เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2563 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
451หนังสือราชการด่วนที่สุดการอบรมหลักสูตรการทำวิจัยสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข
เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2563 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
452หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2563 โดย นางพเยาว์ พุกสุวรรณ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มการพยาบาล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
453หนังสือราชการด่วนตอบรับวิทยากรและเข้าประชุมปฏิบัติการ
เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
454หนังสือราชการธรรมดาตอบรับเข้าประชุม (YOUTH)
เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
455หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุญาตศึกษาดูงานในพื้นที่ชายแดน-ชายขอบ
เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2563 โดย นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน แผนงานและงบประมาณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
456หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2563 โดย นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน แผนงานและงบประมาณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
457หนังสือราชการด่วนที่สุดเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานพัฒนาการเด้กด้วยเครื่องมือ DSPM
เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2563 โดย นางบุษบา อรรถาวีร์ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
458หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม_กำนันตำบลสิงห์
เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
459หนังสือราชการธรรมดาเรื่อง ขอสนับสนุนคู่มือ เอกสารประกอบการดำเนินงานฯ
เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
460หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม_อบต.สิงห์
เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
461หนังสือราชการด่วนตอบรับการเข้าร่วมศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย
เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2563 โดย นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน แผนงานและงบประมาณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
462หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ และจัดบูธนิทรรศการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างพลังขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ
เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2563 โดย น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
463หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2563 โดย นางพเยาว์ พุกสุวรรณ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มการพยาบาล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
464หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญวิทยากร (พี่จา)
เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
465หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญวิทยากร (พี่ติ๋ม)
เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
466หนังสือราชการด่วนขอเชิญประชุม (คร.)
เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
467หนังสือราชการด่วนขอเชิญประชุม (สุขภาพจิต)
เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
468หนังสือราชการด่วนขอเชิญประชุม(สสจ.)
เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
469หนังสือราชการด่วนขอส่งรายงานยาเสพติดประจำเดือนและวัตถุออกฤทธิ์ กันยายน 2563
เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2563 โดย น.ส.สิริลักษณ์ พลจารัตน์ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเภสัชกรรม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
470หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างพลังขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ และความร่วมมือของภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่
เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2563 โดย น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
471หนังสือราชการธรรมดาการตอบรับการดำเนินงานและการโอนเงินงบประมาณ
เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2563 โดย นายนิธิฤทธิ์ เจริญสกุลมณีเกิด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข งานทันตสาธารณสุข
ดำเนินการเสร็จสิ้น
472หนังสือราชการธรรมดาส่งแบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2563 โดย นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
473หนังสือราชการด่วนขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม
เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2563 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
474หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายงานปริมาณการรับและการใช้โลหิต ประจำเดือน ตุลาคม 2563
เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2563 โดย นางโสภา สวนส้มจีน กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชศาสตร์ชันสูตร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
475หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายละเอียดการอุทธรณ์ รอบ 6 เดือนหลัง (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2563 โดย นางนงนาฏ ทองจุล กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน งานพัฒนาองค์กร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
476หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม
เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2563 โดย น.ส.จุติพร ศรีแก้ว กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
477หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม
เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2563 โดย น.ส.จุติพร ศรีแก้ว กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
478หนังสือราชการด่วนมากขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม
เมื่อ 30 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.อุบล จันทร์เพชร กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
479หนังสือราชการด่วนมากขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม
เมื่อ 30 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.อุบล จันทร์เพชร กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
480หนังสือราชการด่วนมากแจ้งแผนงานและการสนับสนุนงบประมาณจัดประชุมฯ
เมื่อ 30 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.อุบล จันทร์เพชร กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
481หนังสือราชการธรรมดาการรายงานสถานการณ์การใช้งานระบบควบคุมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest System)
เมื่อ 30 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
482หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม_สสจ.สุพรรณบุรี
เมื่อ 30 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
483หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม_สสจ.สมุทรสาคร
เมื่อ 30 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
484หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม_สสจ.สมุทรสงคราม
เมื่อ 30 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
485หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม_สสจ.ราชบุรี
เมื่อ 30 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
486หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม_สสจ.ประจวบคีรีขันธ์
เมื่อ 30 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
487หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม_สสจ.นครปฐม
เมื่อ 30 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
488หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม_สสจ.กาญจนบุรี
เมื่อ 30 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
489หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม_สสจ.เพชรบุรี
เมื่อ 30 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
490หนังสือราชการด่วนมากส่งรายงานข้อร้องเรียน
เมื่อ 30 ตุลาคม 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
491หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน
เมื่อ 28 ตุลาคม 2563 โดย นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
492หนังสือราชการด่วนที่สุดขอส่งเอกสารการยกเลิกหนังสือรับรองการแจ้งตามพระราขบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
เมื่อ 27 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.ปรินดา ภัทรโชคชัย กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชศาสตร์ชันสูตร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
493หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญวิทยากร
เมื่อ 27 ตุลาคม 2563 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
494หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญวิทยากร
เมื่อ 27 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
495หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญวิทยากร
เมื่อ 27 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
496หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญวิทยากรและเข้าร่วมประชุม
เมื่อ 27 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
497หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญวิทยากรและเข้าร่วมประชุม
เมื่อ 27 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
498หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญวิทยากรและเข้าร่วมประชุม
เมื่อ 27 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
499หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญวิทยากร
เมื่อ 27 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
500หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม
เมื่อ 27 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
501หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม
เมื่อ 27 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
502หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม
เมื่อ 27 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
503หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม
เมื่อ 27 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
504หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม
เมื่อ 27 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
505หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม
เมื่อ 27 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
506หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม
เมื่อ 27 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
507หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม
เมื่อ 27 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
508หนังสือราชการด่วนที่สุดขอแจ้งยกเลิกหนังสือ
เมื่อ 27 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.นฤมล แก้วโมรา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
509หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสรุปผลการเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีน ปี 2563 เขตสุขภาพที่ 5
เมื่อ 27 ตุลาคม 2563 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานออกกำลังกาย งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
510หนังสือราชการด่วนขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “ไอโอดีนกับชีวิตวิถีใหม่”
เมื่อ 27 ตุลาคม 2563 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานออกกำลังกาย งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
511หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญเป็นวิทยากร
เมื่อ 26 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
512หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม
เมื่อ 26 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
513หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม
เมื่อ 26 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
514หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการ เพื่อสร้างกระแสสังคม และสร้างความรอบรู้ เขตสุขภาพที่ ๕
เมื่อ 26 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
515หนังสือราชการธรรมดาส่งรายละเอียดค่าบริการทางการแพทย์
เมื่อ 26 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.สุภัทรา บุญหู้ กลุ่มอำนวยการ งานบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี-กลุ่มอำนวยการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
516หนังสือราชการด่วนมากขอเชิญวิทยากร
เมื่อ 26 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน แผนงานและงบประมาณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
517หนังสือราชการธรรมดาส่งแบบฟอร์มการขออนุญาติใช้พื้นที่คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและจดโดเมน กรมอนามัย
เมื่อ 26 ตุลาคม 2563 โดย นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน งานข้อมูลข่าวสาร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
518หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญวิทยากรในสังกัด
เมื่อ 26 ตุลาคม 2563 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานออกกำลังกาย งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
519หนังสือราชการธรรมดาเรื่อง ขอเรียนเชิญวิทยากร
เมื่อ 26 ตุลาคม 2563 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานออกกำลังกาย งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
520หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญวิทยากรและเข้าร่วมประชุม
เมื่อ 26 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.จุติพร ศรีแก้ว กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
521หนังสือราชการด่วนมากขอเชิญประชุม
เมื่อ 22 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.จุติพร ศรีแก้ว กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
522หนังสือราชการด่วนแบบตอบรับวิทยากร
เมื่อ 22 ตุลาคม 2563 โดย นายกมล มัยรัตน์ กลุ่มงานโภชนาการและงานออกกำลังกาย งานออกกำลังกาย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
523คำสั่งด่วนมากแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เมื่อ 21 ตุลาคม 2563 โดย นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน แผนงานและงบประมาณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
524หนังสือราชการธรรมดาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการบุรณาการแผนงานทันตสาธารณสุขภาพรวม ปี 2564 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร วันที่ี 26-27 ต.ค 2563
เมื่อ 21 ตุลาคม 2563 โดย นายนิธิฤทธิ์ เจริญสกุลมณีเกิด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข งานทันตสาธารณสุข
ดำเนินการเสร็จสิ้น
525หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญเป็นวิทยากร
เมื่อ 21 ตุลาคม 2563 โดย นางกรกนก นาเครือ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คลินิกรักษ์สุขภาพ-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
526หนังสือราชการธรรมดาเชิญเป็นวิทยากร
เมื่อ 21 ตุลาคม 2563 โดย นางกรกนก นาเครือ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คลินิกรักษ์สุขภาพ-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
527หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญวิทยากร
เมื่อ 21 ตุลาคม 2563 โดย นางกรกนก นาเครือ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คลินิกรักษ์สุขภาพ-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
528หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายชื่อผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เมื่อ 21 ตุลาคม 2563 โดย นางนงนาฏ ทองจุล กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน งานพัฒนาองค์กร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
529หนังสือราชการด่วนมากขอส่งสิ่งสนับสนุนสำหรับทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (SEhRT)
เมื่อ 20 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.มัตติกา ยงอยู่ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
530หนังสือราชการด่วนที่สุดตอบกลับบันทึกข้อตกลงการใช้ข้อมูล BIG DATA
เมื่อ 20 ตุลาคม 2563 โดย นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน งานข้อมูลข่าวสาร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
531หนังสือราชการด่วนที่สุดขอส่งแผนความต้องการซื้อ/จ้างด้วยเงินบำรุงปีงบประมาณ 2564
เมื่อ 20 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน แผนงานและงบประมาณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
532หนังสือราชการด่วนที่สุดขอส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมฯ
เมื่อ 20 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
533หนังสือราชการด่วนมากขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ “Best Practice” ด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัย
เมื่อ 20 ตุลาคม 2563 โดย นางบุษบา อรรถาวีร์ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
534หนังสือราชการด่วนมากขอเชิญเป็นวิทยากรและร่วมประชุม
เมื่อ 19 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.จุติพร ศรีแก้ว กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
535หนังสือราชการด่วนมากขอเชิญเป็นวิทยากรและร่วมประชุม
เมื่อ 19 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.จุติพร ศรีแก้ว กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
536หนังสือราชการด่วนมากขอเชิญวิทยากรและเข้าร่วมประชุม
เมื่อ 19 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.จุติพร ศรีแก้ว กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
537หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เป็นคณะทำงานการจัดการข้อร้องเรียนกรมอนามัย
เมื่อ 19 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.อุบล จันทร์เพชร กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
538หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญประชุม
เมื่อ 19 ตุลาคม 2563 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
539หนังสือราชการด่วนมากขอเชิญวิทยากร
เมื่อ 19 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.จุติพร ศรีแก้ว กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
540หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญประชุม
เมื่อ 19 ตุลาคม 2563 โดย นางกรกนก นาเครือ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คลินิกรักษ์สุขภาพ-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
541หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมเยี่ยมติดตามการดำเนินงานมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ และขอเยี่ยมมุมนมแม่บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด.
