header
แสดง 141 ถึง 160 จาก 4,371 ผลลัพธ์

ระบบส่งงานพิมพ์หนังสือราชการ

ลำดับประเภทชั้นความเร็วเรื่องสถานะ
 
 
 
141หนังสือราชการธรรมดาขอส่งชุดทดสอบไอโอเดทในเกลือเสริมไอโอดีน รร.นเรศวรห้วยผึ้ง
เมื่อ 12 มกราคม 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
142หนังสือราชการธรรมดาขอส่งชุดทดสอบไอโอเดทในเกลือเสริมไอโอดีน รร.บ้านองหลุ
เมื่อ 12 มกราคม 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
143หนังสือราชการธรรมดาขอส่งชุดทดสอบไอโอเดทในเกลือเสริมไอโอดีน กก.ตชด.14
เมื่อ 12 มกราคม 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
144หนังสือราชการธรรมดาขอส่งชุดทดสอบไอโอเดทในเกลือเสริมไอโอดีน กก.ตชด.13
เมื่อ 12 มกราคม 2564 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
145หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล พฤติกรรมสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากรวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ.2564
เมื่อ 8 มกราคม 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
146หนังสือราชการธรรมดาแจ้งการดำเนินงานรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1/2564
เมื่อ 8 มกราคม 2564 โดย นางนงนาฏ ทองจุล กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน งานพัฒนาองค์กร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
147หนังสือราชการด่วนที่สุดการสำรวจข้อมูลเพื่อเสนอขอพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ ฯ
เมื่อ 7 มกราคม 2564 โดย น.ส.จุติพร ศรีแก้ว กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
148หนังสือราชการธรรมดาการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบลงทุน)
เมื่อ 7 มกราคม 2564 โดย นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน แผนงานและงบประมาณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
149หนังสือราชการธรรมดาขอความร่วมมือดำเนินการลงทะเบียนพระคิลานุปัฎฐาก
เมื่อ 7 มกราคม 2564 โดย น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
150หนังสือราชการธรรมดาสนับสนุนชุดป้ายรณรงค์มาตรการป้องกัน COVID-19
เมื่อ 7 มกราคม 2564 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
151หนังสือราชการด่วนที่สุดสนับสนุนชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ (อ 31)
เมื่อ 6 มกราคม 2564 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
152หนังสือราชการธรรมดาการอบรมหลักสูตรการทำวิจัยสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 2
เมื่อ 6 มกราคม 2564 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
153หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเลื่อนการประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ
เมื่อ 6 มกราคม 2564 โดย นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
154หนังสือราชการด่วนตอบรับเข้าประชุม
เมื่อ 5 มกราคม 2564 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
155หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายงานปริมาณการรับและการใช้โลหิต ประจำเดือน ธันวาคม 2563
เมื่อ 5 มกราคม 2564 โดย นางโสภา สวนส้มจีน กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชศาสตร์ชันสูตร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
156หนังสือราชการด่วนที่สุดขอสนับสนุนชุดแจกใช้รณรงค์ COVID-19
เมื่อ 5 มกราคม 2564 โดย น.ส.อุบล จันทร์เพชร กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
157หนังสือราชการธรรมดาขอแจ้งยกเลิกหนังสือเชิญวิทยากรและหนังสือเชิญประชุม
เมื่อ 4 มกราคม 2564 โดย น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท กลุ่มงานทันตสาธารณสุข งานทันตสาธารณสุข
ดำเนินการเสร็จสิ้น
158หนังสือราชการด่วนที่สุดส่งรายงานข้อร้องเรียน
เมื่อ 3 มกราคม 2564 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
159หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเผยแพร่บทความวิจัย (Research Article)
เมื่อ 30 ธันวาคม 2563 โดย นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
160หนังสือราชการด่วนที่สุดแจ้งผลการรักษาคุณภาพน้ำประปาดื่มได้และขอหนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพ "น้ำประปาดื่มได้"
เมื่อ 29 ธันวาคม 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น