ระบบบริหารและจัดการความเสี่ยง
ศูนย์อนามัยที่ 5

รายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

# รายชื่อหน่วยงาน ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน ยังไม่ได้ดำเนินการ
คลินิก กายภาพ รวม
1 ห้องยา นายจารุต อนันตวิริยา 16 22 38
2 องค์กรแพทย์ น.พ.วิชาญ ติปะวาโร 18 4 22
3 คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี นางบุษบา อรรถาวีร์ 19 1 20
4 เวชระเบียนและห้องบัตร นายจารุวัฒน์ มิตรมาก 17 0 17
5 ห้องคลอด นางวิไลรักษ์ อุยานันท์ 15 0 15
6 งานห้องผ่าตัด น.ส.ธัญลักษณ์ สุวรรณโณ 7 5 12
7 งานอาคารสถานที่/หน่วยช่าง ส.อ.ฉนวน แสงสอาด 2 7 9
8 PCT สูติ นางสุวรรณี นาคะ 7 0 7
9 แพทย์แผนไทย น.ส.ศิรประภา นิยมญาติ 1 3 4
10 PCT เด็ก นพ.สมเกียรติ อรุณภาคมงคล 4 0 4
11 คลินิกส่งเสริม นางสุภาวดี วุฒิภาพ 2 0 2
12 ทีม IC นางอมรศรี พังเครือ 2 0 2
13 ห้อง Lab / X-ray น.ส.ปรินดา ภัทรโชคชัย 1 1 2
14 Health Plaza น.ส.วรลักษณ์ คงหนู 2 0 2
15 หน่วยจ่ายกลาง นางอรุณี คงแก้ว 1 1 2
16 งานคัดกรองและให้คำปรึกษา นางบุญปลูก สุทธิผล 1 0 1
17 คลินิกฝากครรภ์ นางวีนัส ฉัตรชลอลักษณ์ 1 0 1
18 งานทารกแรกเกิดวิกฤต นางนภสร คงมีสุข 0 1 1
19 งานการเงิน นางกุลจิตร อำนวยสินสิริ 1 0 1
20 งานบุคลากร นางนงนาฏ ทองจุล 0 1 1
รวม 117 46 163

รายชื่อหน่วยงานที่ไม่เคยรายงานความเสี่ยง

* นับจากวันที่รายงานความเสี่ยง

เดือน สิงหาคม 2560

# รายชื่อหน่วยงาน ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
1 เวชระเบียนและห้องบัตร นายจารุวัฒน์ มิตรมาก
2 งานโภชนาการ น.ส.เกษร กำลังหาญ
3 ห้อง Lab / X-ray น.ส.ปรินดา ภัทรโชคชัย
4 งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ) น.ส.อุษณีย์ ทะจักร์
5 งานพัสดุ น.ส.อุษณีย์ ทะจักร์
6 Health Plaza น.ส.วรลักษณ์ คงหนู
7 งานบุคลากร นางนงนาฏ ทองจุล
8 หน่วยจ่ายกลาง นางอรุณี คงแก้ว