header
แสดง 121 ถึง 140 จาก 4,381 ผลลัพธ์

ระบบส่งงานพิมพ์หนังสือราชการ

ลำดับประเภทชั้นความเร็วเรื่องสถานะ
 
 
 
121หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสำเนาเวชระเบียน น.ส.ยศสรัล พึงประสพ
เมื่อ 26 มกราคม 2564 โดย นางนฤมล ดั้งขุนทด กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชระเบียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
122หนังสือราชการธรรมดาขออนุเคราะห์สรุปแนวปฏิบัติที่ดี พบ
เมื่อ 25 มกราคม 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
123หนังสือราชการธรรมดาแจ้งการรับรองสถานที่จำหน่ายอาหารประเภทโรงอาหารตามกฎกระทรวง
เมื่อ 21 มกราคม 2564 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
124หนังสือราชการธรรมดาขอส่งผลการปฏิบัติงานเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
เมื่อ 21 มกราคม 2564 โดย นางนฤมล ดั้งขุนทด กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชระเบียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
125หนังสือราชการธรรมดาขอส่งแผ่นพับเอกสารวิชาการ
เมื่อ 21 มกราคม 2564 โดย น.ส.มัตติกา ยงอยู่ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
126หนังสือราชการธรรมดาขอส่งแผ่นพับเอกสารวิชาการ
เมื่อ 21 มกราคม 2564 โดย น.ส.มัตติกา ยงอยู่ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
127หนังสือราชการด่วนที่สุดขอชี้แจงแนวทางและมาตรการในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เมื่อ 20 มกราคม 2564 โดย น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
128หนังสือราชการธรรมดาขออนุเคราะห์สรุปแนวปฏิบัติที่ดี นฐ2
เมื่อ 20 มกราคม 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
129หนังสือราชการด่วนที่สุดสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์รณรงค์ล้างตลาด
เมื่อ 19 มกราคม 2564 โดย น.ส.มัตติกา ยงอยู่ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
130หนังสือราชการธรรมดาขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดของท่านเป็นที่ปรึกษางานวิจัย
เมื่อ 17 มกราคม 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
131หนังสือราชการธรรมดาการอบรมหลักสูตรการทำวิจัยสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 2
เมื่อ 15 มกราคม 2564 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
132หนังสือราชการธรรมดาขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดของท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
เมื่อ 15 มกราคม 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
133หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ: การประชุมจัดทำหลักสูตร อสรจ.
เมื่อ 15 มกราคม 2564 โดย นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
134หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญเรีรยนออนำลน์ ผู้อำนวยการเล่น
เมื่อ 15 มกราคม 2564 โดย นางบุษบา อรรถาวีร์ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
135หนังสือราชการธรรมดาขออนุเคราะห์สรุปแนวปฏิบัติที่ดี ปข
เมื่อ 14 มกราคม 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
136หนังสือราชการธรรมดาขออนุเคราะห์สรุปแนวปฏิบัติที่ดี สค
เมื่อ 14 มกราคม 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
137หนังสือราชการธรรมดาขออนุเคราะห์สรุปแนวปฏิบัติที่ดี สส.
เมื่อ 14 มกราคม 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
138หนังสือราชการธรรมดาขออนุเคราะห์สรุปแนวปฏิบัติที่ดี นฐ
เมื่อ 14 มกราคม 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
139หนังสือราชการธรรมดาขออนุเคราะห์สรุปแนวปฏิบัติที่ดี สพ
เมื่อ 14 มกราคม 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
140หนังสือราชการธรรมดาขออนุเคราะห์สรุปแนวปฏิบัติที่ดี รบ2
เมื่อ 14 มกราคม 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น