ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 83 ผลลัพธ์

วัยทำงาน

 เรื่องทำรายการ
11
2รายงาน กพร. วัยทำงาน เดือนกรกฎาคม 2565
3รายงาน กพร. วัยทำงาน เดือนมิถุนายน 2565
4รายงาน กพร. วัยทำงาน เดือนพฤษภาคม 2565
5วิธีการลงทะเบียนครอสเรียนออนไลน์กรมอนามัยและการใช้งาน Application Food4health
6รายงาน กพร. วัยทำงาน เดือนเมษายน 2565
7รายงานการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ปี 2564
8นวัตกรรมถาดอาหาร
9วิธีการลงทะเบียน
10รายงาน กพร. วัยทำงาน เดือนมีนาคม 2565
11รายงาน กพร. วัยทำงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2565
12ตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1/2565
13สนับสนุนการเป็นวิทยากรให้ความรู้การอบรมพัฒนาเครือข่ายด้านบริการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
14ประชุมขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงานสุขภาพดีในสถานประกอบการ (10 PACKAGES) เขตสุขภาพที่ 5
15ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพพร้อมตรวจประเมิน Thai Stop Covid Plus และ Covid Free Setting
16เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และ 10 packages กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
17Thai Fit Stop Fat ss3
18รายงาน PA1.3 วัยทำงาน ปีงบประมาณ 2565
19การประชุมดูแลส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุและการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน จังหวัดสมุทรสงคราม
20คู่มือแนวทางการประเมินการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการด้วย 10 packages ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข