header
แสดง 1 ถึง 20 จาก 4,371 ผลลัพธ์

ระบบส่งงานพิมพ์หนังสือราชการ

ลำดับประเภทชั้นความเร็วเรื่องสถานะ
 
 
 
1หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญวิทยากร
เมื่อ 3 มกราคม 2561 โดย นางบุษบา แพงบุปผา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2คำสั่งธรรมดาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานภายในของศูนย์อนามัยที่ 5
เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดย น.ส.ชวัลรัตน์ แสงบรรจง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
3หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาการจัดการน้ำบริโภคในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เมื่อ 4 กรกฏาคม 2561 โดย นางสุภาภรณ์ หลักรอด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
4หนังสือราชการธรรมดายินดีเป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้ และอำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต
เมื่อ 17 กันยายน 2561 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
5หนังสือราชการธรรมดาขอเรียนเชิญบุคลากรเป็นวิทยากร
เมื่อ 15 มีนาคม 2562 โดย น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
6หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญรับมอบประกาศนียบัตร GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus
เมื่อ 1 สิงหาคม 2562 โดย น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
7หนังสือราชการธรรมดาแจ้งการดำเนินงานรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1/2563
เมื่อ 6 มกราคม 2563 โดย นางนงนาฏ ทองจุล กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน งานพัฒนาองค์กร-กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
8หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสรุปผลการเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีน ปี 2563 เขตสุขภาพที่ 5
เมื่อ 27 ตุลาคม 2563 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานออกกำลังกาย งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
9หนังสือราชการธรรมดาขอส่งผลการปฏิบัติงานเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
เมื่อ 21 มกราคม 2564 โดย นางนฤมล ดั้งขุนทด กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชระเบียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
10หนังสือราชการธรรมดาส่งแบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์สื่อสารสาธารณะ
เมื่อ 26 พฤษภาคม 2560 โดย น.ส.วันนิดา แก้วแกมสุวรรณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
11หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญวิทยากร
เมื่อ 3 มกราคม 2561 โดย นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
12หนังสือราชการธรรมดาขอส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาครั้งแรก (RF09-02)
เมื่อ 21 มกราคม 2562 โดย น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
13คำสั่งธรรมดาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
เมื่อ 15 มีนาคม 2562 โดย น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
14หนังสือราชการธรรมดาส่งรายงานข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่คลินิกวัยรุ่น/คลินิกที่เกี่ยวข้องรายโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 5
เมื่อ 4 สิงหาคม 2563 โดย นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
15หนังสือราชการธรรมดาแจ้งการรับรองสถานที่จำหน่ายอาหารประเภทโรงอาหารตามกฎกระทรวง
เมื่อ 21 มกราคม 2564 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
16หนังสือราชการธรรมดาส่งรายชื่อเป็นคณะทำงานสื่อสารสาธารณะ กรมอนามัย ประจำปี 2560
เมื่อ 6 ตุลาคม 2560 โดย น.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
17หนังสือราชการธรรมดาตอบรับเป็นวิทยากร
เมื่อ 3 มกราคม 2561 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
18หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรการทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ ๒ (สำหรับ รพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี)
เมื่อ 30 เมษายน 2561 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
19คำสั่งธรรมดาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เมื่อ 18 กันยายน 2561 โดย น.ส.ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
20หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
เมื่อ 18 มีนาคม 2562 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ
ดำเนินการเสร็จสิ้น