ระบบบริหารและจัดการความเสี่ยง
ศูนย์อนามัยที่ 5

รายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

# รายชื่อหน่วยงาน ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน ยังไม่ได้ดำเนินการ
คลินิก กายภาพ รวม
1 ห้องคลอด นางวิไลรักษ์ อุยานันท์ 38 1 39
2 หอผู้ป่วยพิเศษ 4 นางสุวรรณี นาคะ 3 15 18
3 งานอาคารสถานที่/หน่วยช่าง ส.อ.ฉนวน แสงสอาด 2 12 14
4 PCT สูติ นางสุวรรณี นาคะ 11 0 11
5 ห้องยา นายจารุต อนันตวิริยา 10 0 10
6 คลินิกส่งเสริม นางสุภาวดี วุฒิภาพ 9 0 9
7 งานทารกแรกเกิดวิกฤต นางนภสร คงมีสุข 1 8 9
8 คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี นางบุษบา อรรถาวีร์ 6 1 7
9 องค์กรแพทย์ น.พ.วิชาญ ติปะวาโร 7 0 7
10 หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล น.ส.พรณิชา ชุณหคันธรส 4 1 5
11 งานห้องผ่าตัด น.ส.ธัญลักษณ์ สุวรรณโณ 3 1 4
12 ทันตกรรม ทพญ.อรุณี ธนะรุ่ง 0 4 4
13 Health Plaza น.ส.วรลักษณ์ คงหนู 2 2 4
14 คลินิกฝากครรภ์ นางวีนัส ฉัตรชลอลักษณ์ 3 0 3
15 งานหอผู้ป่วยใน ตึก 1 นางสุวรรณี นาคะ 0 3 3
16 ทีม IC นางอมรศรี พังเครือ 3 0 3
17 เวชระเบียนและห้องบัตร นายจารุวัฒน์ มิตรมาก 2 0 2
18 งานบุคลากร นางนงนาฏ ทองจุล 0 2 2
19 หน่วยจ่ายกลาง นางจิตรา ศุขวงษ์ 1 1 2
20 ห้องฉุกเฉิน นางนันทวัน ธัญปราณีตกุล 0 1 1
21 งานการเงิน นางกุลจิตร อำนวยสินสิริ 1 0 1
22 งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ) น.ส.อุษณีย์ ทะจักร์ 0 1 1
รวม 106 53 159

รายชื่อหน่วยงานที่ไม่เคยรายงานความเสี่ยง

* นับจากวันที่รายงานความเสี่ยง

เดือน พฤศจิกายน 2560

# รายชื่อหน่วยงาน ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
1 เวชระเบียนและห้องบัตร นายจารุวัฒน์ มิตรมาก
2 งานอาคารสถานที่/หน่วยช่าง ส.อ.ฉนวน แสงสอาด
3 งานห้องผ่าตัด น.ส.ธัญลักษณ์ สุวรรณโณ
4 งานโภชนาการ น.ส.เกษร กำลังหาญ
5 งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ) น.ส.อุษณีย์ ทะจักร์
6 งานพัสดุ น.ส.อุษณีย์ ทะจักร์
7 งานบุคลากร นางนงนาฏ ทองจุล