header
แสดง 1 ถึง 20 จาก 4,371 ผลลัพธ์

ระบบส่งงานพิมพ์หนังสือราชการ

ลำดับประเภทชั้นความเร็วเรื่องสถานะ
 
 
 
1หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญวิทยากร
เมื่อ 3 มกราคม 2561 โดย นางบุษบา แพงบุปผา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2หนังสือราชการด่วนขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านรุ่นที่ ๒
เมื่อ 30 เมษายน 2561 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
3หนังสือราชการธรรมดาขอส่งรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาการจัดการน้ำบริโภคในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เมื่อ 4 กรกฏาคม 2561 โดย นางสุภาภรณ์ หลักรอด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
4หนังสือราชการธรรมดายินดีเป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้ และอำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต
เมื่อ 17 กันยายน 2561 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
5หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญเข้ารับการอบรมฟื้นฟูหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager : CM)
เมื่อ 5 ธันวาคม 2561 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
6หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญร่วมกิจกรรมและขอความร่วมมือการรณรงค์
เมื่อ 20 มกราคม 2562 โดย นายธนชีพ พีระธรณิศร์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
7หนังสือราชการธรรมดาขอเรียนเชิญบุคลากรเป็นวิทยากร
เมื่อ 15 มีนาคม 2562 โดย น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
8หนังสือราชการด่วนมากเรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร
เมื่อ 27 พฤษภาคม 2562 โดย นางพัชรี วงศ์ษา Health Plaza งานโภชนาการ-Health Plaza
ดำเนินการเสร็จสิ้น
9หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญรับมอบประกาศนียบัตร GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus
เมื่อ 1 สิงหาคม 2562 โดย น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
10หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุม
เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2562 โดย นางจรรยา สืบนุช กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก (ด้านการสาธารณสุข)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
11หนังสือราชการธรรมดาแจ้งการดำเนินงานรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1/2563
เมื่อ 6 มกราคม 2563 โดย นางนงนาฏ ทองจุล กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน งานพัฒนาองค์กร-กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
12หนังสือราชการด่วนแจ้งกำหนดการลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมและเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนด้านสาธารณสุข สพป.นฐ2
เมื่อ 9 มิถุนายน 2563 โดย น.ส.เกษร กำลังหาญ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
13หนังสือราชการด่วนมากแจ้งชื่อและส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ “ผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน”
เมื่อ 4 สิงหาคม 2563 โดย น.ส.จุติพร ศรีแก้ว กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
14หนังสือราชการธรรมดาขอส่งสรุปผลการเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีน ปี 2563 เขตสุขภาพที่ 5
เมื่อ 27 ตุลาคม 2563 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานออกกำลังกาย งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
15หนังสือราชการธรรมดาขอส่งผลการปฏิบัติงานเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
เมื่อ 21 มกราคม 2564 โดย นางนฤมล ดั้งขุนทด กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานเวชระเบียน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
16หนังสือราชการธรรมดาส่งแบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์สื่อสารสาธารณะ
เมื่อ 26 พฤษภาคม 2560 โดย น.ส.วันนิดา แก้วแกมสุวรรณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
17หนังสือราชการธรรมดาขอเชิญวิทยากร
เมื่อ 3 มกราคม 2561 โดย นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
18หนังสือราชการด่วนขอเชิญเป็นวิทยากร
เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
19หนังสือราชการด่วนขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านรุ่นที่ ๒
เมื่อ 30 เมษายน 2561 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
20หนังสือราชการด่วนที่สุดขอความร่วมมือติดตามการดำเนินงาน
เมื่อ 4 กรกฏาคม 2561 โดย นางจรรยา สืบนุช
ดำเนินการเสร็จสิ้น