header
แสดง 61 ถึง 80 จาก 4,513 ผลลัพธ์

ระบบส่งงานพิมพ์หนังสือราชการ

ลำดับประเภทชั้นความเร็วเรื่องสถานะ
 
 
 
61หนังสือราชการด่วนมากการตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
62หนังสือราชการธรรมดาการตรวจเยี่ยมเสริมพลัง GREEN & CLEAN Hospital ของกรมอนามัย
เมื่อ 16 พฤษภาคม 2561 โดย น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
63หนังสือราชการธรรมดาการตอบรับการดำเนินงานและการโอนเงินงบประมาณ
เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2563 โดย นายนิธิฤทธิ์ เจริญสกุลมณีเกิด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข งานทันตสาธารณสุข
ดำเนินการเสร็จสิ้น
64หนังสือราชการด่วนที่สุดการตอบรับการดำเนินงานและการโอนเงินงบประมาณ
เมื่อ 20 ธันวาคม 2562 โดย นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน แผนงานและงบประมาณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
65หนังสือราชการธรรมดาการติดตามการดำเนินงานวางแผนครอบครัว ประจำปี 2562 (สุพรรณ)
เมื่อ 20 มีนาคม 2562 โดย นางมาลี ชัยมังคโล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
66หนังสือราชการธรรมดาการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบลงทุน)
เมื่อ 7 มกราคม 2564 โดย นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน แผนงานและงบประมาณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
67หนังสือราชการธรรมดาการบริการให้คำปรึกษาในระดับพี้นที่
เมื่อ 25 พฤษภาคม 2561 โดย น.ส.อมราพร ลิ้มบริบูรณ์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
68หนังสือราชการด่วนการประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ระดับเขต ปี ๒๕๖๓
เมื่อ 16 มกราคม 2563 โดย น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
69หนังสือราชการด่วนการประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ระดับเขต ปี ๒๕๖๓
เมื่อ 16 มกราคม 2563 โดย น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
70หนังสือราชการด่วนที่สุดการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและควบคุมยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสCOVID 19
เมื่อ 13 เมษายน 2563 โดย น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ (ด้านการสาธารณสุข)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
71หนังสือราชการด่วนที่สุดการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและควบคุมยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสCOVID 19
เมื่อ 13 เมษายน 2563 โดย น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ (ด้านการสาธารณสุข)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
72หนังสือราชการธรรมดาการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
เมื่อ 19 มีนาคม 2563 โดย นางเบญจา พึ่งอุบล กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คลินิกรักษ์สุขภาพ-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
73หนังสือราชการธรรมดาการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ฯ
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2560 โดย น.ส.วันนิดา แก้วแกมสุวรรณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
74หนังสือราชการธรรมดาการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ฯ
เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2560 โดย น.ส.วันนิดา แก้วแกมสุวรรณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
75หนังสือราชการด่วนมากการประชุมจัดทำกรอบแนวคิด ออกแบบเครื่องมือเพื่อการประเมินผลโครงการ
เมื่อ 22 มกราคม 2561 โดย นางวีนัส ฉัตรชลอลักษณ์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
76หนังสือราชการธรรมดาการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และมาตรฐานรังสีวินิจฉัย กระทรวงสาธาณสุข ฉบับปรับปรุงปี 2562
เมื่อ 30 มกราคม 2562 โดย นางนิยมพร มุ่งหมาย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
77หนังสือราชการธรรมดาการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ระดับจังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โดย น.ส.จารุณี จตุรพรเพิ่ม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
78หนังสือราชการธรรมดาการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านกฎหมายการสาธารณสุขระดับอำเภอ
เมื่อ 9 มกราคม 2561 โดย นายกานต์ เจิมพวงผล
ดำเนินการเสร็จสิ้น
79หนังสือราชการด่วนที่สุดการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ในหลักสูตร “พระคิลานุปัฏฐาก 35 ชั่วโมง”
เมื่อ 16 ธันวาคม 2562 โดย น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ (ด้านการสาธารณสุข)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
80หนังสือราชการด่วนที่สุดการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ในหลักสูตร “พระคิลานุปัฏฐาก 35 ชั่วโมง”
เมื่อ 16 ธันวาคม 2562 โดย น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ (ด้านการสาธารณสุข)
ดำเนินการเสร็จสิ้น