ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

วัยทำงาน

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1ผลการดำเนินงานวัยทำงานปี 62นางพัชรี วงศ์ษา24 มีนาคม 2562
2PMQA วัยทำงานนางพัชรี วงศ์ษา24 มีนาคม 2562
3A2IM วัยทำงานปี 62นางพัชรี วงศ์ษา23 มีนาคม 2562
4A2IMนางพัชรี วงศ์ษา23 มีนาคม 2562
5ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์นางพัชรี วงศ์ษา22 มีนาคม 2562
6สรุปผลการดำเนินงานวัยทำงาน รอบ 6 เดือนนางพัชรี วงศ์ษา22 มีนาคม 2562
7สรุปผลการดำเนินงานวัยทำงาน รอบ 6 เดือนนางพัชรี วงศ์ษา22 มีนาคม 2562
8สรุปผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Rebrand DPAC ) ในสถานบริการสาธารณสุขน.ส.จิตติมา ธาราพันธ์11 มีนาคม 2562
9iodineนายสิทธิพล ธิติโชติรส7 มีนาคม 2562
10แบบประเมินความพึงพอใจ การพัฒนา Health coachนางพัชรี วงศ์ษา15 กุมภาพันธ์ 2562
11 แบบฟอร์มการสุ่มสำรวจเกลือไอโอดีนปี 62นางพัชรี วงศ์ษา15 กุมภาพันธ์ 2562
12P0WER POINT นโยบายวัยทำงานปี 2562 การประชุมการพัฒนาศักยภาพและสร้างความรอบรู้ผู้นำชุมชน (Health leader) สู่การเป็น Health coach ระดับตำบล เพื่อชุมชนหุ่นดี สุขภาพดีในศตวรรษที่ 21 วันที่ 16 มกราคม 2562นางพัชรี วงศ์ษา26 มกราคม 2562
13เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน (Health Leader) และการประกวดนวัตกรรม วันที่ 19 มิ.ย.61 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีนางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์29 มิถุนายน 2561
14ประชุมเก็บข้อมูลวัยทำงานอายุ15-59 ปี ณ จังหวัดราชบุรี วันที่ 30 เม.ย.61 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (โครงการคนไทยวัยทำงานยุค4.0หุ่นดีสุขภาพดี พ.ศ.2561)นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์27 เมษายน 2561
15โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ กิจกรรมจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน เขตสุขภาพที่ 5 ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์28 มีนาคม 2561
16ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม วันที่ 31 ม.ค.-1 ก.พ.61 ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีนางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์31 มกราคม 2561
17เอกสารประกอบการประชุมเรื่องการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพในชุมชน (Health Leader)20,21ธ.ค.60นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์20 ธันวาคม 2560
18เอกสารประกอบการประชุมขับเคลื่อนนโยบายวัยทำงาน 23 พ.ย. 2560นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์14 ธันวาคม 2560