ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

วัยทำงาน

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1แบบประเมินความพึงพอใจ การพัฒนา Health coachนางพัชรี วงศ์ษา15 กุมภาพันธ์ 2562
2 แบบฟอร์มการสุ่มสำรวจเกลือไอโอดีนปี 62นางพัชรี วงศ์ษา15 กุมภาพันธ์ 2562
3P0WER POINT นโยบายวัยทำงานปี 2562 การประชุมการพัฒนาศักยภาพและสร้างความรอบรู้ผู้นำชุมชน (Health leader) สู่การเป็น Health coach ระดับตำบล เพื่อชุมชนหุ่นดี สุขภาพดีในศตวรรษที่ 21 วันที่ 16 มกราคม 2562นางพัชรี วงศ์ษา26 มกราคม 2562
4เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน (Health Leader) และการประกวดนวัตกรรม วันที่ 19 มิ.ย.61 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีนางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์29 มิถุนายน 2561
5ประชุมเก็บข้อมูลวัยทำงานอายุ15-59 ปี ณ จังหวัดราชบุรี วันที่ 30 เม.ย.61 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (โครงการคนไทยวัยทำงานยุค4.0หุ่นดีสุขภาพดี พ.ศ.2561)นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์27 เมษายน 2561
6โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ กิจกรรมจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน เขตสุขภาพที่ 5 ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์28 มีนาคม 2561
7ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม วันที่ 31 ม.ค.-1 ก.พ.61 ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีนางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์31 มกราคม 2561
8เอกสารประกอบการประชุมเรื่องการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพในชุมชน (Health Leader)20,21ธ.ค.60นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์20 ธันวาคม 2560
9เอกสารประกอบการประชุมขับเคลื่อนนโยบายวัยทำงาน 23 พ.ย. 2560นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์14 ธันวาคม 2560