header
แสดง 101 ถึง 120 จาก 4,513 ผลลัพธ์

ระบบส่งงานพิมพ์หนังสือราชการ

ลำดับประเภทชั้นความเร็วเรื่องสถานะ
 
 
 
101หนังสือราชการด่วนที่สุดแจ้งกำหนดการเยี่ยมเสริมพลังเชิงบูรณาการ สสจ.รบ
เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2562 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน (ด้านการสาธารณสุข)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
102หนังสือราชการด่วนมากรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เมื่อ 6 มกราคม 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
103หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความร่วมมือเก็บข้อมูล (อบต.มดแดง)
เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก (ด้านการสาธารณสุข)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
104หนังสือราชการด่วนแจ้งแผนเยี่ยมเสริมพลัง
เมื่อ 9 มิถุนายน 2563 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
105หนังสือราชการธรรมดาการอบรมหลักสูตรการทำวิจัยสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข
เมื่อ 6 สิงหาคม 2563 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
106หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม
เมื่อ 27 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
107หนังสือราชการด่วนมากขอความร่วมมือเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
เมื่อ 26 มกราคม 2564 โดย น.ส.มัตติกา ยงอยู่ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
108หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม สสจ.พบ
เมื่อ 8 เมษายน 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
109หนังสือราชการธรรมดาเชิญตรวจสุขภาพประจำปี
เมื่อ 12 ตุลาคม 2560 โดย นางมุขดา ธนันทา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
110หนังสือราชการธรรมดาส่งข้อมูลโรงพยาบาลเพื่อขอรับการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล
เมื่อ 4 มกราคม 2561 โดย นางรัชนี ลักษิตานนท์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
111หนังสือราชการด่วนขอเชิญวิทยากร
เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดย น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท
ดำเนินการเสร็จสิ้น
112หนังสือราชการธรรมดาตอบรับวิทยากร
เมื่อ 1 พฤษภาคม 2561 โดย น.ส.วรลักษณ์ คงหนู
ดำเนินการเสร็จสิ้น
113หนังสือราชการด่วนขอเปลี่ยนวันลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานของแกนนำวัยรุ่นสูงดีสมส่วนมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
เมื่อ 5 กรกฏาคม 2561 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
114หนังสือราชการธรรมดาขอส่งตารางข้อมูลรายได้แผ่นดิน
เมื่อ 20 กันยายน 2561 โดย น.ส.ผาณิตา ชาติทอง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
115หนังสือราชการธรรมดาตอบรับเป็นวิทยากร
เมื่อ 5 ธันวาคม 2561 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
116หนังสือราชการธรรมดาขอส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรม
เมื่อ 21 มกราคม 2562 โดย นางกรกนก นาเครือ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
117หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสถานการณ์น้ำสะอาด สุขาภิบาล และสุขอนามัยในสถานบริการสาธารณสุข
เมื่อ 19 มีนาคม 2562 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
118หนังสือราชการด่วนมากส่งรายชื่อข้าราการเข้าร่วมประชุม
เมื่อ 27 พฤษภาคม 2562 โดย น.ส.จุติพร ศรีแก้ว กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
119หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมการติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวและชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
เมื่อ 5 สิงหาคม 2562 โดย นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
120หนังสือราชการด่วนที่สุดเชิญเป็นวิทยากร
เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2562 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก (ด้านการสาธารณสุข)
ดำเนินการเสร็จสิ้น