header
แสดง 161 ถึง 180 จาก 4,513 ผลลัพธ์

ระบบส่งงานพิมพ์หนังสือราชการ

ลำดับประเภทชั้นความเร็วเรื่องสถานะ
 
 
 
161หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมการติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวและชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
เมื่อ 5 สิงหาคม 2562 โดย นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
162หนังสือราชการธรรมดาเชิญตรวจสุขภาพประจำปี
เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2562 โดย นางมุขดา ธนันทา กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คลินิกรักษ์สุขภาพ-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
163หนังสือราชการด่วนมากขอเชิญเป็นวิทยากร
เมื่อ 7 มกราคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก (ด้านการสาธารณสุข)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
164หนังสือราชการด่วนขอความร่วมมือเก็บข้อมูล (อบต.ไร่โคก)
เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก (ด้านการสาธารณสุข)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
165หนังสือราชการด่วนที่สุดขอส่งเกียรติบัตร
เมื่อ 10 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.จุติพร ศรีแก้ว กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
166หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสำเนาเวชระเบียน ด.ช.อาชวิน วิบูลย์ศิริชัย
เมื่อ 7 สิงหาคม 2563 โดย นางนฤมล ดั้งขุนทด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและเวชสถิติ เวชสถิติและงานเวชระเบียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
167หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม
เมื่อ 27 ตุลาคม 2563 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
168หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญร่วมพัฒนา “โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (Healthy canteen)” ให้กับเครือข่ายสถานประกอบการในช่วงวิกฤติ Covid-19
เมื่อ 27 มกราคม 2564 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
169หนังสือราชการด่วนมากขอเชิญประชุม (กำนันตำบลสิงห์)
เมื่อ 8 เมษายน 2564 โดย น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
170หนังสือราชการด่วนที่สุดส่งข้าราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ "การจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนางานวิชาการกรมอนามัย" รุ่นที่1
เมื่อ 25 ตุลาคม 2560 โดย ดร.เกษณี โคกตาทอง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
171หนังสือราชการธรรมดาตอบรับเข้าอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายให้บริการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูงด้านอุปกรณ์สื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก(TEDA4I)รุ่นที่2
เมื่อ 5 มกราคม 2561 โดย นางพัชรา เทพทิตย์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
172หนังสือราชการด่วนขอเชิญวิทยากร
เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดย น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท
ดำเนินการเสร็จสิ้น
173หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม
เมื่อ 2 พฤษภาคม 2561 โดย นางจรรยา สืบนุช
ดำเนินการเสร็จสิ้น
174หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม
เมื่อ 5 กรกฏาคม 2561 โดย นางจรรยา สืบนุช
ดำเนินการเสร็จสิ้น
175หนังสือราชการด่วนที่สุดขอส่งคืนเงินแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
เมื่อ 21 กันยายน 2561 โดย น.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
176หนังสือราชการธรรมดาขอเรียนเชิญบุคลากรเป็นวิทยากร
เมื่อ 6 ธันวาคม 2561 โดย น.ส.มัตติกา ยงอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
177หนังสือราชการธรรมดาขออนุญาตใช้พื้นที่คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและจดโดเมน กรมอนามัย
เมื่อ 22 มกราคม 2562 โดย นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
178หนังสือราชการด่วนที่สุดเชิญเป็นวิทยากร
เมื่อ 19 มีนาคม 2562 โดย น.ส.สกาวรัตน์ เทพรักษ์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
179หนังสือราชการด่วนที่สุดขอแจ้งกำหนดการและพื้นที่เข้าร่วมประชุม 2
เมื่อ 27 พฤษภาคม 2562 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ Health Plaza งานโภชนาการ-Health Plaza
ดำเนินการเสร็จสิ้น
180หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมการติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวและชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
เมื่อ 5 สิงหาคม 2562 โดย นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น