เมื่อ 19 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
542หนังสือราชการด่วนขอเชิญประชุมส่วนกลาง
เมื่อ 19 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.นฤมล แก้วโมรา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
543หนังสือราชการด่วนขอเชิญประชุมศูนย์อนามัยที่ 4 และ 6
เมื่อ 19 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.นฤมล แก้วโมรา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
544หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมเยี่ยมติดตามการดำเนินงานมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ
เมื่อ 19 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
545หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมเยี่ยมติดตามการดำเนินงานมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ
เมื่อ 19 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
546หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญวิทยากร
เมื่อ 19 ตุลาคม 2563 โดย นางกรกนก นาเครือ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คลินิกรักษ์สุขภาพ-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
547หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมเยี่ยมติดตามการดำเนินงานมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ
เมื่อ 19 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
548หนังสือราชการธรรมดาขอส่งผลการปฏิบัติงานเดือน กันยายน พ.ศ.2563
เมื่อ 19 ตุลาคม 2563 โดย นางนฤมล ดั้งขุนทด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและเวชสถิติ เวชสถิติและงานเวชระเบียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
549หนังสือราชการด่วนมากขอเชิญเป็นวิทยากรและร่วมประชุม
เมื่อ 19 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.จุติพร ศรีแก้ว กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
550หนังสือราชการด่วนขอความอนุเคราะห์ห้องประชุมและเชิญประชุม
เมื่อ 19 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.นฤมล แก้วโมรา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
551หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการ เพื่อสร้างกระแสสังคมและสร้างความรอบรู้ เขตสุขภาพที่ ๕
เมื่อ 19 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
552หนังสือราชการด่วนมากขอเชิญประชุม
เมื่อ 16 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.จุติพร ศรีแก้ว กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
553หนังสือราชการด่วนมากขอเชิญประชุม
เมื่อ 16 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.จุติพร ศรีแก้ว กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
554หนังสือราชการธรรมดารายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน รอบ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เมื่อ 15 ตุลาคม 2563 โดย นางนงนาฏ ทองจุล กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน งานพัฒนาองค์กร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
555หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญเป็นวิทยากรและเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อสร้างกระแสสังคม และสร้างความรอบรู้ เขตสุขภาพที่ ๕
เมื่อ 15 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
556หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญเป็นวิทยากรและเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อสร้างกระแสสังคม และสร้างความรอบรู้ เขตสุขภาพที่ ๕
เมื่อ 15 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
557หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญเป็นวิทยากรและเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อสร้างกระแสสังคม และสร้างความรอบรู้ เขตสุขภาพที่ ๕
เมื่อ 15 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
558หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญเป็นวิทยากรและเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อสร้างกระแสสังคม และสร้างความรอบรู้ เขตสุขภาพที่ ๕
เมื่อ 15 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
559หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญเป็นวิทยากรและเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อสร้างกระแสสังคม และสร้างความรอบรู้ เขตสุขภาพที่ ๕
เมื่อ 15 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
560หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการ เพื่อสร้างกระแสสังคมและสร้างความรอบรู้ เขตสุขภาพที่ ๕
เมื่อ 15 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
561หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการ เพื่อสร้างกระแสสังคมและสร้างความรอบรู้ เขตสุขภาพที่ ๕
เมื่อ 15 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
562หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการ เพื่อสร้างกระแสสังคมและสร้างความรอบรู้ เขตสุขภาพที่ ๕
เมื่อ 15 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
563หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการ เพื่อสร้างกระแสสังคมและสร้างความรอบรู้ เขตสุขภาพที่ ๕
เมื่อ 15 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
564หนังสือราชการธรรมดาแจ้งชื่อและส่งตัว โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทำ TOR ที่ดี การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องและเป็นธรรมกับคู่สัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เมื่อ 15 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.นิภาภัทร สลับลึก กลุ่มอำนวยการ งานบริหารพัสดุ-กลุ่มอำนวยการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
565หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมสังเกตุการณ์ประชุม
เมื่อ 15 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
566หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมสังเกตุการณ์ประชุม
เมื่อ 15 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
567หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมสังเกตุการณ์ประชุม
เมื่อ 15 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
568หนังสือราชการธรรมดาขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดของท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
เมื่อ 15 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
569หนังสือราชการธรรมดาขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
เมื่อ 15 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
570หนังสือราชการด่วนที่สุดขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการประชุม
เมื่อ 14 ตุลาคม 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
571หนังสือราชการธรรมดาขอแจ้งชื่อและส่งตัวบุคลากรเข้าร่วมประชุมฯ
เมื่อ 14 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
572หนังสือราชการด่วนมากแจ้งผลการทบทวนรายชื่อกรรมการ
เมื่อ 14 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท กลุ่มงานทันตสาธารณสุข งานทันตสาธารณสุข
ดำเนินการเสร็จสิ้น
573หนังสือราชการธรรมดาขอแจ้งข้อชื่นชมและข้อเสนอแนะในการเยี่ยมประเมินรับรองมาตรฐานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน “คลินิกวัยรุ่น”
เมื่อ 14 ตุลาคม 2563 โดย นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
574หนังสือราชการด่วนที่สุดส่งสิ่งสนับสนุนสำหรับทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
เมื่อ 14 ตุลาคม 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
575หนังสือราชการธรรมดาการอบรมหลักสูตรการทำวิจัยสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 2
เมื่อ 12 ตุลาคม 2563 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
576หนังสือราชการธรรมดาการอบรมหลักสูตรการทำวิจัยสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 2
เมื่อ 12 ตุลาคม 2563 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
577หนังสือราชการธรรมดาการอบรมหลักสูตรการทำวิจัยสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 2
เมื่อ 12 ตุลาคม 2563 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
578หนังสือราชการด่วนที่สุดตรวจสอบข้อเท้จจริงกรณีอุทธรณ์
เมื่อ 12 ตุลาคม 2563 โดย นายพิสิฐ จรัสรักษ์ กลุ่มอำนวยการ งานนิติกร-กลุ่มอำนวยการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
579หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญเป็นวิทยากร
เมื่อ 9 ตุลาคม 2563 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
580หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญประชุม
เมื่อ 9 ตุลาคม 2563 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
581หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญประชุม
เมื่อ 9 ตุลาคม 2563 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
582หนังสือราชการด่วนหนังสือขอมอบอำนาจให้เป็นผู้รับยาเสพติดให้โทษในประเภท 2
เมื่อ 9 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.สิริลักษณ์ พลจารัตน์ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเภสัชกรรม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
583หนังสือราชการด่วนหนังสือขอมอบอำนาจให้เป็นผู้รับยาเสพติดให้โทษในประเภท 2
เมื่อ 9 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.สิริลักษณ์ พลจารัตน์ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเภสัชกรรม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
584หนังสือราชการด่วนขอเชิญร่วมประชุมสัญจรองค์กรภาคีเครือข่ายชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารและตลาด กลุ่ม ๘ จังหวัดภาคกลางตะวันตก
เมื่อ 9 ตุลาคม 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
585หนังสือราชการธรรมดาแบบตอบรับนักศึกษาฝึกงาน
เมื่อ 8 ตุลาคม 2563 โดย นายกมล มัยรัตน์ กลุ่มงานโภชนาการและงานออกกำลังกาย งานออกกำลังกาย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
586หนังสือราชการธรรมดาแบบตอบรับเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกปรับปรุงหลักสูตร
เมื่อ 8 ตุลาคม 2563 โดย นายกมล มัยรัตน์ กลุ่มงานโภชนาการและงานออกกำลังกาย งานออกกำลังกาย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
587หนังสือราชการธรรมดาขอความอนุเคราะห์จัดทำชาชงสมุนไพรเพื่อทำการศึกษาวิจัยผลของชาชงสมุนไพรตำรับบำรุงน้ำนมต่อปริมาณน้ำนมมารดาหลังคลอดบุตร​
เมื่อ 8 ตุลาคม 2563 โดย นายนที น้อยเศรษฐี กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานแพทย์แผนไทย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
588หนังสือราชการด่วนที่สุดขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและคืนเงินรายการครุภัณฑ์ ปี 2564 จำนวน 2 รายการ
เมื่อ 7 ตุลาคม 2563 โดย นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน แผนงานและงบประมาณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
589หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายงานปริมาณการรับและการใช้โลหิต ประจำเดือน กันยายน 2563
เมื่อ 7 ตุลาคม 2563 โดย นางโสภา สวนส้มจีน กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชศาสตร์ชันสูตร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
590หนังสือราชการธรรมดาตอบข้อหารือเรื่อง (ร่าง)ข้อบัญญัติท้องถิ่นองคืการบริหารส่วนตำบลไร่โคก
เมื่อ 7 ตุลาคม 2563 โดย นายพิสิฐ จรัสรักษ์ กลุ่มอำนวยการ งานนิติกร-กลุ่มอำนวยการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
591หนังสือราชการธรรมดาแจ้งรายชื่ออำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ที่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานกรมอนามัย
เมื่อ 7 ตุลาคม 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
592หนังสือราชการธรรมดาแจ้งรายชื่อแหล่งเรียนรู้ด้านการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
เมื่อ 7 ตุลาคม 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
593หนังสือราชการธรรมดาแจ้งรายชื่อโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานฯ
เมื่อ 7 ตุลาคม 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
594หนังสือราชการด่วนที่สุดสนับสนุนสิ่งของในการประชาสัมพันธ์การสมัครแอปพลิเคชัน THAI FIT STOP FAT ในการลดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ประชากรวัยทำงาน
เมื่อ 6 ตุลาคม 2563 โดย นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
595หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง
เมื่อ 5 ตุลาคม 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
596หนังสือราชการธรรมดาการอบรมหลักสูตรการทำวิจัยสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 2
เมื่อ 5 ตุลาคม 2563 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
597หนังสือราชการธรรมดาการอบรมหลักสูตรการทำวิจัยสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 2
เมื่อ 5 ตุลาคม 2563 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
598หนังสือราชการธรรมดาการอบรมหลักสูตรการทำวิจัยสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 2
เมื่อ 5 ตุลาคม 2563 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
599หนังสือราชการธรรมดาการอบรมหลักสูตรการทำวิจัยสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 2
เมื่อ 5 ตุลาคม 2563 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
600หนังสือราชการธรรมดาการอบรมหลักสูตรการทำวิจัยสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 2
เมื่อ 5 ตุลาคม 2563 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
601หนังสือราชการธรรมดาส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับเลือกคนดีศรีพยาบาลจังหวัดราชบุรี ปี ๒๕๖๓
เมื่อ 2 ตุลาคม 2563 โดย นางพเยาว์ พุกสุวรรณ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มการพยาบาล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
602หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ
เมื่อ 2 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.ปรินดา ภัทรโชคชัย กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชศาสตร์ชันสูตร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
603หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญสมัคร Line Official ID : @thaifitstopfat ในการลดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ประชากรวัยทำงาน
เมื่อ 1 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
604หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญสมัคร Line Official ID : @thaifitstopfat ในการลดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ประชากรวัยทำงาน
