ระบบบริหารและจัดการความเสี่ยง
ศูนย์อนามัยที่ 5

รายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

# รายชื่อหน่วยงาน ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน ยังไม่ได้ดำเนินการ
คลินิก กายภาพ รวม
1 คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี นางบุษบา อรรถาวีร์ 34 2 36
2 ห้องคลอด นางวิไลรักษ์ อุยานันท์ 35 1 36
3 เวชระเบียนและห้องบัตร นายจารุวัฒน์ มิตรมาก 32 2 34
4 ห้องยา นายจารุต อนันตวิริยา 25 0 25
5 งานทารกแรกเกิดวิกฤต นางนภสร คงมีสุข 7 8 15
6 งานอาคารสถานที่/หน่วยช่าง ส.อ.ฉนวน แสงสอาด 1 14 15
7 องค์กรแพทย์ นพ.สมเกียรติ อรุณภาคมงคล 13 0 13
8 คลินิกฝากครรภ์ นางวีนัส ฉัตรชลอลักษณ์ 9 0 9
9 งานห้องผ่าตัด น.ส.ธัญลักษณ์ สุวรรณโณ 4 2 6
10 หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล น.ส.พรณิชา ชุณหคันธรส 4 1 5
11 หอผู้ป่วยพิเศษ 4 นางสุวรรณี นาคะ 4 0 4
12 Health Plaza น.ส.วรลักษณ์ คงหนู 2 2 4
13 PCT สูติ นางสุวรรณี นาคะ 4 0 4
14 คลินิกส่งเสริม นางสุภาวดี วุฒิภาพ 3 0 3
15 ทีม IC นางอมรศรี พังเครือ 3 0 3
16 PCT เด็ก นพ.สมเกียรติ อรุณภาคมงคล 3 0 3
17 งานหอผู้ป่วยใน ตึก 1 นางสุวรรณี นาคะ 2 0 2
18 งานบุคลากร นางนงนาฏ ทองจุล 0 2 2
19 หน่วยจ่ายกลาง นางจิตรา ศุขวงษ์ 1 1 2
20 ห้องฉุกเฉิน นางนันทวัน ธัญปราณีตกุล 1 0 1
21 คลินิกตรวจโรคเด็ก นางผุสนีย์ จีมีโน่ 1 0 1
22 ทีม ENV นางอรุณี คงแก้ว 0 1 1
23 ทันตกรรม ทพญ.อรุณี ธนะรุ่ง 1 0 1
24 ห้อง Lab / X-ray น.ส.ปรินดา ภัทรโชคชัย 1 0 1
25 งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ) น.ส.อุษณีย์ ทะจักร์ 0 1 1
26 คัดกรอง นางผุสนีย์ จีมีโน่ 1 0 1
รวม 191 37 228

รายชื่อหน่วยงานที่ไม่เคยรายงานความเสี่ยง

* นับจากวันที่รายงานความเสี่ยง

เดือน มีนาคม 2561

# รายชื่อหน่วยงาน ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
1 เวชระเบียนและห้องบัตร นายจารุวัฒน์ มิตรมาก
2 งานห้องผ่าตัด น.ส.ธัญลักษณ์ สุวรรณโณ
3 แพทย์แผนไทย นายนที น้อยเศรษฐี
4 ห้องยา นายจารุต อนันตวิริยา
5 งานโภชนาการ น.ส.เกษร กำลังหาญ
6 งานการเงิน นางกุลจิตร อำนวยสินสิริ
7 งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ) น.ส.อุษณีย์ ทะจักร์
8 งานพัสดุ น.ส.อุษณีย์ ทะจักร์
9 Health Plaza น.ส.วรลักษณ์ คงหนู
10 งานบุคลากร นางนงนาฏ ทองจุล
11 หน่วยจ่ายกลาง นางจิตรา ศุขวงษ์