ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 75 ผลลัพธ์

วัยเรียน

 เรื่องทำรายการ
1รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียน ตามมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหาร และอาหารปลอดภัย รุ่นที่ 3 (วันที่ 20 มิถุนายน 2565) รุ่นที่ 4 (วันที่ 23 มิถุนายน 2565)
2รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียน ตามมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหาร และอาหารปลอดภัย รุ่นที่ 1 - 2
3มาตรการเปิดเรียน On-site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด-๑๙
4การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ของตัวชี้วัด รอบ 2 : มีนาคม 65 - กรกฎาคม 2565
5เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียนตามมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหาร และอาหารปลอดภัย ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Video Conference (Cisco webex)
6โปสเตอร์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับไอโอดีน
7ประชุมขับเคลื่อนขยายผลการส่งเสริมการจัดการคุณภาพอาหารและโภชนาการในโรงเรียนตามภาวะโภชนาการนักเรียนด้วยสื่อนวัตกรรม
8ประชุมการใช้งานโปรแกรมประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในโรงเรียน สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมพัฒนากระบวนการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ PLUS HL ปี 2565
9ประชุมขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานกลุ่มวัยเรียน จังหวัดกาญจนบุรี
10ตัวชี้วัดภาวะโภชนาการสูงดีสมส่วน เตี้ย ผอม อ้วน วัยเรียนและวัยรุ่น
11แนวทางการให้วัคซีนในเด็กไทยอายุ 5-18 ปี
12รายงานกำกับตัวชี้วัดkpi1.2 งานวัยเรียนวัยรุ่น ประจำเดือน ธันวาคม 2564
13เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้แลเด็กพิเศษ ด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษแบบองค์รวม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
14การประชุมขับเคลื่อนการเฝ้าระวังเชิงรุกด้วยชุดตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด – 19 (Antigen Test Kit: ATK) ในสถานศึกษา เขตสุขภาพที่ 5
15แบบฟอร์มรายงานผลการเฝ้าระวังเชิงรุกด้วยชุดตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 (ATK)
16เอกสารประกอบกำหนดการประชุมติดตามการใช้งานโปรแกรมประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพปี 2562 -2563 เขตสุขภาพที่ 5
17แบบฟอร์มคัดกรองเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง
18เอกสารประกอบการประชุมขับเคลื่อนการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการตามเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต (กราฟชุดใหม่) และการดำเนินงานส่งเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
19เอกสารประกอบการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 4 พ.ย. 2564
20แบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 (เทอม 2 ปีการศึกษา 2564)