ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 46 ผลลัพธ์

โภชนาการและการออกกำลังกาย

 เรื่องทำรายการ
1แบบประเมินความพึงพอใจฟิตเนต
2รายงานการประชุมฟิตเนต
3PDCA ฟิตเนต
4ทะเบียนเสี่ยง ฟิตเนต
5HL ฟิตเนต
6Service Profile ฟิตเนต
7สรุปผลการดำเนินงานเมนูชูสุขภาพ 4 ไตรมาส
8การออกกำลังกายสไตล์ไทยเดือนมิถุนายน 2564
9สรุปผลการจัดงานรณรงค์วิวาห์สร้างชาติและสาวไทยแก้มแดง ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคโลหิจจางจากการขาดธาตุเหล็ก
10สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ไอโอดีนกับชีวิตวิถีใหม่" ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ปี 2564
11โครงการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี (โครงการพระราชดำริ) การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เขตสุขภาพที่ 5
12สรุปการประชุม การพัฒนาระบบการผลิตเกลือเสริมไอโอดีน 1 พฤศจิกายน 62
13การพัฒนาระบบคุณภาพการผลิตเกลือเสริมไอโอดีน
14สรุปการพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 5
15 ร้อยละวัยทำงานมีดัชนีมวลกายปกติ รอบ 12 เดือน
16Setting สถานบริการ
17 .......ลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและภาวะอ้วนลงพุง ด้วยแอโรบิกในน้ำ........
18การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม ตำบลต้นแบบด้านแกนนำสุขภาพ (Health Leader)
19นวัตกรรมลีลาศตาราง 9 ช่อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
20นวตกรรม ตำบลกร่างทอง“น้ำสามสหาย สลายไขมัน ป้องกันการอุดตันในเส้นเลือด”