ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 54 ผลลัพธ์

วัยเรียน

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1กิจกรรมงานวัยเรียนวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2565นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์21 กันยายน 2564
2ภาพกิจกรรมด้านสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น ตามแนววิถีชีวิตใหม่ New Normal และการสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพนางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์21 กันยายน 2564
3เอกสารกิจกรรมรณรงค์ “ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน มุ่งมั่นป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษา พื้นที่เขตสุขภาพที่ 5” ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Video Conference (Cisco webex Meeting) วันที่ 9 กันยายน 2564น.ส.เกษร กำลังหาญ13 กันยายน 2564
4ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน Sandbox Safety Zone in School พื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 25สิงหาคม 2564นางจุติพร นงษ์รัก19 สิงหาคม 2564
5เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้ระบบไทยเซฟไทย (THAI SAVE THAI) ในสถานศึกษาเขตสุขภาพที่ 5 ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Video Conference (Zoom Meeting) รุ่นที่ 1 - 3น.ส.เกษร กำลังหาญ5 กรกฏาคม 2564
6เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินงานคัดกรองสุขภาพเด็กพิเศษ วันที่ 19 ก.ค.64
น.ส.ปาณิศา ทองน้อย30 มิถุนายน 2564
7กิจกรรมงานวัยเรียนวัยรุ่นมิถุนายน 2564นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์28 มิถุนายน 2564
8กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตเด็ก อายุ 6-19 ปี ชุดใหม่ น.ส.เกษร กำลังหาญ17 มิถุนายน 2564
9คู่มือแนวทางการจัดอาหารมื้อกลางวันในกลุ่มนักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนแบบมีส่วนร่วม สำหรับครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาน.ส.เกษร กำลังหาญ8 มิถุนายน 2564
10เครื่องมือ ชุดความรู้ และนวัตกรรม สำหรับครูนำไปใช้ในการจัดบริการอาหารกลางวันที่มีประสิทธิภาพแบบมีส่วนร่วม น.ส.เกษร กำลังหาญ13 พฤษภาคม 2564
11รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ การประเมินตนเองของสถานศึกษาผ่านPLATFORM THAI STOP COVID PLUSเทอม1.64และสุรปตัวชี้วัด1.2เดือนพฤษภาคม2564นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์7 พฤษภาคม 2564
12รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการผู้พิทักษ์อนามัยรอบรู้สุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 นางจุติพร นงษ์รัก3 พฤษภาคม 2564
13ชุดข้อมูล วิชาการ PA1.2 วัยเรียนวัยรุ่น ปี64 (5 เดือนหลัง) เพิ่มเติมนางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์20 เมษายน 2564
14ด้านชุดข้อมูล วิชาการ PA1.2 วัยเรียนวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2564 (5 เดือนหลัง)
  นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์20 เมษายน 2564
  15เมนูเทวดา: ตำรับอาหารว่าง “เพิ่มสูง ลดอ้วน เพิ่มการกินผักและผลไม้” เพื่อเด็กวัยเรียนเขตสุขภาพที่ 5 มีโภชนาการสมวัยน.ส.เกษร กำลังหาญ13 เมษายน 2564
  16จาก Family Coacher สู่ Family Coacher Teamน.ส.เกษร กำลังหาญ13 เมษายน 2564
  17โครงการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) สพป.สุพรรณบุรี เขต 2น.ส.เกษร กำลังหาญ13 มีนาคม 2564
  18โครงการสุขภาพดี ด้วยมือเรา โรงเรียนวัดหนองประทุน สพป.ราชบุรี เขต 2น.ส.เกษร กำลังหาญ13 มีนาคม 2564
  19โครงการส่งเสริมพัฒนาการและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ โรงเรียนวัดนาห้วย (แสงกล้าประชาสรรค์) สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 3น.ส.เกษร กำลังหาญ13 มีนาคม 2564
  20โครงการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย ใส่ใจเด็กอ้วน โรงเรียนบ้านยกกระบัตร สพป.สมุทรสาครน.ส.เกษร กำลังหาญ13 มีนาคม 2564