ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 72 ผลลัพธ์

แม่และเด็ก

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1แบบฟอร์มทะเบียนรายชื่อหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร เด็กอายุ 0-5 ปี ในตำบลต้นแบบ 1,000 วันน.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา22 กุมภาพันธ์ 2563
2ข้อมูลมารดาเสียชีวิต ปี 60-62นางจรรยา สืบนุช21 กุมภาพันธ์ 2563
3วิเคราะห์งานอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 5นางจรรยา สืบนุช21 กุมภาพันธ์ 2563
4คู่มือ การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย DSPMนางบุษบา อรรถาวีร์20 กุมภาพันธ์ 2563
5รายการตรวจราชการสงคราม1-63นางบุษบา อรรถาวีร์11 กุมภาพันธ์ 2563
6รายงานตรวจราชการ ปข1-63นางบุษบา อรรถาวีร์11 กุมภาพันธ์ 2563
7รายงานตรวจราชการพบ.1-63นางบุษบา อรรถาวีร์10 กุมภาพันธ์ 2563
8รายงานตรวจราชการ กจ1-63นางบุษบา อรรถาวีร์10 กุมภาพันธ์ 2563
9สรุปการประชุมโครงการ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯนางบุษบา อรรถาวีร์10 กุมภาพันธ์ 2563
10ประชุมมหัศจรรย์ 1000 วัน 3-4 กพ.63นางบุษบา อรรถาวีร์10 กุมภาพันธ์ 2563
11ขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1000 วัน 13 ธค .62นางบุษบา อรรถาวีร์10 กุมภาพันธ์ 2563
12สรุปประชุม MCH 28-29 พ.ย..62นางบุษบา อรรถาวีร์10 กุมภาพันธ์ 2563
13รายงานตัวชี้วัด PA ปี 2563 นางบุษบา อรรถาวีร์10 กุมภาพันธ์ 2563
14รายงานตัวชี้วัด PA ปี 2563 นางบุษบา อรรถาวีร์10 กุมภาพันธ์ 2563
15การขับเคลื่อนตัวชี้วัด PA 1.2นางบุษบา อรรถาวีร์10 กุมภาพันธ์ 2563
16สรุปผลการประชุมยุทธศาสตร์ตำบล 1000 แรกของชีวิต เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2563 นางจรรยา สืบนุช8 กุมภาพันธ์ 2563
17สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1000 แรกของชีวิต เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2563 นางจรรยา สืบนุช8 กุมภาพันธ์ 2563
18สรุปผลการประชุมชี้แจงแผนงานโครงการแม่และเด็กปี 2563นางบุษบา อรรถาวีร์8 กุมภาพันธ์ 2563
19สรุปผลการประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก และ Conference Case MMR/IMR และทีมประเมินมาตรฐานระดับเขต/จังหวัดนางจรรยา สืบนุช7 กุมภาพันธ์ 2563
20สรุปผลการประชุมชี้แจงแผนงานโครงการแม่และเด็กปี 2563 นางจรรยา สืบนุช7 กุมภาพันธ์ 2563