หน้าหลัก    เข้าระบบ
ปริมาณมูลฝอยจำแนกรายจังหวัด
แสดงข้อมูลตามช่วงเวลา
ถึง
จังหวัด ปริมาณ(กก.)
11สงขลา 524,918.50
12สตูล 123,158.60
13ตรัง 398,127.25
14พัทลุง 474,851.70
15ปัตตานี 454,973.84
16ยะลา 289,907.40
17นราธิวาส 497,333.74
รวม