เมื่อ 1 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
605หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญสมัคร Line Official ID : @thaifitstopfat ในการลดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ประชากรวัยทำงาน
เมื่อ 1 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
606หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญสมัคร Line Official ID : @thaifitstopfat ในการลดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ประชากรวัยทำงาน
เมื่อ 1 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
607หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญสมัคร Line Official ID : @thaifitstopfat ในการลดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ประชากรวัยทำงาน
เมื่อ 1 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
608หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญสมัคร Line Official ID : @thaifitstopfat ในการลดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ประชากรวัยทำงาน
เมื่อ 1 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
609หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญสมัคร Line Official ID : @thaifitstopfat ในการลดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ประชากรวัยทำงาน
เมื่อ 1 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
610หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญสมัคร Line Official ID : @thaifitstopfat ในการลดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ประชากรวัยทำงาน
เมื่อ 1 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
611หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญร่วมทีประเมินมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนฉบับปรับปรุง
เมื่อ 1 ตุลาคม 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
612หนังสือราชการด่วนขอเชิญบุคลากรเป็นวิทยากร
เมื่อ 1 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
613หนังสือราชการด่วนขอเชิญบุคลากรเข้าประชุม
เมื่อ 1 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
614หนังสือราชการธรรมดาแจ้งการดำเนินงานรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 4/2563
เมื่อ 30 กันยายน 2563 โดย นางนงนาฏ ทองจุล กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน งานพัฒนาองค์กร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
615หนังสือราชการธรรมดารายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือนหลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เมื่อ 30 กันยายน 2563 โดย นางนงนาฏ ทองจุล กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน งานพัฒนาองค์กร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
616หนังสือราชการธรรมดาขอส่งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน)
เมื่อ 29 กันยายน 2563 โดย นางนงนาฏ ทองจุล กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน งานพัฒนาองค์กร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
617หนังสือราชการด่วนขอเข้าเยี่ยมเพื่อประเมินมาตรฐานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับปรับปรุง
เมื่อ 28 กันยายน 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
618หนังสือราชการด่วนขอเข้าเยี่ยมเพื่อประเมินมาตรฐานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับปรับปรุง
เมื่อ 28 กันยายน 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
619หนังสือราชการด่วนขอเชิญเยี่ยมสำรวจและประเมินมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชฉบับปรับปรุง
เมื่อ 28 กันยายน 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
620หนังสือราชการด่วนขอเชิญเยี่ยมสำรวจและประเมินมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนฉบับปรับปรุง
เมื่อ 28 กันยายน 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
621หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านอาหารรองรับนโยบายสำคัญด้านสาธารณสุข
เมื่อ 28 กันยายน 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
622หนังสือราชการด่วนขอส่งรายงานข้อร้องเรียน
เมื่อ 28 กันยายน 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
623หนังสือราชการธรรมดาขอปิดบัญชีออมทรัพย์
เมื่อ 28 กันยายน 2563 โดย นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
624หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความร่วมมือรณรงค์สตรีไทยห่างไกลมะเร็งเต้านมเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า และเนื่องในวันมะเร็งเต้านมโลก
เมื่อ 25 กันยายน 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
625หนังสือราชการธรรมดาส่งแบบฟอร์มการขออนุญาติใช้พื้นที่คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและจดโดเมน กรมอนามัย
เมื่อ 25 กันยายน 2563 โดย นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและเวชสถิติ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
626หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญรับโล่รางวัล โครงการก้าวท้าใจ SEASON ๒ ต้านภัยโควิด ๑๙
เมื่อ 24 กันยายน 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
627หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญรับโล่รางวัล โครงการก้าวท้าใจ SEASON ๒ ต้านภัยโควิด ๑๙
เมื่อ 24 กันยายน 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
628หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญรับโล่รางวัล โครงการก้าวท้าใจ SEASON ๒ ต้านภัยโควิด ๑๙
เมื่อ 24 กันยายน 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
629หนังสือราชการธรรมดาขอส่งแผ่นวัดรังสี OSL
เมื่อ 24 กันยายน 2563 โดย น.ส.บุญญารัตน์ นาคเขียว กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชศาสตร์ชันสูตร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
630หนังสือราชการด่วนที่สุดขอซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 และขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒
เมื่อ 24 กันยายน 2563 โดย น.ส.สิริลักษณ์ พลจารัตน์ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเภสัชกรรม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
631หนังสือราชการด่วนที่สุดขอส่งรายงานยาเสพติดประจำเดือนสิงหาคม2563
เมื่อ 24 กันยายน 2563 โดย น.ส.สิริลักษณ์ พลจารัตน์ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเภสัชกรรม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
632หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
เมื่อ 23 กันยายน 2563 โดย นางพเยาว์ พุกสุวรรณ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มการพยาบาล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
633หนังสือราชการด่วนแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
เมื่อ 23 กันยายน 2563 โดย นายกมล มัยรัตน์ กลุ่มงานโภชนาการและงานออกกำลังกาย งานออกกำลังกาย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
634หนังสือราชการด่วนแบบตอบรับวิทยากร
เมื่อ 23 กันยายน 2563 โดย นายกมล มัยรัตน์ กลุ่มงานโภชนาการและงานออกกำลังกาย งานออกกำลังกาย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
635หนังสือราชการด่วนที่สุดขอส่งใบรับรองโรงอาหารมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย
เมื่อ 22 กันยายน 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
636หนังสือราชการด่วนที่สุดตอบรับวิทยากร
เมื่อ 21 กันยายน 2563 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานออกกำลังกาย งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
637หนังสือราชการด่วนที่สุดแจ้งการคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ทุกกลุ่มอายุ
เมื่อ 20 กันยายน 2563 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
638หนังสือราชการธรรมดาตอบกลับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก
เมื่อ 18 กันยายน 2563 โดย นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและเวชสถิติ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
639หนังสือราชการธรรมดาขอส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
เมื่อ 17 กันยายน 2563 โดย น.ส.มัตติกา ยงอยู่ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
640หนังสือราชการด่วนที่สุดขอส่งหนังสือรับรองผลการรักษาสภาพคุณภาพ "น้ำประปาดื่มได้"
เมื่อ 17 กันยายน 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
641หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
เมื่อ 17 กันยายน 2563 โดย นางพเยาว์ พุกสุวรรณ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มการพยาบาล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
642หนังสือราชการธรรมดาขอส่งผลการปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
เมื่อ 16 กันยายน 2563 โดย นางนฤมล ดั้งขุนทด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและเวชสถิติ เวชสถิติและงานเวชระเบียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
643หนังสือราชการด่วนที่สุดขอแจ้งชื่อและส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมประชุมฯ
เมื่อ 14 กันยายน 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
644หนังสือราชการธรรมดาขอขอบคุณ
เมื่อ 14 กันยายน 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
645หนังสือราชการธรรมดาการอบรมหลักสูตรการทำวิจัยสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข
เมื่อ 14 กันยายน 2563 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
646หนังสือราชการด่วนที่สุดตอบรับวิทยากร
เมื่อ 13 กันยายน 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
647หนังสือราชการธรรมดาคู่มือเทคนิคการตรวจประเมิน EHA 2000 และสรุปผลการสุ่มเยี่ยมเสริมพลังและสุ่มติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการรับรอง EHA 2000
เมื่อ 10 กันยายน 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
648หนังสือราชการด่วนเชิญเป็นวิทยากร
เมื่อ 8 กันยายน 2563 โดย น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน แผนงานและงบประมาณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
649หนังสือราชการด่วนแบบตอบรับวิทยากร
เมื่อ 8 กันยายน 2563 โดย นายกมล มัยรัตน์ กลุ่มงานโภชนาการและงานออกกำลังกาย งานออกกำลังกาย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
650หนังสือราชการด่วนแบบตอบรับวิทยากร
เมื่อ 8 กันยายน 2563 โดย นายกมล มัยรัตน์ กลุ่มงานโภชนาการและงานออกกำลังกาย งานออกกำลังกาย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
651หนังสือราชการธรรมดาขอความร่วมมือประสานรายชื่อทำเนียบเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานฯ
เมื่อ 8 กันยายน 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
652หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพกลุ่มวัยทำงานในชุมชน ในโครงการเสริมสร้างคนไทยวัยทำงานมีสุขภาวะที่ดี เขตสุขภาพที่ 5
เมื่อ 3 กันยายน 2563 โดย นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
653หนังสือราชการด่วนตอบรับเข้าประชุม
เมื่อ 3 กันยายน 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
654หนังสือราชการด่วนขอส่งรายงานยาเสพติดประจำเดือนกรกฎาคม 2563
เมื่อ 3 กันยายน 2563 โดย น.ส.สิริลักษณ์ พลจารัตน์ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเภสัชกรรม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
655หนังสือราชการด่วนมากขออนุญาตลงลายมือชื่อในใบรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย
เมื่อ 3 กันยายน 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
656หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญวิทยากร
เมื่อ 2 กันยายน 2563 โดย นางนงนาฏ ทองจุล กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน งานพัฒนาองค์กร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
657หนังสือราชการธรรมดาตอบกลับยืนยันรายชื่อขอใช้ข้อมูล Big Data
เมื่อ 2 กันยายน 2563 โดย นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและเวชสถิติ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
658หนังสือราชการด่วนตอบรับเป็นวิทยากรและเข้าร่วมประชุม
เมื่อ 2 กันยายน 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
659หนังสือราชการธรรมดาหนังสือส่งตัวบุคลากรเข้าร่วมการประขุม
เมื่อ 2 กันยายน 2563 โดย น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
660หนังสือราชการด่วนที่สุดขอส่งรายงานข้อร้องเรียน
เมื่อ 1 กันยายน 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
661หนังสือราชการด่วนที่สุดขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการรับตรวจ Quadruple test ในหญิงตั้งครรภ์ เขตบริการสาธารณสุขที่ ๕
เมื่อ 31 สิงหาคม 2563 โดย น.ส.ปรินดา ภัทรโชคชัย กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชศาสตร์ชันสูตร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
662หนังสือราชการด่วนที่สุดขอประชุมเยี่ยมเสริมพลังผู้นำชุมชนและประชาชนวัยทำงานในตำบลตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน และขอความอนุเคราะห์ห้องประชุม
เมื่อ 31 สิงหาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
663หนังสือราชการธรรมดาเรื่อง ตอบรับนิสิตเข้าปฏิบัติงานด้านโภชนาการชุมชนและรับเป็นอาจารย์พิเศษ
เมื่อ 31 สิงหาคม 2563 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานออกกำลังกาย งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
664หนังสือราชการธรรมดาตอบรับวิทยากร
เมื่อ 31 สิงหาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
665หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
เมื่อ 31 สิงหาคม 2563 โดย น.ส.มัตติกา ยงอยู่ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
666หนังสือราชการด่วนมากขอเลื่อนการเข้าเยี่ยมติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังการฝึกอบรม “แม่ครัวอนามัยหัวใจรักษ์เด็ก”
เมื่อ 28 สิงหาคม 2563 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานออกกำลังกาย งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
667หนังสือราชการด่วนมากขอเลื่อนการเข้าเยี่ยมติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังการฝึกอบรม “แม่ครัวอนามัยหัวใจรักษ์เด็ก”
เมื่อ 28 สิงหาคม 2563 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานออกกำลังกาย งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
668หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการการดำเนินงาน Intermidiate Care และ Long term Care ในระดับพื้นที่
