header
แสดง 161 ถึง 180 จาก 4,515 ผลลัพธ์

ระบบส่งงานพิมพ์หนังสือราชการ

ลำดับประเภทชั้นความเร็วเรื่องสถานะ
 
 
 
161หนังสือราชการธรรมดาการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านกฎหมายการสาธารณสุขระดับอำเภอ
เมื่อ 9 มกราคม 2561 โดย นายกานต์ เจิมพวงผล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
162หนังสือราชการธรรมดาขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมและใช้พื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติหลักสูตรด้านกฎหมายการสาธารณสุข
เมื่อ 2 มีนาคม 2561 โดย นายกานต์ เจิมพวงผล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
163หนังสือราชการธรรมดาการอบรมหลักสูตรการทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข
เมื่อ 3 พฤษภาคม 2561 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
164หนังสือราชการธรรมดา​​ขอส่งชุดทดสอบภาคสนามเพื่อการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค
เมื่อ 6 กรกฏาคม 2561 โดย นางสุภาภรณ์ หลักรอด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
165หนังสือราชการธรรมดาขอเบิกใบรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารสำหรับโรงพยาบาล
เมื่อ 2 ตุลาคม 2561 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
166หนังสือราชการธรรมดาขอความอนุเคราะห์เข้าเก็บตัวอย่างน้ำเสีย
เมื่อ 28 มกราคม 2562 โดย น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
167หนังสือราชการธรรมดาประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพเด็กตามช่วงวัย (Child Health Supervision)
เมื่อ 8 สิงหาคม 2562 โดย นางประทุมเมศ ภิรมย์รื่น กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มการพยาบาล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
168คำสั่งธรรมดาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยกระดับการพัฒนาบริการส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ รองรับวิกฤตการณ์การระบาดของโรค COVID-19 และภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
เมื่อ 11 สิงหาคม 2563 โดย นางนงนาฏ ทองจุล กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน งานพัฒนาองค์กร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
169หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญประชุม
เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2560 โดย นางสุภาภรณ์ หลักรอด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
170หนังสือราชการธรรมดาตอบรับได้รับวิตามินธาตุเหล็กและโฟลิก (เฟอร์โรโฟลิก) โครงการสาวไทยแก้มแดง ด้วยวิตามินแสนวิเศษ
เมื่อ 2 มีนาคม 2561 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
171หนังสือราชการธรรมดาสนับสนุนวิทยากร
เมื่อ 22 มีนาคม 2562 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
172หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญวิทยากร
เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2560 โดย นางสุภาภรณ์ หลักรอด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
173หนังสือราชการธรรมดาสนับสนุนวิทยากร
เมื่อ 9 มกราคม 2561 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
174หนังสือราชการธรรมดาการเยี่ยมเสริมพลังอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
เมื่อ 4 พฤษภาคม 2561 โดย น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
175หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
เมื่อ 22 มีนาคม 2562 โดย นางประทุมเมศ ภิรมย์รื่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
176หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญเป็นวิทยากร
เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
177หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญวิทยากร
เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2560 โดย นางสุภาภรณ์ หลักรอด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
178หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
เมื่อ 2 ตุลาคม 2561 โดย น.ส.สกาวรัตน์ เทพรักษ์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
179หนังสือราชการธรรมดาขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน
เมื่อ 7 ธันวาคม 2561 โดย น.ส.ธัญญธร ยิ่งยงคูณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
180หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
เมื่อ 22 มีนาคม 2562 โดย นางประทุมเมศ ภิรมย์รื่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น