ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 183 ผลลัพธ์

เอกสารรายงานตัวชี้วัด

 เรื่องทำรายการ
1สรุปรายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัดตามคำรับรองหน่วยงาน เดือน กรกฎาคม 2565
2เอกสารรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.5 รอบ 5 เดือนหลัง
3เอกสารแนบ 1 และ 3
4เอกสารประกอบการรายงานตัวชี้วัดที่ 2.2 ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)
5การประชาสัมพันธ์การออกกำลังกายเดือนกรกฎาคม 2565
6การประชาสัมพันธ์การออกกำลังกายเดือนกรกฎาคม 2565
7การออกกำลังกายออนไลน์ เดือนกรกฎาคม 2565
8หลักฐานการรายงานตัวชี้วัดที่ 2.2 ประจำเดือนมิถุนายน 2565
9สรุปรายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัดตามคำรับรองหน่วยงาน เดือน มิถุนายน 2565
10การออกกำลังกายออนไลน์ เดือนมิถุนายน 2565
11โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ และทักษะการเพิ่มกิจกรรมทางกาย/ออกกำลังกาย และโภชนาการแก่บุคลากรและแกนนำออกกำลังกายศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
12เอกสารตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
13หลักฐานการรายงานตัวชี้วัดที่ 2.2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
14สรุปรายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัดตามคำรับรองหน่วยงาน เดือน พฤษภาคม 2565
15กิจกรรมก้าวท้าใจ ซีซั่น ๔ วิถีใหม่ พิชิต ๑๐๐ วัน ๑๐๐ แต้มสุขภาพ เดือนพฤษภาคม 2565
16การประชาสัมพันธ์การออกกำลังกายเดือนพฤษภาคม 2565
17การออกกำลังกายออนไลน์ เดือนพฤษภาคม 2565
18เอกสารแนบ 1และ 3 (5เดือนหลัง)
19(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)
20เอกสารประกอบการรายงานตัวชี้วัดที่ 2.2 ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)