ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

วัยรุ่น

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1ประชุมการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ฉบับปรับปรุง(พัฒนาครู ข.) 17-18 กุมภาพันธุ์ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีนางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์14 กุมภาพันธ์ 2563
2สรุปการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ1/63นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์6 กุมภาพันธ์ 2563
3สรุปแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน (รพ.YFHS อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์และอปท.แหล่งเรียนรู้)วันที่ 8พ.ย.62 ณ คุ้มดำเนิน รีสอร์ท จ.ราชบุรีนางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์5 กุมภาพันธ์ 2563
4การประเมินรับรองมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์และการเยียมเสริมพลังนางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์5 กุมภาพันธ์ 2563
5รายงานการดำเนินงานวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่5 ปี 2563นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์5 กุมภาพันธ์ 2563
6เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 19-20 ส.ค. 62
น.ส.เกษร กำลังหาญ21 สิงหาคม 2562
7แผ่นพับยาฝังคุมกำเนิดสิทธิพล ธิติโชติรส1 มีนาคม 2562
8แผ่นพับยาฉีดคุมกำเนิดสิทธิพล ธิติโชติรส1 มีนาคม 2562