ระบบบริหารและจัดการความเสี่ยง
ศูนย์อนามัยที่ 5

รายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

# รายชื่อหน่วยงาน ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน ยังไม่ได้ดำเนินการ
คลินิก กายภาพ รวม
1 คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี นางบุษบา อรรถาวีร์ 57 2 59
2 งานอาคารสถานที่/หน่วยช่าง ส.อ.ฉนวน แสงสอาด 2 35 37
3 งานทารกแรกเกิดวิกฤต นางจุฑารัตน์ สนุกแสน 12 9 21
4 ห้องคลอด นางวิไลรักษ์ อุยานันท์ 8 2 10
5 งานห้องผ่าตัด น.ส.ธัญลักษณ์ สุวรรณโณ 7 2 9
6 PCT เด็ก นพ.สมเกียรติ อรุณภาคมงคล 7 0 7
7 หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล น.ส.พรณิชา ชุณหคันธรส 5 1 6
8 งานหอผู้ป่วยใน ตึก 1 นางสุวรรณี นาคะ 5 0 5
9 ทีม IC นางอมรศรี พังเครือ 5 0 5
10 คลินิกฝากครรภ์ นางวีนัส ฉัตรชลอลักษณ์ 4 0 4
11 Health Plaza น.ส.วรลักษณ์ คงหนู 2 2 4
12 หอผู้ป่วยพิเศษ 4 นางสุวรรณี นาคะ 3 0 3
13 องค์กรแพทย์ นพ.สมเกียรติ อรุณภาคมงคล 3 0 3
14 PCT สูติ นางสุวรรณี นาคะ 3 0 3
15 งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ) น.ส.อุษณีย์ ทะจักร์ 0 2 2
16 งานประกันสุขภาพ นางกุลจิตร อำนวยสินสิริ 2 0 2
17 งานบุคลากร นางนงนาฏ ทองจุล 0 2 2
18 ทีม ENV นางอมรศรี พังเครือ 0 1 1
19 ทันตกรรม ทพญ.อรุณี ธนะรุ่ง 0 1 1
20 งานโภชนาการ น.ส.เกษร กำลังหาญ 0 1 1
21 งานการเงิน นางกุลจิตร อำนวยสินสิริ 1 0 1
รวม 126 60 186

รายชื่อหน่วยงานที่รอการยืนยัน

# รายชื่อหน่วยงาน ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน รอการยืนยัน
คลินิก กายภาพ รวม
1 ห้องยา นายจารุต อนันตวิริยา 25 0 25
2 งานทารกแรกเกิดวิกฤต นางจุฑารัตน์ สนุกแสน 8 0 8
3 งานห้องผ่าตัด น.ส.ธัญลักษณ์ สุวรรณโณ 8 2 10
4 งานประกันสุขภาพ นางกุลจิตร อำนวยสินสิริ 3 0 3
5 งานหอผู้ป่วยใน ตึก 1 นางสุวรรณี นาคะ 2 0 2
6 หอผู้ป่วยพิเศษ 4 นางสุวรรณี นาคะ 2 0 2
7 งานพัสดุ น.ส.อุษณีย์ ทะจักร์ 2 0 2
8 คลินิกตรวจโรคเด็ก นางผุสนีย์ จีมีโน่ 1 0 1
9 เวชระเบียนและห้องบัตร นายจารุวัฒน์ มิตรมาก 1 0 1
10 งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ) น.ส.อุษณีย์ ทะจักร์ 1 11 12
11 Health Plaza น.ส.วรลักษณ์ คงหนู 1 3 4
12 งานบุคลากร นางนงนาฏ ทองจุล 1 0 1
13 คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี นางบุษบา อรรถาวีร์ 0 2 2
14 งานอาคารสถานที่/หน่วยช่าง ส.อ.ฉนวน แสงสอาด 0 5 5
15 งานโภชนาการ น.ส.เกษร กำลังหาญ 0 2 2
16 งานการเงิน นางกุลจิตร อำนวยสินสิริ 0 1 1
รวม 55 26 81

รายชื่อหน่วยงานที่ไม่เคยรายงานความเสี่ยง

* นับจากวันที่รายงานความเสี่ยง

เดือน กรกฎาคม 2561 ค้นหารายเดือน
# รายชื่อหน่วยงาน ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
1 คลินิกฝากครรภ์ นางวีนัส ฉัตรชลอลักษณ์
2 ห้องคลอด นางวิไลรักษ์ อุยานันท์
3 งานอาคารสถานที่/หน่วยช่าง ส.อ.ฉนวน แสงสอาด
4 งานโภชนาการ น.ส.เกษร กำลังหาญ
5 งานพัสดุ น.ส.อุษณีย์ ทะจักร์
6 Health Plaza น.ส.วรลักษณ์ คงหนู
7 งานบุคลากร นางนงนาฏ ทองจุล
8 หน่วยจ่ายกลาง นางจิตรา ศุขวงษ์