เมื่อ 27 สิงหาคม 2563 โดย นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
669หนังสือราชการด่วนที่สุดการตรวจข้อเท็จจริง
เมื่อ 27 สิงหาคม 2563 โดย นายพิสิฐ จรัสรักษ์ กลุ่มอำนวยการ งานนิติกร-กลุ่มอำนวยการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
670หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสำเนาเวชระเบียน ด.ญ.ปัทมพร อรุณเลิศ
เมื่อ 27 สิงหาคม 2563 โดย นางนฤมล ดั้งขุนทด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและเวชสถิติ เวชสถิติและงานเวชระเบียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
671หนังสือราชการด่วนที่สุดแจ้งชื่อและส่งตัวประชุม
เมื่อ 27 สิงหาคม 2563 โดย นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
672หนังสือราชการด่วนที่สุดการส่งผลงาน Long Term Care ดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2563
เมื่อ 27 สิงหาคม 2563 โดย นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
673หนังสือราชการด่วนมากขอส่งใบรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร
เมื่อ 26 สิงหาคม 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
674หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสำเนาเวชระเบียน ด.ช.ณัฏฐนันท์ แก้วจีน
เมื่อ 26 สิงหาคม 2563 โดย นางนฤมล ดั้งขุนทด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและเวชสถิติ เวชสถิติและงานเวชระเบียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
675หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายงานจำนวนผู้มารับบริการตรวจ Pap smear เดือน พ.ค - ก.ค 2563
เมื่อ 26 สิงหาคม 2563 โดย นางโสภา สวนส้มจีน กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชศาสตร์ชันสูตร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
676หนังสือราชการด่วนสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์
เมื่อ 25 สิงหาคม 2563 โดย น.ส.จุติพร ศรีแก้ว กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
677หนังสือราชการธรรมดาแจ้งชื่อขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ
เมื่อ 25 สิงหาคม 2563 โดย นางนพรัตน์ เม่งสุน กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานห้องผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
678หนังสือราชการด่วนมากขอเชิญประชุม
เมื่อ 25 สิงหาคม 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
679หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพกลุ่มวัยทำงานในชุมชน
เมื่อ 24 สิงหาคม 2563 โดย นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
680หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพกลุ่มวัยทำงานในชุมชน และขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
เมื่อ 24 สิงหาคม 2563 โดย นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
681หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ
เมื่อ 24 สิงหาคม 2563 โดย น.ส.นฤมล แก้วโมรา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
682หนังสือราชการด่วนแบบตอบรับวิทยากร
เมื่อ 24 สิงหาคม 2563 โดย นายกมล มัยรัตน์ กลุ่มงานโภชนาการและงานออกกำลังกาย งานออกกำลังกาย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
683หนังสือราชการธรรมดาขอส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง“การจัดทำและนำเสนอผลงานวิชาการสาขาการพยาบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ใหม่”
เมื่อ 24 สิงหาคม 2563 โดย นางพเยาว์ พุกสุวรรณ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มการพยาบาล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
684หนังสือราชการธรรมดาขอยืนยันหลักสูตรเพื่อลงในปฏิทินการฝึกอบรมบุคลากรด้านสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
เมื่อ 21 สิงหาคม 2563 โดย นางนงนาฏ ทองจุล กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน งานพัฒนาองค์กร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
685หนังสือราชการธรรมดาส่งตัวนิสิตฝึกงานกลับต้นสังกัด
เมื่อ 21 สิงหาคม 2563 โดย น.ส.ชวัลรัตน์ แสงบรรจง กลุ่มอำนวยการ งานบริหารบุคคล-กลุ่มอำนวยการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
686หนังสือราชการด่วนที่สุดขอส่งรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก
เมื่อ 21 สิงหาคม 2563 โดย นายวรพล เอี่ยมช้อย กลุ่มอำนวยการ งานบริหารพัสดุ-กลุ่มอำนวยการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
687หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญประชุม
เมื่อ 21 สิงหาคม 2563 โดย นางบุษบา อรรถาวีร์ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
688หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรของท่าน และแกนนำชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพกลุ่มวัยทำงานในชุมชน และขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
เมื่อ 21 สิงหาคม 2563 โดย นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
689หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรของท่าน และแกนนำชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพกลุ่มวัยทำงานในชุมชน และขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
เมื่อ 21 สิงหาคม 2563 โดย นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
690หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรของท่าน และแกนนำชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพกลุ่มวัยทำงานในชุมชน และขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
เมื่อ 21 สิงหาคม 2563 โดย นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
691หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรของท่าน และแกนนำชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพกลุ่มวัยทำงานในชุมชน และขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
เมื่อ 21 สิงหาคม 2563 โดย นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
692หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพกลุ่มวัยทำงานในชุมชน
เมื่อ 21 สิงหาคม 2563 โดย นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
693หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพกลุ่มวัยทำงานในชุมชน
เมื่อ 21 สิงหาคม 2563 โดย นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
694หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพกลุ่มวัยทำงานในชุมชน
เมื่อ 21 สิงหาคม 2563 โดย นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
695หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพกลุ่มวัยทำงานในชุมชน
เมื่อ 21 สิงหาคม 2563 โดย นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
696หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมชี้แจงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์กลุ่มวัยทำงาน และวางแผนส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในชุมชน
เมื่อ 20 สิงหาคม 2563 โดย นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
697หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมชี้แจงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์กลุ่มวัยทำงาน และวางแผนส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในชุมชน
เมื่อ 20 สิงหาคม 2563 โดย นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
698หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมชี้แจงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์กลุ่มวัยทำงาน และวางแผนส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในชุมชน
เมื่อ 20 สิงหาคม 2563 โดย นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
699หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมชี้แจงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์กลุ่มวัยทำงาน และวางแผนส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในชุมชน
เมื่อ 20 สิงหาคม 2563 โดย นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
700หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมชี้แจงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์กลุ่มวัยทำงาน และวางแผนส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในชุมชน
เมื่อ 20 สิงหาคม 2563 โดย นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
701หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมชี้แจงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์กลุ่มวัยทำงาน และวางแผนส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในชุมชน
เมื่อ 20 สิงหาคม 2563 โดย นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
702หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมชี้แจงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์กลุ่มวัยทำงาน และวางแผนส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในชุมชน
เมื่อ 20 สิงหาคม 2563 โดย นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
703หนังสือราชการธรรมดาการอบรมหลักสูตรการทำวิจัยสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข
เมื่อ 20 สิงหาคม 2563 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
704หนังสือราชการธรรมดาส่งตัวเข้าร่วมประชุม
เมื่อ 19 สิงหาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
705หนังสือราชการด่วนที่สุดขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
เมื่อ 19 สิงหาคม 2563 โดย น.ส.ปรินดา ภัทรโชคชัย กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชศาสตร์ชันสูตร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
706หนังสือราชการธรรมดาขอส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
เมื่อ 19 สิงหาคม 2563 โดย น.ส.อุบล จันทร์เพชร กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
707หนังสือราชการธรรมดาไม่ประสงค์ส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม
เมื่อ 19 สิงหาคม 2563 โดย นางนงนาฏ ทองจุล กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน งานพัฒนาองค์กร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
708หนังสือราชการธรรมดารายชื่อทีมหมูป่า
เมื่อ 18 สิงหาคม 2563 โดย น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
709หนังสือราชการด่วนที่สุดขออนุมัติขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการรับตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมในหญิงตั้งครรภ์ ข อง ของเขตบริการสาธารณสุขที่ ๕
เมื่อ 18 สิงหาคม 2563 โดย น.ส.ปรินดา ภัทรโชคชัย กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชศาสตร์ชันสูตร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
710หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายงานปริมาณการรับและการใช้โลหิต ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
เมื่อ 18 สิงหาคม 2563 โดย นางโสภา สวนส้มจีน กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชศาสตร์ชันสูตร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
711หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุญาตจัดประชุมในพื้นที่และขอเชิญบุคลากรเป็นวิทยากร
เมื่อ 18 สิงหาคม 2563 โดย น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
712หนังสือราชการธรรมดาขอส่งเกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ทม.สุพรรณบุรี
เมื่อ 17 สิงหาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
713หนังสือราชการธรรมดาขอส่งเกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ สพป. 17 เขต
เมื่อ 17 สิงหาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
714หนังสือราชการธรรมดาขอส่งผลการปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563
เมื่อ 17 สิงหาคม 2563 โดย นางนฤมล ดั้งขุนทด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและเวชสถิติ เวชสถิติและงานเวชระเบียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
715หนังสือราชการด่วนที่สุดตอบรับวิทยากร
เมื่อ 17 สิงหาคม 2563 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานออกกำลังกาย งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
716หนังสือราชการธรรมดาขอส่งเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ
เมื่อ 17 สิงหาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
717หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมส่งเสริมกลไกมาตรการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพภายใต้รูปแบบวิถีชีวิตปกติใหม่ในพื้นที่ชายแดน - ชายขอบ จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อ 17 สิงหาคม 2563 โดย น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
718หนังสือราชการธรรมดาขอส่งชุดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคและกำจัดแมลง
เมื่อ 17 สิงหาคม 2563 โดย น.ส.อุบล จันทร์เพชร กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
719หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ กก.14
เมื่อ 17 สิงหาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
720หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ กก.13
เมื่อ 17 สิงหาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
721หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมเสริมพลังการปฏิบัติวิถีใหม่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19
เมื่อ 17 สิงหาคม 2563 โดย น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
722หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมเสริมพลังการปฏิบัติวิถีใหม่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 และเชิญเป็นวิทยากร
เมื่อ 17 สิงหาคม 2563 โดย น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
723หนังสือราชการธรรมดาแจ้งชื่อและส่งตัวประชุม
เมื่อ 14 สิงหาคม 2563 โดย น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท กลุ่มงานทันตสาธารณสุข งานทันตสาธารณสุข
ดำเนินการเสร็จสิ้น
724หนังสือราชการด่วนที่สุดเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาบริการส่งเสริมสุขภาพภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่รองรับวิกฤตการณ์ระบาดของโรค COVID-19 และภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
เมื่อ 14 สิงหาคม 2563 โดย นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน แผนงานและงบประมาณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
725หนังสือราชการด่วนมากขอเชิญประชุมสัญจรภาคีเครือข่ายชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารและตลาดสดน่าซื้อ
เมื่อ 13 สิงหาคม 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
726หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
