หน้าหลัก    เข้าระบบ
ปริมาณมูลฝอยจำแนกรายจังหวัด
แสดงข้อมูลตามช่วงเวลา
ถึง
จังหวัด ปริมาณ(กก.)
11สงขลา 447,290.30
12สตูล 54,159.00
13ตรัง 326,793.20
14พัทลุง 434,385.70
15ปัตตานี 409,907.84
16ยะลา 259,223.10
17นราธิวาส 446,567.68
รวม