ระบบบริหารและจัดการความเสี่ยง
ศูนย์อนามัยที่ 5

ยินดีต้อนรับ...!!!
ระบบบริหารและจัดการความเสี่ยงยินดีต้อนรับ...!!!

รายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

# รายชื่อหน่วยงาน ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน ยังไม่ได้
ดำเนินการ
1 งานอาคารสถานที่/หน่วยช่าง ส.อ.ฉนวน แสงสอาด 19
2 เวชระเบียนและห้องบัตร นายจารุวัฒน์ มิตรมาก 17
3 คลินิกส่งเสริม นางสุภาวดี วุฒิภาพ 9
4 คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี นางบุษบา อรรถาวีร์ 9
5 องค์กรแพทย์ น.พ.วิชาญ ติปะวาโร 8
6 PCT สูติ นางสุวรรณี นาคะ 6
7 งานห้องผ่าตัด น.ส.ธัญลักษณ์ สุวรรณโณ 5
8 คลินิกฝากครรภ์ นางวีนัส ฉัตรชลอลักษณ์ 4
9 งานคัดกรองและให้คำปรึกษา นางบุญปลูก สุทธิผล 3
10 Health Plaza น.ส.วรลักษณ์ คงหนู 2
11 งานโภชนาการ น.ส.เกษร กำลังหาญ 2
12 PCT เด็ก นพ.สมเกียรติ อรุณภาคมงคล 2
13 ทีม IC นางอมรศรี พังเครือ 1
14 ห้องยา นายจารุต อนันตวิริยา 1
15 ทันตกรรม ทพญ.อรุณี ธนะรุ่ง 1
รวม 89

รายชื่อหน่วยงานที่ไม่เคยรายงานความเสี่ยง

# รายชื่อหน่วยงาน ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
1 แพทย์แผนไทย นายสันทัด ชมภูพงษ์