ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 39 ผลลัพธ์

งานบริหารบุคคล

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1ร่าง_สัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สังกัดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยน.ส.ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ14 กันยายน 2564
2ร่าง_สัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สังกัดกลุ่มงานโภชนาการ น.ส.ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ14 กันยายน 2564
3ร่าง_สัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สังกัดกลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
น.ส.ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ14 กันยายน 2564
4ร่าง_สัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สังกัดกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
น.ส.ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ14 กันยายน 2564
5ร่าง_สัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สังกัดกลุ่มอำนวยการ
น.ส.ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ14 กันยายน 2564
6แจ้งคะแนน PA สำหรับประเมินผลปฏิบัติราชการ รอบ 2 ปี 2564 (PA 4 ด้าน และ ด้าน KPI (ปริมาณ) / ด้าน (PMQA) น.ส.สุดา ตังกานนท์2 กันยายน 2564
7แจ้งคะแนนก่อนอุทธรณ์ PA ด้านพัฒนา นวัตกรรม วิจัย Lean/R2R/DMKM สำหรับประเมินผลปฏิบัติราชการ รอบ 2 ปี 2564น.ส.ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ25 สิงหาคม 2564
8แจ้งคะแนนก่อนอุทธรณ์ PA ด้านพัฒนาบุคลากร สำหรับประเมินผลปฏิบัติราชการ รอบ 2 ปี 2564น.ส.ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ25 สิงหาคม 2564
9แจ้งคะแนนก่อนอุทธรณ์ PA ด้านปริมาณ (P4P) สำหรับประเมินผลปฏิบัติราชการ รอบ 2 ปี 2564 น.ส.ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ23 สิงหาคม 2564
10แจ้งคะแนนก่อนอุทธรณ์ PA ด้านคุณภาพ (HA) สำหรับประเมินผลปฏิบัติราชการ รอบ 2 ปี 2564 น.ส.ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ23 สิงหาคม 2564
11เอกสารลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)น.ส.ชวัลรัตน์ แสงบรรจง23 สิงหาคม 2564
12แบบใบลาลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)น.ส.ชวัลรัตน์ แสงบรรจง10 สิงหาคม 2564
13แบบคำร้องการรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมและเข้มงวดน.ส.ชวัลรัตน์ แสงบรรจง21 กรกฏาคม 2564
144.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน PA 4 ด้าน รอบ 2 ปี2564น.ส.ชวัลรัตน์ แสงบรรจง19 กรกฏาคม 2564
151-3 การประเมินผลปฏิบัติราชการ รอบ 2 ปีงบประมาณ 2564 (1 เม.ย. 64 - 30 ก.ย.64)
น.ส.ชวัลรัตน์ แสงบรรจง19 กรกฏาคม 2564
16แบบฟอร์มการประเมิน 5ส. รอบ 2/2564นางกานต์ชนก อุบลบาน23 มิถุนายน 2564
17แบบฟอร์มการประเมิน HWP รอบที่ 2/2564นางกานต์ชนก อุบลบาน23 มิถุนายน 2564
18เลื่อนเงินกรณีพิเศษ และเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563น.ส.ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ6 พฤษภาคม 2564
19เอกสารประกอบการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home)
น.ส.ชวัลรัตน์ แสงบรรจง23 เมษายน 2564
20มาตรฐานทางจริยธรรม 1-7 ประการน.ส.สุดา ตังกานนท์23 เมษายน 2564