header
แสดง 161 ถึง 180 จาก 4,513 ผลลัพธ์

ระบบส่งงานพิมพ์หนังสือราชการ

ลำดับประเภทชั้นความเร็วเรื่องสถานะ
 
 
 
161หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม
เมื่อ 27 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
162หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญร่วมพัฒนา “โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (Healthy canteen)” ให้กับเครือข่ายสถานประกอบการในช่วงวิกฤติ Covid-19
เมื่อ 27 มกราคม 2564 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
163หนังสือราชการด่วนมากขอเชิญประชุม (กำนันตำบลสิงห์)
เมื่อ 8 เมษายน 2564 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
164หนังสือราชการด่วนที่สุดส่งข้าราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ "การจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนางานวิชาการกรมอนามัย" รุ่นที่1
เมื่อ 25 ตุลาคม 2560 โดย ดร.เกษณี โคกตาทอง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
165หนังสือราชการธรรมดาตอบรับเข้าอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายให้บริการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูงด้านอุปกรณ์สื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก(TEDA4I)รุ่นที่2
เมื่อ 5 มกราคม 2561 โดย นางพัชรา เทพทิตย์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
166หนังสือราชการด่วนขอเชิญวิทยากร
เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดย น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท
ดำเนินการเสร็จสิ้น
167หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม
เมื่อ 2 พฤษภาคม 2561 โดย นางจรรยา สืบนุช
ดำเนินการเสร็จสิ้น
168หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม
เมื่อ 5 กรกฏาคม 2561 โดย นางจรรยา สืบนุช
ดำเนินการเสร็จสิ้น
169หนังสือราชการด่วนที่สุดขอส่งคืนเงินแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
เมื่อ 21 กันยายน 2561 โดย น.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
170หนังสือราชการธรรมดาขอเรียนเชิญบุคลากรเป็นวิทยากร
เมื่อ 6 ธันวาคม 2561 โดย น.ส.มัตติกา ยงอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
171หนังสือราชการธรรมดาขออนุญาตใช้พื้นที่คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและจดโดเมน กรมอนามัย
เมื่อ 22 มกราคม 2562 โดย นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
172หนังสือราชการด่วนที่สุดเชิญเป็นวิทยากร
เมื่อ 19 มีนาคม 2562 โดย น.ส.สกาวรัตน์ เทพรักษ์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
173หนังสือราชการด่วนที่สุดขอแจ้งกำหนดการและพื้นที่เข้าร่วมประชุม 2
เมื่อ 27 พฤษภาคม 2562 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ Health Plaza งานโภชนาการ-Health Plaza
ดำเนินการเสร็จสิ้น
174หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมการติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวและชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
เมื่อ 5 สิงหาคม 2562 โดย นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
175หนังสือราชการธรรมดาตอบกลับบันทึกข้อตกลงการใช้ข้อมูล BIG DATA
เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2562 โดย นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
176หนังสือราชการด่วนขอแจ้งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาระบบการจัดการเหตุรำคาญฯ
เมื่อ 8 มกราคม 2563 โดย น.ส.มัตติกา ยงอยู่ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
177หนังสือราชการธรรมดาแบบตอบรับวิทยากร
เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายกมล มัยรัตน์ กลุ่มงานโภชนาการและออกกำลังกาย งานออกกำลังกาย-Health Plaza
ดำเนินการเสร็จสิ้น
178หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความอนุเคราะห์ให้ส่งรายชื่อสถานประกอบการ เข้าประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และกำหนดวันและสถานที่จัดประชุม
เมื่อ 10 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
179หนังสือราชการด่วนที่สุดขออนุเคราะห์จัดประชุม
เมื่อ 7 สิงหาคม 2563 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
180หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม
เมื่อ 27 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น