header
แสดง 141 ถึง 160 จาก 4,513 ผลลัพธ์

ระบบส่งงานพิมพ์หนังสือราชการ

ลำดับประเภทชั้นความเร็วเรื่องสถานะ
 
 
 
141หนังสือราชการธรรมดาการอบรมหลักสูตร การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 3
เมื่อ 11 กันยายน 2562 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
142หนังสือราชการธรรมดาการอบรมหลักสูตร การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 3
เมื่อ 2 กรกฏาคม 2562 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
143หนังสือราชการด่วนการอบรมหลักสูตร การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 1 ระยะที่ 2 สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดำเนินสะดวก
เมื่อ 4 มกราคม 2562 โดย น.ส.อภิวัน มั้นงาม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
144หนังสือราชการด่วนการอบรมหลักสูตร การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 1 ระยะที่ 2 สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดำเนินสะดวก
เมื่อ 4 มกราคม 2562 โดย น.ส.อภิวัน มั้นงาม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
145หนังสือราชการด่วนที่สุดการอบรมหลักสูตร การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 3 ระยะที่ 2
เมื่อ 19 ตุลาคม 2561 โดย น.ส.อภิวัน มั้นงาม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
146หนังสือราชการด่วนการอบรมหลักสูตร การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 3 ระยะที่ 2 สำหรับโรงพยาบาลดำเนินสะดวก
เมื่อ 18 ตุลาคม 2561 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
147หนังสือราชการด่วนการอบรมหลักสูตร การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี รุ่นที่ 2
เมื่อ 12 ธันวาคม 2560 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
148หนังสือราชการธรรมดาการอบรมหลักสูตร การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข สำหรับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อ 1 พฤษภาคม 2561 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
149หนังสือราชการด่วนการอบรมหลักสูตร การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข สำหรับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อ 8 มกราคม 2561 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
150หนังสือราชการด่วนการอบรมหลักสูตร การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ระยะที่ 1
เมื่อ 4 มกราคม 2562 โดย น.ส.อภิวัน มั้นงาม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
151หนังสือราชการด่วนการอบรมหลักสูตร การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุขระยะที่ 2 สำหรับสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
เมื่อ 7 ธันวาคม 2560 โดย นายสุนทร อุ่มเอิบ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
152หนังสือราชการด่วนมากการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข “เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่”
เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.อภิวัน มั้นงาม ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
153หนังสือราชการด่วนมากการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข “เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่”
เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดย น.ส.อภิวัน มั้นงาม ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น
154หนังสือราชการด่วนการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข “เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่”
เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2562 โดย น.ส.อภิวัน มั้นงาม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
155หนังสือราชการด่วนการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข “เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่”
เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2562 โดย น.ส.อภิวัน มั้นงาม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
156หนังสือราชการด่วนการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข “เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่”
เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2562 โดย น.ส.อภิวัน มั้นงาม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
157หนังสือราชการด่วนการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข “เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่”
เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดย น.ส.อภิวัน มั้นงาม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
158หนังสือราชการด่วนการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข “เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่”
เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดย น.ส.อภิวัน มั้นงาม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
159หนังสือราชการด่วนการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข “เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่”
เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดย น.ส.อภิวัน มั้นงาม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
160หนังสือราชการธรรมดาการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข “เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่”
เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2563 โดย น.ส.อภิวัน มั้นงาม ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
ดำเนินการเสร็จสิ้น