header
แสดง 1 ถึง 20 จาก 4,513 ผลลัพธ์

ระบบส่งงานพิมพ์หนังสือราชการ

ลำดับประเภทชั้นความเร็วเรื่องสถานะ
 
 
 
1หนังสือราชการธรรมดา ขอความร่วมมือลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการ “การศึกษาสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี ๒๕๖๔ ”
เมื่อ 13 มีนาคม 2564 โดย นางบุษบา อรรถาวีร์ กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
2หนังสือราชการด่วน ขอเชิญวิทยากร
เมื่อ 21 มกราคม 2562 โดย นางมาลี ชัยมังคโล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
3หนังสือราชการด่วนมาก ขอเชิญวิทยากร
เมื่อ 6 ธันวาคม 2560 โดย น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
4หนังสือราชการด่วน ขอเชิญวิทยากร
เมื่อ 14 มกราคม 2562 โดย นางมาลี ชัยมังคโล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
5หนังสือราชการด่วนที่สุด ขอความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ปี 2563
เมื่อ 5 สิงหาคม 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
6หนังสือราชการด่วนที่สุด ขอความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ปี 2563
เมื่อ 5 สิงหาคม 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
7หนังสือราชการธรรมดา ตอบรับนิสิตเข้าฝึกงาน ประมวลรายวิชา 3743414และบุคลากรเป็นอาจารย์พิเศษ
เมื่อ 27 มีนาคม 2561 โดย นางพัชรี วงศ์ษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
8หนังสือราชการด่วนมาก ขอความร่วมมือดำเนินการค้นหาผลงานเชิงนวัตกรรมโครงงานสุขภาพนักเรียนระดับเขต
เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2560 โดย น.ส.จุติพร ศรีแก้ว
ดำเนินการเสร็จสิ้น
9หนังสือราชการด่วน ขอความร่วมมือดำเนินการค้นหาผลงานเชิงนวัตกรรมโครงงานสุขภาพนักเรียนระดับเขต
เมื่อ 4 ธันวาคม 2562 โดย น.ส.จุติพร ศรีแก้ว กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน (ด้านการสาธารณสุข)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
10หนังสือราชการด่วน ขอความอนุเคราะห์ลงทะเบียนสวนสาธารณะเพื่อออกกำลังกาย ตามโครงการ ๑๐ ล้านครอบครัวไทยฯ
เมื่อ 29 มกราคม 2563 โดย นายกมล มัยรัตน์ กลุ่มโภชนาการและออกกำลังกาย งานออกกำลังกาย-Health Plaza
ดำเนินการเสร็จสิ้น
11หนังสือราชการธรรมดา ขอส่งสิ่งสนับสนุนการจัดงานรณรงค์สาวไทยแก้มแดง
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
12หนังสือราชการด่วน ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมยาฝังคุมกำเนิด
เมื่อ 13 มกราคม 2563 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น (ด้านการสาธารณสุข)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
13หนังสือราชการธรรมดา ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมยาฝังคุมกำเนิด (ประจวบ)
เมื่อ 15 มีนาคม 2564 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
14หนังสือราชการธรรมดา ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมยาฝังคุมกำเนิด (สพ)
เมื่อ 15 มีนาคม 2564 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
15หนังสือราชการธรรมดา ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมยาฝังคุมกำเนิด (สมุทรสงคราม)
เมื่อ 15 มีนาคม 2564 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
16หนังสือราชการธรรมดา ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมยาฝังคุมกำเนิด (สาคร)
เมื่อ 15 มีนาคม 2564 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
17หนังสือราชการธรรมดา ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมยาฝังคุมกำเนิด (เพชรบุรี)
เมื่อ 15 มีนาคม 2564 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
18หนังสือราชการธรรมดา ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมยาฝังคุมกำเนิด(รบ)
เมื่อ 15 มีนาคม 2564 โดย นางมาลี ชัยมังคโล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
19หนังสือราชการด่วน ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือแนวทางพัฒนาศักยภาพการอบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager) และผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver)
เมื่อ 10 กรกฏาคม 2562 โดย นางบุษบา แพงบุปผา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
20หนังสือราชการด่วน ขอเชิญวิทยากร
เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2561 โดย นางพัชรี วงศ์ษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น