header
แสดง 1 ถึง 20 จาก 4,382 ผลลัพธ์

ระบบส่งงานพิมพ์หนังสือราชการ

ลำดับประเภทชั้นความเร็วเรื่องสถานะ
 
 
 
1หนังสือราชการด่วน ขอเชิญวิทยากร
เมื่อ 21 มกราคม 2562 โดย นางมาลี ชัยมังคโล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2หนังสือราชการด่วนมาก ขอเชิญวิทยากร
เมื่อ 6 ธันวาคม 2560 โดย น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
3หนังสือราชการด่วน ขอเชิญวิทยากร
เมื่อ 14 มกราคม 2562 โดย นางมาลี ชัยมังคโล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
4หนังสือราชการด่วนที่สุด ขอความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ปี 2563
เมื่อ 5 สิงหาคม 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
5หนังสือราชการด่วนที่สุด ขอความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ปี 2563
เมื่อ 5 สิงหาคม 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
6หนังสือราชการธรรมดา ตอบรับนิสิตเข้าฝึกงาน ประมวลรายวิชา 3743414และบุคลากรเป็นอาจารย์พิเศษ
เมื่อ 27 มีนาคม 2561 โดย นางพัชรี วงศ์ษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
7หนังสือราชการด่วนมาก ขอความร่วมมือดำเนินการค้นหาผลงานเชิงนวัตกรรมโครงงานสุขภาพนักเรียนระดับเขต
เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2560 โดย น.ส.จุติพร ศรีแก้ว
ดำเนินการเสร็จสิ้น
8หนังสือราชการด่วน ขอความร่วมมือดำเนินการค้นหาผลงานเชิงนวัตกรรมโครงงานสุขภาพนักเรียนระดับเขต
เมื่อ 4 ธันวาคม 2562 โดย น.ส.จุติพร ศรีแก้ว กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน (ด้านการสาธารณสุข)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
9หนังสือราชการด่วน ขอความอนุเคราะห์ลงทะเบียนสวนสาธารณะเพื่อออกกำลังกาย ตามโครงการ ๑๐ ล้านครอบครัวไทยฯ
เมื่อ 29 มกราคม 2563 โดย นายกมล มัยรัตน์ กลุ่มโภชนาการและออกกำลังกาย งานออกกำลังกาย-Health Plaza
ดำเนินการเสร็จสิ้น
10หนังสือราชการธรรมดา ขอส่งสิ่งสนับสนุนการจัดงานรณรงค์สาวไทยแก้มแดง
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
11หนังสือราชการด่วน ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมยาฝังคุมกำเนิด
เมื่อ 13 มกราคม 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น (ด้านการสาธารณสุข)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
12หนังสือราชการด่วน ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือแนวทางพัฒนาศักยภาพการอบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager) และผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver)
เมื่อ 10 กรกฏาคม 2562 โดย นางบุษบา แพงบุปผา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
13หนังสือราชการด่วน ขอเชิญวิทยากร
เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2561 โดย นางพัชรี วงศ์ษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
14หนังสือราชการด่วน ขอเชิญสมัครรับการฝึกอบรมการพัฒนาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการ สุขาภิบาลและอาหารปลอดภัย หลักสูตร“แม่ครัวหัวใจรักษ์เด็ก” เพื่อขึ้นทะเบียนผู้สัมผัสอาหารในเขตสุขภาพที่ 5
เมื่อ 1 มิถุนายน 2563 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานออกกำลังกาย งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
15หนังสือราชการด่วนที่สุด ขอเชิญเป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพแกนนำภาคีเครือข่ายสถานประกอบการเพื่อสร้าง ความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่พนักงานหุ่นดี สุขภาพดี ศตวรรษที่ 21
เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นางพัชรี วงศ์ษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
16หนังสือราชการด่วน ขอแผนการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver)
เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2560 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
17หนังสือราชการธรรมดา ตอบรับวิทยากร
เมื่อ 6 กันยายน 2561 โดย นายกมล มัยรัตน์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
18หนังสือราชการธรรมดา ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกรมอนามัย สู่องค์กรคุณภาพคุณธรรม ณโรงแรม วารี ดีว่า นาน่า แก่งกระจาน
เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางมุขดา ธนันทา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
19หนังสือราชการด่วนมาก ยกเลิกการจัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข “เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๓
เมื่อ 24 มีนาคม 2563 โดย น.ส.อภิวัน มั้นงาม ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
20หนังสือราชการด่วนที่สุด เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพแกนนำภาคีเครือข่ายสถานประกอบการเพื่อสร้าง ความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่พนักงานหุ่นดี สุขภาพดี ศตวรรษที่ 21
เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นางพัชรี วงศ์ษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น