ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

วัยเรียน

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1สรุปการเยี่ยมติดตามเสริมพลัง เขตสุขภาพที่ 5นางพัชรี วงศ์ษา18 กันยายน 2561
2การสัมนาวิชาการการสร้างมูลค่าสู่การพัฒนาส่งเสริมเด็กวัยเรียนในยุค 4.0นางพัชรี วงศ์ษา15 กรกฏาคม 2561
3การรณรงค์ LOVE MILK DAYนางพัชรี วงศ์ษา15 กรกฏาคม 2561
4การถอดบทเรียนนวตกรรมระดับพื้นที่ เพื่อเป็นต้นแบบเด็กไทยสุขภาพดี สูงดี สมส่วนนางพัชรี วงศ์ษา15 กรกฏาคม 2561
5การขับเคลื่อนงานวันเรียน ปี 2561 รอบ 5 เดือนนางพัชรี วงศ์ษา15 กรกฏาคม 2561
6สรุปผลการดำเนินงานส่งเริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ปี 2560 (รอบ 6 เดือน)นางพัชรี วงศ์ษา15 กรกฏาคม 2561
7เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 2-3 กรกฎาคม 2561น.ส.จุติพร ศรีแก้ว2 กรกฏาคม 2561
8เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 14-15 มีนาคม 2561น.ส.จุติพร ศรีแก้ว15 มีนาคม 2561