หน้าหลัก    เข้าระบบ
สถานที่กำจัด
จังหวัด สถานที่กำจัด(แห่ง) ท้องถิ่นกำจัด(แห่ง)
11ราชบุรี 16 13
12กาญจนบุรี 25 22
13สุพรรณบุรี 24 21
14นครปฐม 13 10
15สมุทรสาคร 10 2
16สมุทรสงคราม 1 0
17เพชรบุรี 11 10
18ประจวบคีรีขันธ์ 17 16
รวม

สถานการณ์ของปัญหามูลฝอยในเขตบริการสุขภาพที่ 5

จังหวัดในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ได้แก่ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษในปี 2556 พบว่า

 • จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 ผลิตมูลฝอย 2 ล้านตันต่อปี โดยสามารถเก็บขนได้ 1.2 ล้านตันและสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก 0.35 ล้านตัน
 • ปริมาณมูลฝอยที่เก็บขนมาไม่ได้ถูกจัดการได้อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  ทำให้มีปริมาณมูลฝอยเทกองอยู่สะสมมากถึง 3 ล้านตัน
 • จากการสำรวจเมื่อปี 2556 พบว่าแหล่งกำจัดมูลฝอยที่มีการจัดการถูกต้องเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น และในปี 2557 ได้ทำการสำรวจแหล่งกำจัดมูลฝอยของจังหวัดภายในเขตสุขภาพที่ 5 มี 117 แห่ง(สามารถดูสถานที่ได้จาก Web นี้)

ประเด็นปัญหาคือ
 • จะจัดการกับมูลฝอย 3 ล้านตันที่เทกองอยู่ได้อย่างไร
 • ถ้ายังไม่สามารถจัดการมูลฝอยที่เก็บขนมา 1.2 ล้านตันต่อปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ มูลฝอยเหล่านั้นก็จะเทกองสะสมเพิ่มขึ้นต่อไป
 • มูลฝอยที่เทกองอยู่นั้น  จะส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจะมีมาตรการอะไรรองรับปัญหาดังกล่าว
  • ปล่อยก๊าซมีเทนและแอมโมเนีย นอกจากจะส่งกลิ่นเหม็นเป็นเหตุรำคาญแล้วยังสามารถติดไฟได้ซึ่งได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
  • การปลิวของมูลฝอยจากกองมูลฝอยรวมถึงฝุ่น และเสียงรบกวน
  • เป็นแหล่งเพาะพันธ์ของแมลงและสัตว์นำโรค
  • มลพิษทางดินและน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองมูลฝอยที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำบริโภคหรือใช้น้ำใต้ดิน
  • ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและชุมชนใกล้เคียง
ยุทธศาตร์ในการจัดการปัญหา
 1. ยุทธศาสตร์การจัดการมูลฝอยตกค้างหรือเทกองแบบผิดหลักสุขาภิบาล เช่น
  • จ้างบริษัทเพื่อทำการขนย้ายมูลฝอยที่เทกองออกเพื่อนำไปกำจัดต่อไป
  • การเตรียมพื้นที่ใหม่ เพื่อนำมูลฝอยที่เทกองไปฝังกลบให้ถูกหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Sanitary Landfill)
 2. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการจัดการมูลฝอยขั้นสุดท้าย เช่น RDF (Refuse Derived Fuel) เป็นต้น
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนากฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย โดยเป้าหมาย เพื่อใช้กฎหมายสร้างแรงจูงใจในการลดการผลิตมูลฝอยหรือแยกมูลฝอยหรือเพิ่มการบังคับใช้กฎหมายให้มีความเข้มข้นขึ้น เพื่อให้ผู้รับผิดชอบได้ทำตามบทบาทหน้าที่โดยไม่ละเว้น
  • การออกกฏ/ประกาศ กระทรวง ตาม พรบ.สาธารณสุข เพื่อให้เกิดการแยกมูลฝอยเพื่อนำส่วนที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้นอกจากจะเป็นการลดปริมาณมูลฝอยแล้วยังเป็นการสร้างมูลค่าให้กับมูลฝอย
  • ออกกฏ/ประกาศ กระทรวง ให้ท้องถิ่นสามารถเก็บค่าธรรมเนียมตามปริมาณมูลฝอยเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการลดปริมาณมูลฝอยและเพิ่มรายได้ให้ท้องถิ่นให้มีงบประมาณที่เพียงพอในการนำไปใช้เพื่อการจัดการมูลฝอย
  • เข็มงวดในการบังคับใช้กฎหมายหรือข้อกำหนดของท้องถิ่น
 4. ยุทธศาสตร์การสร้างจิตสำนึกในการลดการสร้างมูลฝอยและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้มูลฝอย โดยการนำกลับมาใช้ใหม่
  • การพัฒนาโรงพยาบาลเป็นโรงพยบาลลดโลกร้อนเพื่อเป็นแบบอย่างในการลด Carbon ผ่านกิจกรรม GREEN ด้วยยุทธศาสตร์ CLEAN
  • การสร้างศูนย์เรียนรู้การจัดการของเสีย 1 อำเภอ 1 ศูนย์เรียนร
ข้อมูลการสำรวจมูลฝอยของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5


เอกสารอ้างอิง