ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 43 ผลลัพธ์

โภชนาการและการออกกำลังกาย

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1โครงการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี (โครงการพระราชดำริ) การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เขตสุขภาพที่ 5นางพัชรี วงศ์ษา9 เมษายน 2563
2สรุปการประชุม การพัฒนาระบบการผลิตเกลือเสริมไอโอดีน 1 พฤศจิกายน 62นางพัชรี วงศ์ษา4 ธันวาคม 2562
3การพัฒนาระบบคุณภาพการผลิตเกลือเสริมไอโอดีนนางพัชรี วงศ์ษา31 ตุลาคม 2562
4สรุปการพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 5นางพัชรี วงศ์ษา27 กันยายน 2562
5 ร้อยละวัยทำงานมีดัชนีมวลกายปกติ รอบ 12 เดือนนางพัชรี วงศ์ษา26 กันยายน 2562
6Setting สถานบริการนางพัชรี วงศ์ษา26 กันยายน 2562
7อาหารต้านโรค ถูกโฉลกธาตุเจ้าเรือน
นางพัชรี วงศ์ษา25 กันยายน 2562
8 .......ลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและภาวะอ้วนลงพุง ด้วยแอโรบิกในน้ำ........นางพัชรี วงศ์ษา25 กันยายน 2562
9 .......ลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและภาวะอ้วนลงพุง ด้วยแอโรบิกในน้ำ........นางพัชรี วงศ์ษา25 กันยายน 2562
10 .......ลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและภาวะอ้วนลงพุง ด้วยแอโรบิกในน้ำ........นางพัชรี วงศ์ษา25 กันยายน 2562
11การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม ตำบลต้นแบบด้านแกนนำสุขภาพ (Health Leader)นางพัชรี วงศ์ษา25 กันยายน 2562
12นวัตกรรมลีลาศตาราง 9 ช่อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีนางพัชรี วงศ์ษา25 กันยายน 2562
13นวตกรรม ตำบลกร่างทอง“น้ำสามสหาย สลายไขมัน ป้องกันการอุดตันในเส้นเลือด”นางพัชรี วงศ์ษา25 กันยายน 2562
14สรุปผลการดำเนนงานกลุ่มโภชนาการและออกกำลังกาย รอบ 9 เดือนนางพัชรี วงศ์ษา29 สิงหาคม 2562
15องค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมนางพัชรี วงศ์ษา29 สิงหาคม 2562
16เครือข่ายแกนนำสุขภาพนางพัชรี วงศ์ษา29 สิงหาคม 2562
17เครือข่ายไอโอดีนนางพัชรี วงศ์ษา29 สิงหาคม 2562
18 สรุปบทเรียนการจากพัฒนา Health coach ระดับตำบลนางพัชรี วงศ์ษา29 สิงหาคม 2562
19สถานการณ์วัยทำงานนางพัชรี วงศ์ษา29 สิงหาคม 2562
20 ร้อยละวัยทำงานมีดัชนีมวลกายปกติ นางพัชรี วงศ์ษา29 สิงหาคม 2562