ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 22 ผลลัพธ์

วัยทำงาน

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1ภาพรณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ ทุกมื้อ ทุกวัน ทุกวัย ใช้ไอโอดีนนางพัชรี วงศ์ษา27 มิถุนายน 2562
2one page ไอโอดีนนางพัชรี วงศ์ษา27 มิถุนายน 2562
3การรณรงค์ "สาวไทยแก้มแดง" การป้องกันโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โครงการสร้างเสริมสุขภาพภาวะที่ดี (โครงการพระราชดำริ)นางพัชรี วงศ์ษา27 มิถุนายน 2562
4การรณรงค์ "สาวไทยแก้มแดง" การป้องกันโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กนางพัชรี วงศ์ษา27 มิถุนายน 2562
5ผลการดำเนินงานวัยทำงานปี 62นางพัชรี วงศ์ษา24 มีนาคม 2562
6PMQA วัยทำงานนางพัชรี วงศ์ษา24 มีนาคม 2562
7A2IM วัยทำงานปี 62นางพัชรี วงศ์ษา23 มีนาคม 2562
8A2IMนางพัชรี วงศ์ษา23 มีนาคม 2562
9ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์นางพัชรี วงศ์ษา22 มีนาคม 2562
10สรุปผลการดำเนินงานวัยทำงาน รอบ 6 เดือนนางพัชรี วงศ์ษา22 มีนาคม 2562
11สรุปผลการดำเนินงานวัยทำงาน รอบ 6 เดือนนางพัชรี วงศ์ษา22 มีนาคม 2562
12สรุปผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Rebrand DPAC ) ในสถานบริการสาธารณสุขน.ส.จิตติมา ธาราพันธ์11 มีนาคม 2562
13iodineนายสิทธิพล ธิติโชติรส7 มีนาคม 2562
14แบบประเมินความพึงพอใจ การพัฒนา Health coachนางพัชรี วงศ์ษา15 กุมภาพันธ์ 2562
15 แบบฟอร์มการสุ่มสำรวจเกลือไอโอดีนปี 62นางพัชรี วงศ์ษา15 กุมภาพันธ์ 2562
16P0WER POINT นโยบายวัยทำงานปี 2562 การประชุมการพัฒนาศักยภาพและสร้างความรอบรู้ผู้นำชุมชน (Health leader) สู่การเป็น Health coach ระดับตำบล เพื่อชุมชนหุ่นดี สุขภาพดีในศตวรรษที่ 21 วันที่ 16 มกราคม 2562นางพัชรี วงศ์ษา26 มกราคม 2562
17เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน (Health Leader) และการประกวดนวัตกรรม วันที่ 19 มิ.ย.61 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีนางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์29 มิถุนายน 2561
18ประชุมเก็บข้อมูลวัยทำงานอายุ15-59 ปี ณ จังหวัดราชบุรี วันที่ 30 เม.ย.61 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (โครงการคนไทยวัยทำงานยุค4.0หุ่นดีสุขภาพดี พ.ศ.2561)นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์27 เมษายน 2561
19โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ กิจกรรมจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน เขตสุขภาพที่ 5 ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์28 มีนาคม 2561
20ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม วันที่ 31 ม.ค.-1 ก.พ.61 ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีนางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์31 มกราคม 2561