header
แสดง 161 ถึง 180 จาก 4,382 ผลลัพธ์

ระบบส่งงานพิมพ์หนังสือราชการ

ลำดับประเภทชั้นความเร็วเรื่องสถานะ
 
 
 
161หนังสือราชการธรรมดาสนับสนุนชุดป้ายรณรงค์มาตรการป้องกัน COVID-19
เมื่อ 7 มกราคม 2564 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
162หนังสือราชการด่วนที่สุดสนับสนุนชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ (อ 31)
เมื่อ 6 มกราคม 2564 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
163หนังสือราชการธรรมดาการอบรมหลักสูตรการทำวิจัยสู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 2
เมื่อ 6 มกราคม 2564 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
164หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเลื่อนการประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ
เมื่อ 6 มกราคม 2564 โดย นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
165หนังสือราชการด่วนตอบรับเข้าประชุม
เมื่อ 5 มกราคม 2564 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
166หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายงานปริมาณการรับและการใช้โลหิต ประจำเดือน ธันวาคม 2563
เมื่อ 5 มกราคม 2564 โดย นางโสภา สวนส้มจีน กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชศาสตร์ชันสูตร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
167หนังสือราชการด่วนที่สุดขอสนับสนุนชุดแจกใช้รณรงค์ COVID-19
เมื่อ 5 มกราคม 2564 โดย น.ส.อุบล จันทร์เพชร กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
168หนังสือราชการธรรมดาขอแจ้งยกเลิกหนังสือเชิญวิทยากรและหนังสือเชิญประชุม
เมื่อ 4 มกราคม 2564 โดย น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท กลุ่มงานทันตสาธารณสุข งานทันตสาธารณสุข
ดำเนินการเสร็จสิ้น
169หนังสือราชการด่วนที่สุดส่งรายงานข้อร้องเรียน
เมื่อ 3 มกราคม 2564 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
170หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเผยแพร่บทความวิจัย (Research Article)
เมื่อ 30 ธันวาคม 2563 โดย นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
171หนังสือราชการด่วนที่สุดแจ้งผลการรักษาคุณภาพน้ำประปาดื่มได้และขอหนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพ "น้ำประปาดื่มได้"
เมื่อ 29 ธันวาคม 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
172หนังสือราชการธรรมดาตอบรับเข้าร่วมประชุม
เมื่อ 25 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
173หนังสือราชการด่วนที่สุดขอส่งตัวนิสิตฝึกงานกลับคณะสห
เมื่อ 25 ธันวาคม 2563 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
174หนังสือราชการธรรมดาตอบรับเข้าร่วมประชุม
เมื่อ 24 ธันวาคม 2563 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
175หนังสือราชการด่วนมากขอซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท 2
เมื่อ 24 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.สิริลักษณ์ พลจารัตน์ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเภสัชกรรม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
176หนังสือราชการธรรมดาขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจพฤติกรรมพึงประสงค์ของพระสงฆ์
เมื่อ 24 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
177หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเลื่อนการประชุมขับเคลื่อนนโยบายวัยทำงาน กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เมื่อ 24 ธันวาคม 2563 โดย นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
178หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความร่วมมือรณรงค์ "ล้างตลาดทั่วไทย ไล่ COVID - 19 รับปีใหม่ 2564"
เมื่อ 24 ธันวาคม 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
179หนังสือราชการธรรมดาส่งตลับฟิลม์วัดรังสี
เมื่อ 23 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.ปรินดา ภัทรโชคชัย กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชศาสตร์ชันสูตร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
180หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเชิงนวัตกรรมโครงงานสุขภาพนักเรียนระดับเขต
เมื่อ 23 ธันวาคม 2563 โดย น.ส.จุติพร ศรีแก้ว กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น