เมื่อ 13 สิงหาคม 2563 โดย น.ส.กันยา โพธิปิติ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
727หนังสือราชการด่วนที่สุดขอขอบคุณ
เมื่อ 13 สิงหาคม 2563 โดย นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
728หนังสือราชการธรรมดาขอความร่วมมือรายงานข้อมูลอนามัยแม่และเด็ก
เมื่อ 13 สิงหาคม 2563 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
729หนังสือราชการธรรมดาตอบรับเข้าร่วมประชุม
เมื่อ 13 สิงหาคม 2563 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
730หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญเข้าร่วมการประชุมส่งเสริมกลไกมาตรการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพภายใต้รูปแบบวิถีชีวิตปกติใหม่ในพื้นที่ชายแดน - ชายขอบ จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อ 13 สิงหาคม 2563 โดย น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
731หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญเข้าร่วมการประชุมส่งเสริมกลไกมาตรการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพภายใต้รูปแบบวิถีชีวิตปกติใหม่ในพื้นที่ชายแดน - ชายขอบ จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อ 13 สิงหาคม 2563 โดย น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
732หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญเข้าร่วมการประชุมส่งเสริมกลไกมาตรการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพภายใต้รูปแบบวิถีชีวิตปกติใหม่ในพื้นที่ชายแดน - ชายขอบ จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อ 13 สิงหาคม 2563 โดย น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
733หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์การลงพื้นที่สำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เด็กวัยเรียน
เมื่อ 12 สิงหาคม 2563 โดย น.ส.จุติพร ศรีแก้ว กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
734หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญเป็นประธานเปิดการประชุมและเข้าร่วมประชุมส่งเสริมกลไกมาตรการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพภายใต้รูปแบบวิถีชีวิตปกติใหม่ในพื้นที่ชายแดน - ชายขอบ จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อ 11 สิงหาคม 2563 โดย น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
735หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญเข้าร่วมการประชุมส่งเสริมกลไกมาตรการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพภายใต้รูปแบบวิถีชีวิตปกติใหม่ในพื้นที่ชายแดน - ชายขอบ จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อ 11 สิงหาคม 2563 โดย น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
736หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญเข้าร่วมการประชุมส่งเสริมกลไกมาตรการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพภายใต้รูปแบบวิถีชีวิตปกติใหม่ในพื้นที่ชายแดน - ชายขอบ จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อ 11 สิงหาคม 2563 โดย น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
737หนังสือราชการด่วนการอบรมหลักสูตรการทำวิจัยสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข
เมื่อ 11 สิงหาคม 2563 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
738คำสั่งธรรมดาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยกระดับการพัฒนาบริการส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ รองรับวิกฤตการณ์การระบาดของโรค COVID-19 และภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
เมื่อ 11 สิงหาคม 2563 โดย นางนงนาฏ ทองจุล กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน งานพัฒนาองค์กร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
739หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญจัดบูธนิทรรศการ
เมื่อ 11 สิงหาคม 2563 โดย นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน แผนงานและงบประมาณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
740หนังสือราชการธรรมดารายงานการเรี่ยไรและการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
เมื่อ 11 สิงหาคม 2563 โดย นายพิสิฐ จรัสรักษ์ กลุ่มอำนวยการ งานนิติกร-กลุ่มอำนวยการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
741หนังสือราชการธรรมดาแจ้งผลการตอบแบบวัดการรับรู้ออนไลน์ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนหลัง
เมื่อ 10 สิงหาคม 2563 โดย นางนงนาฏ ทองจุล กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน งานพัฒนาองค์กร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
742หนังสือราชการธรรมดาแบบตอบรับวิทยากร
เมื่อ 10 สิงหาคม 2563 โดย นายกมล มัยรัตน์ กลุ่มงานโภชนาการและงานออกกำลังกาย งานออกกำลังกาย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
743หนังสือราชการด่วนที่สุดขอขยายเวลาต่ออายุการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
เมื่อ 10 สิงหาคม 2563 โดย น.ส.ปรินดา ภัทรโชคชัย กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชศาสตร์ชันสูตร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
744หนังสือราชการด่วนที่สุดแจ้งการจัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัด และการจัดการงบประมาณ ปี 2563
เมื่อ 10 สิงหาคม 2563 โดย นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
745หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ สพป. 17 เขต
เมื่อ 10 สิงหาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
746หนังสือราชการธรรมดาขอแจ้งชื่อและส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมประชุมฯ
เมื่อ 10 สิงหาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
747หนังสือราชการธรรมดาขอแจ้งชื่อและส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมประชุมฯ
เมื่อ 10 สิงหาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
748หนังสือราชการด่วนที่สุดเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาบริการส่งเสริมสุขภาพภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่รองรับวิกฤตการณ์ระบาดของโรค COVID-19 และภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
เมื่อ 10 สิงหาคม 2563 โดย นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน แผนงานและงบประมาณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
749หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม
เมื่อ 8 สิงหาคม 2563 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
750หนังสือราชการด่วนที่สุดขออนุเคราะห์จัดประชุม
เมื่อ 7 สิงหาคม 2563 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
751หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสำเนาเวชระเบียน ด.ช.อาชวิน วิบูลย์ศิริชัย
เมื่อ 7 สิงหาคม 2563 โดย นางนฤมล ดั้งขุนทด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและเวชสถิติ เวชสถิติและงานเวชระเบียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
752หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์รถรับส่งเจ้าหน้าที่
เมื่อ 7 สิงหาคม 2563 โดย นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน แผนงานและงบประมาณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
753หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาบริการส่งเสริมสุขภาพภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่รองรับวิกฤตการณ์ระบาดของโรค COVID-19 และภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
เมื่อ 6 สิงหาคม 2563 โดย นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน แผนงานและงบประมาณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
754หนังสือราชการธรรมดาการอบรมหลักสูตรการทำวิจัยสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข
เมื่อ 6 สิงหาคม 2563 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
755หนังสือราชการด่วนที่สุด ขอความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ปี 2563
เมื่อ 5 สิงหาคม 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
756หนังสือราชการด่วนที่สุด ขอความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ปี 2563
เมื่อ 5 สิงหาคม 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
757หนังสือราชการด่วนแบบตอบรับวิทยากร
เมื่อ 5 สิงหาคม 2563 โดย นายกมล มัยรัตน์ กลุ่มงานโภชนาการและงานออกกำลังกาย งานออกกำลังกาย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
758หนังสือราชการธรรมดาส่งรายงานข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่คลินิกวัยรุ่น/คลินิกที่เกี่ยวข้องรายโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 5
เมื่อ 4 สิงหาคม 2563 โดย นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
759หนังสือราชการด่วนมากแจ้งชื่อและส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ “ผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน”
เมื่อ 4 สิงหาคม 2563 โดย น.ส.จุติพร ศรีแก้ว กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
760หนังสือราชการด่วนมากขออนุมัติซื้อยา
เมื่อ 4 สิงหาคม 2563 โดย น.ส.ระพีพรรณ สมกลิ่น กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเภสัชกรรม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
761หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ
เมื่อ 3 สิงหาคม 2563 โดย นางพเยาว์ พุกสุวรรณ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มการพยาบาล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
762หนังสือราชการด่วนที่สุดแจ้งชื่อและส่งตัวประชุม
เมื่อ 3 สิงหาคม 2563 โดย นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
763หนังสือราชการด่วนที่สุดเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาบริการส่งเสริมสุขภาพภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่รองรับวิกฤตการณ์ระบาดของโรค COVID-19 และภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
เมื่อ 31 กรกฏาคม 2563 โดย นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน แผนงานและงบประมาณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
764หนังสือราชการธรรมดาเชิญเป็นวิทยากร
เมื่อ 31 กรกฏาคม 2563 โดย นางพเยาว์ พุกสุวรรณ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มการพยาบาล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
765หนังสือราชการด่วนขอสนับสนุนประเมินมาตรฐานด้านอาคารและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
เมื่อ 31 กรกฏาคม 2563 โดย นางอมรศรี พังเครือ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก-กลุ่มการพยาบาล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
766หนังสือราชการธรรมดาขออนุญาตลงลายมือชื่อในใบรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย
เมื่อ 31 กรกฏาคม 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
767หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมเยี่ยมติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังการฝึกอบรม “แม่ครัวอนามัย หัวใจรักเด็ก”
เมื่อ 31 กรกฏาคม 2563 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานออกกำลังกาย งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
768หนังสือราชการธรรมดาแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำเพื่อขอการรับรองพื้นที่น้ำประปาดื่มได้
เมื่อ 31 กรกฏาคม 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
769หนังสือราชการธรรมดาขอส่งหนังสือรับรองผลการรักษาสภาพคุณภาพ "น้ำประปาดื่มได้"
เมื่อ 31 กรกฏาคม 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
770หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญร่วมเยี่ยมติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังการฝึกอบรม “แม่ครัวอนามัยหัวใจรักเด็ก”
เมื่อ 31 กรกฏาคม 2563 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานออกกำลังกาย งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
771หนังสือราชการธรรมดาขอส่งใบรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร
เมื่อ 31 กรกฏาคม 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
772หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังการฝึกอบรม “แม่ครัวอนามัยหัวใจรัก เด็ก
เมื่อ 31 กรกฏาคม 2563 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานออกกำลังกาย งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
773หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
เมื่อ 31 กรกฏาคม 2563 โดย นางพเยาว์ พุกสุวรรณ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มการพยาบาล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
774หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
เมื่อ 31 กรกฏาคม 2563 โดย นางพเยาว์ พุกสุวรรณ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มการพยาบาล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
775หนังสือราชการด่วนที่สุดขอส่งคืนแผนงานบุคลากรภาครัฐ
เมื่อ 30 กรกฏาคม 2563 โดย นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน แผนงานและงบประมาณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
776หนังสือราชการธรรมดาแจ้งชื่อและส่งตัวร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานวางระบบการเผยแพร่สื่อให้ประชาชน
เมื่อ 30 กรกฏาคม 2563 โดย นายสิทธิพล ธิติโชติรส กลุ่มอำนวยการ งานประชาสัมพันธ์-กลุ่มอำนวยการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
777หนังสือราชการด่วนการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ในหลักสูตร “พระคิลานุปัฏฐาก 35 ชั่วโมง”
เมื่อ 30 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
778หนังสือราชการด่วนการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ในหลักสูตร “พระคิลานุปัฏฐาก 35 ชั่วโมง”
เมื่อ 30 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
779หนังสือราชการด่วนการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ในหลักสูตร “พระคิลานุปัฏฐาก 35 ชั่วโมง”
เมื่อ 30 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
780หนังสือราชการธรรมดาตอบรับวิทยากร
เมื่อ 30 กรกฏาคม 2563 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
781หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ “ผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน” สสจ.สส
เมื่อ 30 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.นฤมล แก้วโมรา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
782หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ “ผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน” 7 สสจ.
