ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

วัยเรียน

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1เอกสารประกอบการประชุมพัฒนางานด้านการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนและนวัตกรรมรอบรู้ด้านสุขภาพ 8-9 ก.ค.2562
น.ส.จุติพร ศรีแก้ว8 กรกฏาคม 2562
2เอกสารประกอบการประชุม Smart Kids Cocher จังหวัดประจวบคีรีขันธ์น.ส.เกษร กำลังหาญ14 มิถุนายน 2562
3เอกสารประกอบการประชุม Smart Kids Cocher จังหวัดสมุทรสงครามน.ส.เกษร กำลังหาญ10 มิถุนายน 2562
4เอกสารประกอบการประชุม Smart Kids Cocher จังหวัดกาญจนบุรีน.ส.เกษร กำลังหาญ5 มิถุนายน 2562
5เอกสารประกอบการประชุม smart kids cochers จังหวัดราชบุรี น.ส.จุติพร ศรีแก้ว4 มิถุนายน 2562
6สรุปการเยี่ยมติดตามเสริมพลัง เขตสุขภาพที่ 5นางพัชรี วงศ์ษา18 กันยายน 2561
7การสัมนาวิชาการการสร้างมูลค่าสู่การพัฒนาส่งเสริมเด็กวัยเรียนในยุค 4.0นางพัชรี วงศ์ษา15 กรกฏาคม 2561
8การรณรงค์ LOVE MILK DAYนางพัชรี วงศ์ษา15 กรกฏาคม 2561
9การถอดบทเรียนนวตกรรมระดับพื้นที่ เพื่อเป็นต้นแบบเด็กไทยสุขภาพดี สูงดี สมส่วนนางพัชรี วงศ์ษา15 กรกฏาคม 2561
10การขับเคลื่อนงานวันเรียน ปี 2561 รอบ 5 เดือนนางพัชรี วงศ์ษา15 กรกฏาคม 2561
11สรุปผลการดำเนินงานส่งเริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ปี 2560 (รอบ 6 เดือน)นางพัชรี วงศ์ษา15 กรกฏาคม 2561
12เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 2-3 กรกฎาคม 2561น.ส.จุติพร ศรีแก้ว2 กรกฏาคม 2561
13เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 14-15 มีนาคม 2561น.ส.จุติพร ศรีแก้ว15 มีนาคม 2561