ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 52 ผลลัพธ์

งานบริหารบุคคล

 เรื่องทำรายการ
1Pa ด้านพัฒนาบุลากร
2ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน PA 4 ด้าน รอบ 2 ปี2565
3การประเมินผลปฏิบัติราชการ รอบ 2 ปีงบประมาณ 2565 (1 เม.ย.65 - 30 ก.ย.65)
4หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแบบฟอร์ม การย้าย การโอน การเลื่อน ข้าราชการประเภททั่วไป (ตามว13/2564)
5 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแบบฟอร์ม การย้าย การโอน การเลื่อน ข้าราชการประเภทวิชาการ (ตามว14/2564)
6แบบฟอร์มการประเมินศักยภาพบุคคล กรณีการรับเงินประจำตำแหน่ง
7เอกสาร พ.ต.ส.
8ใบสมัคร
9แจ้งคะแนน PA สำหรับประเมินผลปฏิบัติราชการ รอบ 1 ปี 2565 (PA 4 ด้าน และ ด้าน KPI (ปริมาณ) / ด้าน (PMQA)
10การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ปี 2565
11ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
12มาตรการป้องกันโรคโควิด-19
13ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน PA 4 ด้าน รอบ 1 ปี2565
14การประเมินผลปฏิบัติราชการ รอบ 1 ปีงบประมาณ 2565 (1ต.ค.64 - 31 มี.ค.65)
15แบบลงลายมือชื่อ ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)
16แบบรายงานผลการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน update 2565
17ดำเนินการเสนอชื่อผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรีอนามัยดีเด่น ประจำปี 2564
18ทวบทวนเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเลือนเงินเดือนกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ 2563
19แจ้งคะแนน PA สำหรับประเมินผลปฏิบัติราชการ รอบ 2 ปี 2564 (PA 4 ด้าน และ ด้าน KPI (ปริมาณ) / ด้าน (PMQA)
20แจ้งคะแนนก่อนอุทธรณ์ PA ด้านพัฒนา นวัตกรรม วิจัย Lean/R2R/DMKM สำหรับประเมินผลปฏิบัติราชการ รอบ 2 ปี 2564