ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

วัยรุ่น

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1คู่มือมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ.2563นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์6 กันยายน 2564
2รายงานกำกับตัวชี้วัดkpi1.2 งานวัยเรียนวัยรุ่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2564นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์6 สิงหาคม 2564
3สรุปผลการดำเนินงานการอบรมให้บริการยาฝังคุมกำเนิดสำหรับพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 7-9 เมษายน 2564นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์27 พฤษภาคม 2564
4การวิเคราะห์ข้อมูล รายการที่ 1 – 4 (เพิ่มเติม)1ด้านผลผลิต 2ผู้รับบริการ 3ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4ประเมินความเสี่ยง และรายงานตัวชี้วัด1.2เดือนเมษายนนางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์16 เมษายน 2564
5การอบรมให้บริการยาฝังคุมกำเนิด สำหรับพยาบาล วันที่ 5-7 เมษายน 2564น.ส.เกษร กำลังหาญ6 เมษายน 2564
6เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐานYFHSฉบับพ.ศ. 2563นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์24 มีนาคม 2564
7เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ฉบับ พ.ศ.2563 (YFHS APPLICATION) 30 พฤศจิกายน 2563น.ส.เกษร กำลังหาญ24 พฤศจิกายน 2563
8การดำเนินงานตาม House Model การส่งเสริมสุขภาพฯ เพื่อรองรับสถานการณ์COVID-19 รายงานกำกับตัวชี้วัดkpi1.3รอบ2/63 สรุปตรวจราชการรอบ2และสรุปงานฯ
นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์1 มิถุนายน 2563
9แบบลงลายมือชื่อ ตอบแบบสำรวจสภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุภาพของบุคลากรกรมอนามัย
นางพรรณงาม สุนทร9 พฤษภาคม 2563
10สรุปผลการดำเนินงานฯวัยรุ่นปี63(ต.ค.62-มี.ค.63)และปรับแผนงาน(ปี63_รอบ2)นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์7 พฤษภาคม 2563
11การอบรมหลักสูตรให้บริการยาฝังคุมกำเนิด สำหรับพยาบาล เขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีนางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์4 มีนาคม 2563
12ประชุมการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ฉบับปรับปรุง(พัฒนาครู ข.) 17-18 กุมภาพันธ์ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีนางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์14 กุมภาพันธ์ 2563
13สรุปการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ1/63และรายงานการกำกับตัวชี้วัด1.3ประจำปี2563
นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์6 กุมภาพันธ์ 2563
14สรุปแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน (รพ.YFHS อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์และอปท.แหล่งเรียนรู้)วันที่ 8พ.ย.62 ณ คุ้มดำเนิน รีสอร์ท จ.ราชบุรีนางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์5 กุมภาพันธ์ 2563
15การประเมินรับรองมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์และการเยียมเสริมพลังนางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์5 กุมภาพันธ์ 2563
16รายงานการดำเนินงานวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่5 ปี 2563
นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์5 กุมภาพันธ์ 2563
17เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 19-20 ส.ค. 62
น.ส.เกษร กำลังหาญ21 สิงหาคม 2562
18แผ่นพับยาฝังคุมกำเนิดสิทธิพล ธิติโชติรส1 มีนาคม 2562
19แผ่นพับยาฉีดคุมกำเนิดสิทธิพล ธิติโชติรส1 มีนาคม 2562