เมื่อ 30 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.นฤมล แก้วโมรา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
783หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายระดับหน่วยงานท้องถิ่นกับการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว รองรับสังคมผู้สูงวัย
เมื่อ 29 กรกฏาคม 2563 โดย นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
784หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ ท.สพ
เมื่อ 26 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
785หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ ท.สส
เมื่อ 26 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
786หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ ท.สค
เมื่อ 26 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
787หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ ท.พบ
เมื่อ 26 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
788หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ ท.ปข
เมื่อ 26 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
789หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ ท.กจ
เมื่อ 26 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
790หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ ท.นฐ
เมื่อ 26 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
791หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ ท.รบ
เมื่อ 26 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
792หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ สช.สพ
เมื่อ 26 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
793หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ สช.สส
เมื่อ 26 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
794หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ สช.สค
เมื่อ 26 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
795หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ สช.พบ
เมื่อ 26 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
796หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ สช.ปข
เมื่อ 26 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
797หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ สช.กจ
เมื่อ 26 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
798หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ สช.นฐ
เมื่อ 26 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
799หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ สช.รบ
เมื่อ 26 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
800หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ สพม.10
เมื่อ 26 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
801หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ สพม.9
เมื่อ 26 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
802หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ สพม.8
เมื่อ 26 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
803หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ สพป.สพ3
เมื่อ 26 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
804หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ สพป.สพ2
เมื่อ 26 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
805หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ สพป.สพ1
เมื่อ 26 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
806หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ สพป.สส
เมื่อ 26 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
807หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ สพป.สค
เมื่อ 26 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
808หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ สพป.พบ2
เมื่อ 26 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
809หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ สพป.พบ1
เมื่อ 26 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
810หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ สพป.ปข2
เมื่อ 26 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
811หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ สพป.ปข1
เมื่อ 26 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
812หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ สพป.กจ4
เมื่อ 26 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
813หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ สพป.กจ3
เมื่อ 26 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
814หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ สพป.กจ2
เมื่อ 26 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
815หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ สพป.กจ1
เมื่อ 26 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
816หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ สพป.นฐ2
เมื่อ 26 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
817หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ สพป.นฐ1
เมื่อ 26 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
818หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ สพป.รบ2
เมื่อ 26 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
819หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ สพป.รบ1
เมื่อ 26 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
820หนังสือราชการธรรมดาตอบรับวิทยากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
เมื่อ 26 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
821หนังสือราชการธรรมดาตอบรับเข้าร่วมประชุม
เมื่อ 24 กรกฏาคม 2563 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
822หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 5
เมื่อ 24 กรกฏาคม 2563 โดย นางศรัณญา แสนบรรดิษฐ์ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ทารกแรกเกิด (NICU)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
823หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายงานข้อร้องเรียน
เมื่อ 24 กรกฏาคม 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
824หนังสือราชการธรรมดาขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital และนวัตกรรม COVID-19
เมื่อ 24 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
825หนังสือราชการธรรมดาการอบรมหลักสูตรการทำวิจัยสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข
เมื่อ 23 กรกฏาคม 2563 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
826หนังสือราชการธรรมดาจัดสรรสื่อหนังสือนิทาน
เมื่อ 23 กรกฏาคม 2563 โดย นางบุษบา อรรถาวีร์ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
827หนังสือราชการด่วนตอบรับวิทยากร
เมื่อ 22 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท กลุ่มงานทันตสาธารณสุข งานทันตสาธารณสุข
ดำเนินการเสร็จสิ้น
828หนังสือราชการธรรมดาตอบรับเข้าร่วมประชุม
เมื่อ 22 กรกฏาคม 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
829หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
เมื่อ 22 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
830หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
เมื่อ 22 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
831หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
เมื่อ 22 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
832หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
เมื่อ 22 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
833หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
เมื่อ 22 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
834หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
เมื่อ 22 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
835หนังสือราชการธรรมดาขอส่งผลการปฏิบัติงานเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
เมื่อ 22 กรกฏาคม 2563 โดย นางนฤมล ดั้งขุนทด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและเวชสถิติ เวชสถิติและงานเวชระเบียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
836หนังสือราชการธรรมดาขออนุญาตไม่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสาร การบริหาร และการประเมินผล
เมื่อ 21 กรกฏาคม 2563 โดย นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน แผนงานและงบประมาณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
837หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
เมื่อ 21 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
838หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์ปรับลดค่าห้องพักตามระเบียบราชการ
เมื่อ 21 กรกฏาคม 2563 โดย นางนงนาฏ ทองจุล กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน งานพัฒนาองค์กร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
839หนังสือราชการธรรมดาตอบรับเข้าร่วมประชุม
เมื่อ 21 กรกฏาคม 2563 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
840หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายระดับหน่วยงานท้องถิ่นกับการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว รองรับสังคมผู้สูงวัย
เมื่อ 20 กรกฏาคม 2563 โดย นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
841หนังสือราชการธรรมดาขอตอบรับการได้รับสื่อ
เมื่อ 20 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
842หนังสือราชการธรรมดาขอตอบรับการได้รับสื่อ
เมื่อ 20 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
843หนังสือราชการธรรมดาความคิดเห็นในการคัดเลือกตุลาการศาลปกครองสูงสุด
เมื่อ 20 กรกฏาคม 2563 โดย นายพิสิฐ จรัสรักษ์ กลุ่มอำนวยการ งานนิติกร-กลุ่มอำนวยการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
844หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
เมื่อ 20 กรกฏาคม 2563 โดย นางพเยาว์ พุกสุวรรณ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มการพยาบาล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
845หนังสือราชการธรรมดาตอบรับเป็นวิทยากร
เมื่อ 20 กรกฏาคม 2563 โดย นางบุษบา อรรถาวีร์ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
846หนังสือราชการด่วนที่สุดขอส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม
เมื่อ 17 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.นฤมล แก้วโมรา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
847หนังสือราชการด่วนมากขอซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท 2
เมื่อ 17 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.ธัญญธร ยิ่งยงคูณ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเภสัชกรรม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
848หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
เมื่อ 17 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
849หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
เมื่อ 17 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
850หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
เมื่อ 17 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
851หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
เมื่อ 17 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
852หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
เมื่อ 17 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
853หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
เมื่อ 17 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
854หนังสือราชการด่วนมากขอความอนุเคราะห์การลงพื้นที่สำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เด็กวัยเรียน
เมื่อ 16 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.จุติพร ศรีแก้ว กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
855หนังสือราชการด่วนมากขอความอนุเคราะห์การลงพื้นที่สำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เด็กวัยเรียน (สพปสุพรรณบุรีเขต2)
เมื่อ 16 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.จุติพร ศรีแก้ว กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
856หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม
เมื่อ 16 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.นฤมล แก้วโมรา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
857หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
เมื่อ 16 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
858หนังสือราชการด่วนมากขอส่งรายงานยาเสพติดประจำเดือนมิถุนายน 2563
เมื่อ 16 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.สิริลักษณ์ พลจารัตน์ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเภสัชกรรม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
859หนังสือราชการธรรมดาขอความอนุเคราะห์การลงพื้นที่สำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เด็กวัยเรียน (สพป.สมุทรสาคร)
เมื่อ 15 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.จุติพร ศรีแก้ว กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
860หนังสือราชการด่วนมากขอความอนุเคราะห์การลงพื้นที่สำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เด็กวัยเรียน
เมื่อ 15 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.จุติพร ศรีแก้ว กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
861หนังสือราชการด่วนมากขอความอนุเคราะห์การลงพื้นที่สำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เด็กวัยเรียน
เมื่อ 15 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.จุติพร ศรีแก้ว กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
862หนังสือราชการด่วนขอเชิญประชุมสัญจรภาคีเครือข่ายชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารและตลาดสดน่าซื้อ
เมื่อ 15 กรกฏาคม 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
863หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
เมื่อ 14 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
864หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
เมื่อ 14 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
865หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
เมื่อ 14 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
866หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
เมื่อ 14 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
867หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
เมื่อ 14 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
868หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
เมื่อ 14 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
869หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย
เมื่อ 14 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
870หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม โรงเรียนวัดลำเหย
เมื่อ 14 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
871หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม โรงเรียนวัดสระสี่มุม
เมื่อ 14 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
872หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม โรงเรียนวัดหุบรัก
เมื่อ 14 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
873หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดการประชุมและเชิญประชุม
เมื่อ 14 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
874หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม สพป.นฐ2
เมื่อ 14 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
875หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม สสจ.นฐ
เมื่อ 14 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
876หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
เมื่อ 14 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
877หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
เมื่อ 14 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
878หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
เมื่อ 14 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
879หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์การลงพื้นที่สำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เด็กวัยเรียน
เมื่อ 14 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.จุติพร ศรีแก้ว กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
880หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
เมื่อ 14 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
881หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
เมื่อ 14 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
882หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
เมื่อ 14 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
883หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
เมื่อ 14 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
884หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
เมื่อ 14 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
885หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
เมื่อ 14 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
886หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
เมื่อ 14 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
887หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์การลงพื้นที่สำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เด็กวัยเรียน
เมื่อ 14 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.จุติพร ศรีแก้ว กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
888หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์การลงพื้นที่สำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เด็กวัยเรียน
เมื่อ 14 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.จุติพร ศรีแก้ว กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
889หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญเป็นวิทยากร
เมื่อ 14 กรกฏาคม 2563 โดย นางรัชนี ลักษิตานนท์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
890หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์การลงพื้นที่สำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เด็กวัยเรียน
เมื่อ 14 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.จุติพร ศรีแก้ว กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
891หนังสือราชการธรรมดาตอบรับเข้าประชุมฯ
เมื่อ 13 กรกฏาคม 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
892หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญเป็นวิทยากรคุณพิไลวรรณ แสงพันตา
เมื่อ 13 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.นฤมล แก้วโมรา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
893หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญเป็นวิทยากรนายแพทย์ชัยวัฒน์ พานทอง
เมื่อ 13 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.นฤมล แก้วโมรา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
894หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญเป็นวิทยากรและเข้าร่วมประชุมศูนย์สุขภาพจิต
เมื่อ 13 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.นฤมล แก้วโมรา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
895หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญเป็นวิทยากรโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
เมื่อ 13 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.นฤมล แก้วโมรา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
896หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญเป็นวิทยากรสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
เมื่อ 13 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.นฤมล แก้วโมรา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
897หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อม ที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เมื่อ 13 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
898หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อม ที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เมื่อ 13 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
899หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อม ที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เมื่อ 13 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
900หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อม ที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เมื่อ 13 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
901หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อม ที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เมื่อ 13 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
902หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อม ที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เมื่อ 13 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
903หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อม ที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เมื่อ 13 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
904หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อม ที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เมื่อ 13 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
905หนังสือราชการด่วนที่สุดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , นายกเทศบาลเมืองประจวบ
เมื่อ 13 กรกฏาคม 2563 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานออกกำลังกาย งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
906หนังสือราชการธรรมดาประชุมติดตามผลการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ และตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
เมื่อ 10 กรกฏาคม 2563 โดย นางพเยาว์ พุกสุวรรณ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มการพยาบาล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
907หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายงานปริมาณการรับและการใช้โลหิต ประจำเดือน มิถุนายน 2563
เมื่อ 10 กรกฏาคม 2563 โดย นางโสภา สวนส้มจีน กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชศาสตร์ชันสูตร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
908หนังสือราชการด่วนที่สุดเรื่อง แจ้งคำสั่งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ที่ 3/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
เมื่อ 10 กรกฏาคม 2563 โดย นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
909หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม รร.ปัญญา
เมื่อ 9 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.นฤมล แก้วโมรา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
910หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม การศึกษาสงเคราะห์
เมื่อ 9 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.นฤมล แก้วโมรา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
911หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม รร.โสต
เมื่อ 9 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.นฤมล แก้วโมรา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
912หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม (ศูนย์การศึกษาพิเศษ)
เมื่อ 9 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.นฤมล แก้วโมรา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
913หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม
เมื่อ 9 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.นฤมล แก้วโมรา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
914หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์ร่วมกิจกรรมสรุปงานวิจัยการแก้ไขปัญหาโรคอ้วนในกลุ่มนักเรียน
เมื่อ 9 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.ขวัญธิรา หวังจิตต์ ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
915หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์ร่วมกิจกรรมสรุปงานวิจัยการแก้ไขปัญหาโรคอ้วนในกลุ่มนักเรียน
เมื่อ 9 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.ขวัญธิรา หวังจิตต์ ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
916หนังสือราชการธรรมดารายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 3/2563
เมื่อ 9 กรกฏาคม 2563 โดย นางนงนาฏ ทองจุล กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน งานพัฒนาองค์กร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
917หนังสือราชการด่วนมากแจ้งกำหนดการตรวจประเมินผลการรับรองสถานีผลิตน้ำ Water is life
เมื่อ 8 กรกฏาคม 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
918หนังสือราชการธรรมดาขอส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมประชุม
เมื่อ 8 กรกฏาคม 2563 โดย นางนงนาฏ ทองจุล กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน งานพัฒนาองค์กร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
919หนังสือราชการธรรมดาการรักษาสภาพการรับรองสถานีผลิตน้ำ Water is life ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เมื่อ 8 กรกฏาคม 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
920หนังสือราชการธรรมดาแจ้งผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาเพื่อการรักษาสภาพคุณภาพน้ำประปาดื่มได้
เมื่อ 8 กรกฏาคม 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
921หนังสือราชการธรรมดาตอบรับเป็นวิทยากร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกัน รักษา ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสที่ทันสมัย
เมื่อ 8 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.จารุณี จตุรพรเพิ่ม กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
922หนังสือราชการธรรมดาขอใบรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย
เมื่อ 8 กรกฏาคม 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
923หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์พื้นที่เก็บข้อมูล “แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร สำหรับวัยรุ่นหญิงไทย อายุ 15-19 ปี ระดับมัธยมปลายและนักศึกษา”
เมื่อ 3 กรกฏาคม 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
924หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์พื้นที่เก็บข้อมูล “แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร สำหรับวัยรุ่นหญิงไทย อายุ 15-19 ปี ระดับมัธยมปลายและนักศึกษา”
เมื่อ 3 กรกฏาคม 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
925หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์พื้นที่เก็บข้อมูล “แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร สำหรับวัยรุ่นหญิงไทย อายุ 15-19 ปี ระดับมัธยมปลายและนักศึกษา”
เมื่อ 3 กรกฏาคม 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
926หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์พื้นที่เก็บข้อมูล “แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร สำหรับวัยรุ่นหญิงไทย อายุ 15-19 ปี ระดับมัธยมปลายและนักศึกษา”
เมื่อ 3 กรกฏาคม 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
927หนังสือราชการธรรมดาขอความอนุเคราะห์พื้นที่เก็บข้อมูล “แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร สำหรับวัยรุ่นหญิงไทย อายุ 15-19 ปี ระดับมัธยมปลายและนักศึกษา”
เมื่อ 3 กรกฏาคม 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
928หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์พื้นที่เก็บข้อมูล “แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร สำหรับวัยรุ่นหญิงไทย อายุ 15-19 ปี ระดับมัธยมปลายและนักศึกษา”
เมื่อ 3 กรกฏาคม 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
929หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์พื้นที่เก็บข้อมูล “แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร สำหรับวัยรุ่นหญิงไทย อายุ 15-19 ปี ระดับมัธยมปลายและนักศึกษา”
เมื่อ 3 กรกฏาคม 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
930หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์พื้นที่เก็บข้อมูล “แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร สำหรับวัยรุ่นหญิงไทย อายุ 15-19 ปี ระดับมัธยมปลายและนักศึกษา”
เมื่อ 3 กรกฏาคม 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
931หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์พื้นที่เก็บข้อมูล “แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร สำหรับวัยรุ่นหญิงไทย อายุ 15-19 ปี ระดับมัธยมปลายและนักศึกษา”
เมื่อ 3 กรกฏาคม 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
932หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์พื้นที่เก็บข้อมูล “แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร สำหรับวัยรุ่นหญิงไทย อายุ 15-19 ปี ระดับมัธยมปลายและนักศึกษา”
เมื่อ 3 กรกฏาคม 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
933หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์พื้นที่เก็บข้อมูล “แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร สำหรับวัยรุ่นหญิงไทย อายุ 15-19 ปี ระดับมัธยมปลายและนักศึกษา”
เมื่อ 3 กรกฏาคม 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
934หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์พื้นที่เก็บข้อมูล “แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร สำหรับวัยรุ่นหญิงไทย อายุ 15-19 ปี ระดับมัธยมปลายและนักศึกษา”
เมื่อ 3 กรกฏาคม 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
935หนังสือราชการธรรมดาตอบรับวิทยากร
เมื่อ 3 กรกฏาคม 2563 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
936หนังสือราชการธรรมดาขอความอนุเคราะห์พื้นที่เก็บข้อมูล “แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร สำหรับวัยรุ่นหญิงไทย อายุ 15-19 ปี ระดับมัธยมปลายและนักศึกษา”
เมื่อ 3 กรกฏาคม 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
937หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์พื้นที่เก็บข้อมูล “แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร สำหรับวัยรุ่นหญิงไทย อายุ 15-19 ปี ระดับมัธยมปลายและนักศึกษา”
เมื่อ 3 กรกฏาคม 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
938หนังสือราชการธรรมดาขอความอนุเคราะห์พื้นที่เก็บข้อมูล “แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร สำหรับวัยรุ่นหญิงไทย อายุ 15-19 ปี ระดับมัธยมปลายและนักศึกษา”
เมื่อ 3 กรกฏาคม 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
939หนังสือราชการธรรมดาขอความอนุเคราะห์พื้นที่เก็บข้อมูล “แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร สำหรับวัยรุ่นหญิงไทย อายุ 15-19 ปี ระดับมัธยมปลายและนักศึกษา”
เมื่อ 3 กรกฏาคม 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
940หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์พื้นที่เก็บข้อมูล “แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร สำหรับวัยรุ่นหญิงไทย อายุ 15-19 ปี ระดับมัธยมปลายและนักศึกษา”
เมื่อ 3 กรกฏาคม 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
941หนังสือราชการธรรมดาส่งรายงานผลการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี ๒๕๖๓
เมื่อ 3 กรกฏาคม 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
942หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์พื้นที่เก็บข้อมูล “แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร สำหรับวัยรุ่นหญิงไทย อายุ 15-19 ปี ระดับมัธยมปลายและนักศึกษา”
เมื่อ 3 กรกฏาคม 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
943หนังสือราชการธรรมดาขอส่งหนังสือรับรองผลการรักษาสภาพคุณภาพ "น้ำประปาดื่มได้"
เมื่อ 3 กรกฏาคม 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
944หนังสือราชการด่วนการอบรมหลักสูตรการทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 1
เมื่อ 3 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.อภิวัน มั้นงาม ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
945หนังสือราชการด่วนการอบรมหลักสูตรการทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 1
เมื่อ 3 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.อภิวัน มั้นงาม ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
946หนังสือราชการด่วน​เรื่องการอบรมหลักสูตรการทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 1
เมื่อ 3 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.อภิวัน มั้นงาม ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
947หนังสือราชการด่วนมากแจ้งขอยกเลิกการประชุมผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex
เมื่อ 2 กรกฏาคม 2563 โดย นางระจิตร ชาครียวณิชย์ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน แผนงานและงบประมาณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
948หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสำเนาเวชระเบียน นางฐานินี แจ่มจันทร์
เมื่อ 2 กรกฏาคม 2563 โดย นางนฤมล ดั้งขุนทด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและเวชสถิติ เวชสถิติและงานเวชระเบียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
949หนังสือราชการธรรมดาส่งใบตรวจรับพัสดุ ตรวจการจ้าง
เมื่อ 1 กรกฏาคม 2563 โดย นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและเวชสถิติ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
950หนังสือราชการธรรมดาขอต่อภาษีรถยนต์ประจำปี และแจ้งเลิกใช้รถราชการ
เมื่อ 30 มิถุนายน 2563 โดย นายวรพล เอี่ยมช้อย กลุ่มอำนวยการ งานบริหารพัสดุ-กลุ่มอำนวยการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
951หนังสือราชการธรรมดาขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมเป็นกรรมการกำหนดราคากลางรื้อถอนอาคาร
เมื่อ 30 มิถุนายน 2563 โดย นายวรพล เอี่ยมช้อย กลุ่มอำนวยการ งานบริหารพัสดุ-กลุ่มอำนวยการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
952หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
เมื่อ 30 มิถุนายน 2563 โดย นางพเยาว์ พุกสุวรรณ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มการพยาบาล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
953หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายงานข้อร้องเรียน
เมื่อ 28 มิถุนายน 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
954หนังสือราชการธรรมดาตอบรับสื่อโปสเตอร์สนับสนุนโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต เพื่อลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก
เมื่อ 26 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท กลุ่มงานทันตสาธารณสุข กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ดำเนินการเสร็จสิ้น
955หนังสือราชการด่วนที่สุดขอสำรวจข้อมูลในพื้นที่_โรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์)
เมื่อ 25 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
956หนังสือราชการด่วนที่สุดขอส่งรายชื่อผู้ร่วมเป็นคณะทำงานประสานการขับเคลื่อน TSC
เมื่อ 23 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.อุบล จันทร์เพชร กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
957หนังสือราชการด่วนที่สุดสนับสนุนงบประมาณการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก ภายใต้โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุข ภาวะในปี 2563
เมื่อ 23 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
958หนังสือราชการด่วนที่สุดสนับสนุนงบประมาณการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก ภายใต้โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุข ภาวะในปี 2563
เมื่อ 23 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
959หนังสือราชการด่วนที่สุดสนับสนุนการอบรมพระคิลานุปัฏฐากภายใต้โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ในปี 2563
เมื่อ 23 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
960หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญบุคลากรเป็นวิทยากร
เมื่อ 22 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คลินิกรักษ์สุขภาพ-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
961หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสำเนาเวชระเบียน เด็กชายอภิวิชญ์ อภิรักษ์โภไคย
เมื่อ 22 มิถุนายน 2563 โดย นางนฤมล ดั้งขุนทด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและเวชสถิติ เวชสถิติและงานเวชระเบียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
962หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสำเนาเวชระเบียน เด็กชายฝนเทพ เปรมศิริ
เมื่อ 22 มิถุนายน 2563 โดย นางนฤมล ดั้งขุนทด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและเวชสถิติ เวชสถิติและงานเวชระเบียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
963หนังสือราชการธรรมดาส่งเอกสารการขอประวัติของนายนารา คุณวัฒนา
เมื่อ 22 มิถุนายน 2563 โดย นางนฤมล ดั้งขุนทด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและเวชสถิติ เวชสถิติและงานเวชระเบียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
964หนังสือราชการธรรมดาขอส่งผลการปฏิบัติงานเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
เมื่อ 22 มิถุนายน 2563 โดย นางนฤมล ดั้งขุนทด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและเวชสถิติ เวชสถิติและงานเวชระเบียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
965หนังสือราชการธรรมดาการอบรมหลักสูตรการทำวิจัยสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข
เมื่อ 22 มิถุนายน 2563 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
966หนังสือราชการธรรมดาการอบรมหลักสูตรการทำวิจัยสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข
เมื่อ 22 มิถุนายน 2563 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
967หนังสือราชการด่วนที่สุดขอส่งรายละเอียดตัวชี้วัดที่ 1.28 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ์ (COVID -19)
เมื่อ 22 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน แผนงานและงบประมาณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
968หนังสือราชการด่วนที่สุดขอสำรวจข้อมูลในพื้นที่และขอความความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมสำรวจข้อมูล
เมื่อ 22 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.อุบล จันทร์เพชร กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
969หนังสือราชการด่วนขอความอนุเคราะห์เก็บปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ ในการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
เมื่อ 21 มิถุนายน 2563 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานออกกำลังกาย งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
970หนังสือราชการด่วนที่สุดการจัดอบรมพระคิลานุปัฏฐากจังหวัดราชบุรี
เมื่อ 20 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
971หนังสือราชการด่วนที่สุดขอสำรวจข้อมูลในพื้นที่_อบต.บ้านเกาะ
เมื่อ 19 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
972หนังสือราชการด่วนที่สุดขอสำรวจข้อมูลในพื้นที่_เทศบาลตำบลบางปลา
เมื่อ 19 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
973หนังสือราชการด่วนที่สุดขอสำรวจข้อมูลในพื้นที่_อบต.ท่าทราย
เมื่อ 19 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
974หนังสือราชการด่วนที่สุดขอสำรวจข้อมูลในพื้นที่_เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก
เมื่อ 19 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
975หนังสือราชการด่วนที่สุดขอสำรวจข้อมูลในพื้นที่_อบต.โคกขาม
เมื่อ 19 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
976หนังสือราชการด่วนที่สุดขอสำรวจข้อมูลในพื้นที่_อบต.พันท้ายนรสิงห์
เมื่อ 19 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
977หนังสือราชการด่วนที่สุดขอสำรวจข้อมูลในพื้นที่_เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
เมื่อ 19 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
978หนังสือราชการด่วนที่สุดขอสำรวจข้อมูลในพื้นที่_อบต.วัดประดู่
เมื่อ 19 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
979หนังสือราชการด่วนที่สุดขอสำรวจข้อมูลในพื้นที่_เทศบาลตำบลสวนหลวง
เมื่อ 19 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
980หนังสือราชการด่วนที่สุดขอสำรวจข้อมูลในพื้นที่_เทศบาลตำบลอัมพวา
เมื่อ 19 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
981หนังสือราชการด่วนที่สุดขอสำรวจข้อมูลในพื้นที่_อบต.บ้านปรก
เมื่อ 19 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
982หนังสือราชการด่วนที่สุดขอสำรวจข้อมูลในพื้นที่และขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมสำรวจข้อมูล_อบต.สิงห์
เมื่อ 19 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
983หนังสือราชการด่วนที่สุดขอสำรวจข้อมูลในพื้นที่และขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมสำรวจข้อมูล_อบต.ลุ่มสุ่ม
เมื่อ 19 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
984หนังสือราชการด่วนที่สุดขอสำรวจข้อมูลในพื้นที่และขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมสำรวจข้อมูล_เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
เมื่อ 19 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
985หนังสือราชการด่วนที่สุดขอสำรวจข้อมูลในพื้นที่และขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมสำรวจข้อมูล_เทศบาลตำบลไทรโยค
เมื่อ 19 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
986หนังสือราชการธรรมดาการเก็บข้อมูลแบบสอบถามการดำเนินงานและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนและจัดงานรณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ
เมื่อ 19 มิถุนายน 2563 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานออกกำลังกาย งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
987หนังสือราชการด่วนที่สุดขอสำรวจข้อมูลในพื้นที่และขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมสำรวจข้อมูล_อบต.คลองวาฬ
เมื่อ 19 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
988หนังสือราชการด่วนที่สุดขอสำรวจข้อมูลในพื้นที่และขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมสำรวจข้อมูล_อบต.เกาะหลัก
เมื่อ 19 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
989หนังสือราชการด่วนที่สุดขอสำรวจข้อมูลในพื้นที่และขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมสำรวจข้อมูล_อบต.ห้วยทราย
เมื่อ 19 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
990หนังสือราชการด่วนที่สุดขอสำรวจข้อมูลในพื้นที่และขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมสำรวจข้อมูล_อบต.หาดขาม
เมื่อ 19 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
991หนังสือราชการด่วนที่สุดขอสำรวจข้อมูลในพื้นที่และขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมสำรวจข้อมูล_อบต.สามกระทาย
เมื่อ 19 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
992หนังสือราชการด่วนที่สุดตอบขอเสนอแนะและเพิ่มข้อมูลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่อ(ร่าง)แผนขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข(พ.ศ.2563-2565)
เมื่อ 18 มิถุนายน 2563 โดย นายพิสิฐ จรัสรักษ์ กลุ่มอำนวยการ งานนิติกร-กลุ่มอำนวยการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
993หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความร่วมมือจัดอบรมและร่วมพัฒนาหลักสูตรผสมผสาน e-learning
เมื่อ 18 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
994หนังสือราชการด่วนที่สุดขอสำรวจข้อมูลในพื้นที่และขอความความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมสำรวจข้อมูล
เมื่อ 17 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.อุบล จันทร์เพชร กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
995หนังสือราชการด่วนที่สุดแบบตอบรับวิทยากร
เมื่อ 15 มิถุนายน 2563 โดย นายกมล มัยรัตน์ กลุ่มงานโภชนาการและงานออกกำลังกาย งานออกกำลังกาย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
996หนังสือราชการด่วนมากขอหนังสือรับรองผลการรักษาสภาพคุณภาพ "น้ำประปาดื่มได้"
เมื่อ 15 มิถุนายน 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
997หนังสือราชการธรรมดาขอส่งเกียรติบัตรรับรองคุณภาพน้ำระบบประปาหมู่บ้าน
เมื่อ 15 มิถุนายน 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
998หนังสือราชการด่วนมากขอแจ้งแผนลงพื้นที่ตรวจสอบกลิ่นเหม็นฟาร์มเลี้ยงไก่ "เสนาะฟาร์ม"
เมื่อ 15 มิถุนายน 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
999หนังสือราชการด่วนที่สุดขอคัดเลือกและประเมินผลงานวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ประจำปี 2563
เมื่อ 12 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1000หนังสือราชการธรรมดาหนังสือลงพื้นที่ โครงการเยี่ยมเสริมพลังการคัดกรองพัฒนาการ
เมื่อ 12 มิถุนายน 2563 โดย บุษบา อรรถาวีร์ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1001หนังสือราชการธรรมดาแจ้งผลการทดสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อขอการรับรองพื้นที่น้ำประปาดื่มได้
เมื่อ 11 มิถุนายน 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1002หนังสือราชการธรรมดาแจ้งผลงานนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital และนวัตกรรม COVID-19 ที่เป็นตัวแทนเขตเข้าร่วมการประกวด/สรรหาระดับประเทศ
เมื่อ 10 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1003หนังสือราชการธรรมดาแจ้งผลการตัดสินการสรรหาผลงานนวัตกรรม COVID-19 ระดับเขต
เมื่อ 10 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1004หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์ให้ส่งรายชื่อสถานประกอบการ เข้าประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และกำหนดวันและสถานที่จัดประชุม
เมื่อ 10 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1005หนังสือราชการด่วนที่สุดขอส่งเกียรติบัตร
เมื่อ 10 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.จุติพร ศรีแก้ว กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1006หนังสือราชการด่วนที่สุดขอส่งเกียรติบัตร
เมื่อ 10 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.จุติพร ศรีแก้ว กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1007หนังสือราชการด่วนมากรายงานผลการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญ
เมื่อ 10 มิถุนายน 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1008หนังสือราชการด่วนแจ้งแผนเยี่ยมเสริมพลัง
เมื่อ 9 มิถุนายน 2563 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1009หนังสือราชการด่วนแจ้งแผนการเยี่ยมเสริมพลัง
เมื่อ 9 มิถุนายน 2563 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1010หนังสือราชการด่วนแจ้งกำหนดการลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมและเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนด้านสาธารณสุข สพป.ปข1
เมื่อ 9 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1011หนังสือราชการด่วนแจ้งกำหนดการลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมและเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนด้านสาธารณสุข สพป.พบ2
เมื่อ 9 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1012หนังสือราชการด่วนแจ้งกำหนดการลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมและเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนด้านสาธารณสุข สพป.กจ1
เมื่อ 9 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1013หนังสือราชการด่วนแจ้งกำหนดการลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมและเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนด้านสาธารณสุข สพป.นฐ2
เมื่อ 9 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1014หนังสือราชการด่วนแจ้งกำหนดการลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมและเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนด้านสาธารณสุข สสจ.ปข
เมื่อ 9 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1015หนังสือราชการด่วนแจ้งกำหนดการลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมและเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนด้านสาธารณสุข สสจ.พบ
เมื่อ 9 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1016หนังสือราชการด่วนแจ้งกำหนดการลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมและเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนด้านสาธารณสุข สสจ.กจ
เมื่อ 9 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1017หนังสือราชการด่วนแจ้งกำหนดการลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมและเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนด้านสาธารณสุข สสจ.นฐ
เมื่อ 9 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1018หนังสือราชการด่วนแจ้งแผนเยี่ยมเสริมพลัง
เมื่อ 8 มิถุนายน 2563 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1019หนังสือราชการธรรมดาส่งหนังสือรับรองผลการรักษาสภาพคุณภาพ "น้ำประปาดื่มได้"
เมื่อ 8 มิถุนายน 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1020หนังสือราชการธรรมดาขอความอนุเคราะห์สำรวจความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลกับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมื่อ 8 มิถุนายน 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1021หนังสือราชการด่วนเยี่ยมเสริมพลัง
เมื่อ 8 มิถุนายน 2563 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
1022หนังสือรา