header
แสดง 81 ถึง 100 จาก 4,513 ผลลัพธ์

ระบบส่งงานพิมพ์หนังสือราชการ

ลำดับประเภทชั้นความเร็วเรื่องสถานะ
 
 
 
81หนังสือราชการด่วนที่สุดการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ในหลักสูตร “พระคิลานุปัฏฐาก 35 ชั่วโมง”
เมื่อ 16 ธันวาคม 2562 โดย น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ (ด้านการสาธารณสุข)
ดำเนินการเสร็จสิ้น
82หนังสือราชการด่วนการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ในหลักสูตร “พระคิลานุปัฏฐาก 35 ชั่วโมง”
เมื่อ 30 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
83หนังสือราชการด่วนการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ในหลักสูตร “พระคิลานุปัฏฐาก 35 ชั่วโมง”
เมื่อ 30 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
84หนังสือราชการด่วนการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ในหลักสูตร “พระคิลานุปัฏฐาก 35 ชั่วโมง”
เมื่อ 30 กรกฏาคม 2563 โดย น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
85หนังสือราชการธรรมดาการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ในหลักสูตร “พระคิลานุปัฏฐาก 70 ชั่วโมง”
เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นายธนุเดช พูนน้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
86หนังสือราชการธรรมดาการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ในหลักสูตร “พระคิลานุปัฏฐาก 70 ชั่วโมง”
เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นายธนุเดช พูนน้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
87หนังสือราชการธรรมดาการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ในหลักสูตร “พระคิลานุปัฏฐาก 70 ชั่วโมง”
เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นายธนุเดช พูนน้อย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
88หนังสือราชการด่วนมากการพัฒนาคุณภาพการผลิตน้ำประปาของเทศบาล
เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2560 โดย นางสุภาภรณ์ หลักรอด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
89หนังสือราชการธรรมดาการพัฒนาคุณภาพการผลิตน้ำประปาของเทศบาล
เมื่อ 25 ธันวาคม 2560 โดย สุภาภรณ์ หลักรอด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
90หนังสือราชการธรรมดาการพัฒนาคุณภาพการผลิตน้ำประปาของเทศบาลต่อเนือง
เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางสุภาภรณ์ หลักรอด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
91หนังสือราชการธรรมดาการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ปี 2561
เมื่อ 13 ธันวาคม 2560 โดย น.ส.มัตติกา ยงอยู่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
92หนังสือราชการด่วนที่สุดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการพยาบาลเขตสุขภาพที่ ๕
เมื่อ 19 กรกฏาคม 2561 โดย นางณัชชนม์ โชติมา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
93หนังสือราชการธรรมดาการพัฒนาศักบภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง
เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2561 โดย น.ส.ยุพา บุตรเล็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
94หนังสือราชการธรรมดาการพัฒนาโปรแกรมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อของประเทศ
เมื่อ 9 สิงหาคม 2561 โดย น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
95คำสั่งธรรมดาการมอบหมายให้ข้าราชการระดับชำนาญการ และนิติกร ทำหน้าเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2562 โดย นายพิสิฐ จรัสรักษ์ กลุ่มอำนวยการ งานนิติกร-กลุ่มอำนวยการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
96หนังสือราชการธรรมดาการมอบอำนาจให้ไปรับยาเสพติดให้โทษ
เมื่อ 29 มกราคม 2562 โดย น.ส.ธัญญธร ยิ่งยงคูณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
97หนังสือราชการธรรมดาการรักษาสภาพการรับรองสถานีผลิตน้ำ Water is life ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เมื่อ 8 กรกฏาคม 2563 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
98หนังสือราชการธรรมดาการรับรองเป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ หลังการรับรองครบ 2 ปี
เมื่อ 31 ตุลาคม 2560 โดย นางสุภาภรณ์ หลักรอด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
99หนังสือราชการธรรมดาการรับรองเป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ หลังการรับรองครบ 2 ปี
เมื่อ 9 กรกฏาคม 2561 โดย นางสุภาภรณ์ หลักรอด
ดำเนินการเสร็จสิ้น
100หนังสือราชการธรรมดาการรับรองเป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ หลังการรับรองครบ 2 ปี
เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2560 โดย นางสุภาภรณ์ หลักรอด
ดำเนินการเสร็จสิ้น