ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 24 ผลลัพธ์

วัยรุ่น

 เรื่องทำรายการ
1ตัวอย่างแบบเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-19 ปี
2เอกสารการอบรมให้บริการยาฝังคุมกำเนิดสำหรับพยาบาลวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2565
3เอกสารการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 7มีนาคม2565
4มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การดำเนินงานวัยเรียนวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 5
51.รายการข้อมูลที่นำมาใช้ ข้อ1.1 - 1.2 และรายงานประจำเดือนของตัวชี้วัดที่ 1.2 (ตุลาคม 64 - กุมภาพันธ์ 65)
6คู่มือมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ.2563และมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ วัยรุ่น ระดับอำเภอ
7รายงานกำกับตัวชี้วัดkpi1.2 งานวัยเรียนวัยรุ่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
8สรุปผลการดำเนินงานการอบรมให้บริการยาฝังคุมกำเนิดสำหรับพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 7-9 เมษายน 2564
9การวิเคราะห์ข้อมูล รายการที่ 1 – 4 (เพิ่มเติม)1ด้านผลผลิต 2ผู้รับบริการ 3ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4ประเมินความเสี่ยง และรายงานตัวชี้วัด1.2เดือนเมษายน
10การอบรมให้บริการยาฝังคุมกำเนิด สำหรับพยาบาล วันที่ 5-7 เมษายน 2564
11เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐานYFHSฉบับพ.ศ. 2563
12เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ฉบับ พ.ศ.2563 (YFHS APPLICATION) 30 พฤศจิกายน 2563
13การดำเนินงานตาม House Model การส่งเสริมสุขภาพฯ เพื่อรองรับสถานการณ์COVID-19 รายงานกำกับตัวชี้วัดkpi1.3รอบ2/63 สรุปตรวจราชการรอบ2และสรุปงานฯ
14แบบลงลายมือชื่อ ตอบแบบสำรวจสภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุภาพของบุคลากรกรมอนามัย
15สรุปผลการดำเนินงานฯวัยรุ่นปี63(ต.ค.62-มี.ค.63)และปรับแผนงาน(ปี63_รอบ2)
16การอบรมหลักสูตรให้บริการยาฝังคุมกำเนิด สำหรับพยาบาล เขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
17ประชุมการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ฉบับปรับปรุง(พัฒนาครู ข.) 17-18 กุมภาพันธ์ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
18สรุปการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ1/63และรายงานการกำกับตัวชี้วัด1.3ประจำปี2563
19สรุปแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน (รพ.YFHS อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์และอปท.แหล่งเรียนรู้)วันที่ 8พ.ย.62 ณ คุ้มดำเนิน รีสอร์ท จ.ราชบุรี
20การประเมินรับรองมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์และการเยียมเสริมพลัง