ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 58 ผลลัพธ์

เอกสารรายงานตัวชี้วัด

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1สรุปการประชุมการกำกับติดตามตัวชี้วัด ประจำเดือนมิถุนายน 2563น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 กรกฏาคม 2563
2สรุปการประชุมการกำกับติดตามตัวชี้วัด ประจำเดือนมิถุนายน 2563น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 กรกฏาคม 2563
3รายงานข้อมูล TSC และการสำรวจสถานประกอบการ มิย 63น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 กรกฏาคม 2563
4รายงานผลกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎระเบียบนางนาตยา แก้วพิภพ10 กรกฏาคม 2563
5รายงานผลกิจกรรมตัวชี้วัด 2.1นางนาตยา แก้วพิภพ10 กรกฏาคม 2563
6รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 8/2563นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด9 กรกฏาคม 2563
7สรุปรายงานการประชุมขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.3และ 2.5นางระจิตร ชาครียวณิชย์9 กรกฏาคม 2563
8การส่งมอบสื่อเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 สนับสนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์8 กรกฏาคม 2563
9รายงานผลดำเนินการตัวชี้วัดที่ 2.2 เดือน มิ.ย.63น.ส.สุดา ตังกานนท์8 กรกฏาคม 2563
10รายละเอียดตัวชี้วัด 1.28 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสถานการร์ covid -19น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์29 มิถุนายน 2563
11เอกสารการประชุม conferrence การชี้แจงประเด็นการตรวจประเมินตัวชี้วัด วันที่ 11 มิย.63 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์18 มิถุนายน 2563
12รายงานผลการดำเนินงานพค63น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 มิถุนายน 2563
13ทฤษฎีและแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพน.ส.จิตติมา ธาราพันธ์10 มิถุนายน 2563
14ทฤษฎีและแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพน.ส.จิตติมา ธาราพันธ์10 มิถุนายน 2563
15เอกสารรายงานตัวชี้วัดที่ 2.2 มิติที่ 2.2.3 ความผูกพันองค์กร รอบ 2/2563น.ส.สุดา ตังกานนท์10 มิถุนายน 2563
162.4 รายงานการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนพฤษภาคม 2563 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 มิถุนายน 2563
17ผลการดำเนินงานการประเมินตนเองผ่านโปรแกรม Digital thai stop service เดือน พค 63น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 มิถุนายน 2563
18รายงานการประชุมติดตามกำกับเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณครั้งที่ 7/2563นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด10 มิถุนายน 2563
19รายงานสรุปการติดตามภาวะสุขภาพบุคลากร ประจำเดือน พ.ค. 2563น.ส.สุดา ตังกานนท์10 มิถุนายน 2563
20เอกสารประกอบการรายงานตัวชี้วัด 2.2 (รอบ 6 เดือนหลัง)น.ส.สุดา ตังกานนท์9 มิถุนายน 2563