ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 250 ผลลัพธ์

แม่และเด็ก

 เรื่องทำรายการ
1ขับเคลื่อนการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกโดยส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้มีการเรียนออนไลน์ ผู้อำนวยการเล่น
2ยุทธศาสตร์การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2566-2570
3สรุปนิเทศงานตรวจราชการกรณีปกติ รอบ 2/2565 จ.ประจวบคีรีขันธ์
4สรุปนิเทศงานตรวจราชการกรณีปกติ รอบ 2/2565 จ.สมุทรสาคร
5ประชุมแผนการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566
6ตรวจราชการ ปี 2565 รอบ 2
7สรุปนิเทศงานตรวจราชการกรณีปกติ รอบ 2/2565 จ.นครปฐม
8สรุปนิเทศงานตรวจราชการกรณีปกติ รอบ 2/2565 จ.เพชรบุรี
9สรุปนิเทศงานตรวจราชการกรณีปกติ รอบ 2/2565 จ.สมุทรสงคราม
10สรุปนิเทศงานตรวจราชการกรณีปกติ รอบ 2/2565 จ.สุพรรณบุรี
11พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย
12ตรวจราชการรอบ 2_ 65
13เก็บข้อมูลการประเมินระบบการส่งเสริมสุขภาพสตรีและหญิงตั้งครรภ์ โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีพันปีหลวง ในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
14แนวทางตรวจราชการงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2565 รอบที่ 2
15แผนยุทธศาสตร์อนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 5
16สรุปผลการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 5
17ประชุมชี้แจงตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5 รอบ 2/2565
18ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขรอบ 1/ 2565
19นำเสนอ Best practice เขตสุขภาพที่ 5 ผ่านระบบ Cisco WebEx
20ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาการล่าช้าโดยร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ในการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าและการใช้เครื่องมือ TEDA4I เขตสุขภาพที่ 5