ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 75 ผลลัพธ์

สูงอายุ

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1สรุปรายงานกำกับตัวชี้วัด 1.4 มิ.ย. 63น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา9 กรกฏาคม 2563
2รายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 1.4 มิ.ย. 63น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา9 กรกฏาคม 2563
3รายงานตรวจราชการปกติ รอบ 2 จังหวัดสมุทรสาครน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา8 กรกฏาคม 2563
4รายงานการตรวจราชการรอบ2_กจน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา8 กรกฏาคม 2563
5รายงานการตรวจราชการ รอบ2 จังหวัดประจวบฯน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา8 กรกฏาคม 2563
6รายงานตรวจราชการปกติ รอบ 2 จังหวัดนครปฐม น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา8 กรกฏาคม 2563
7คู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุระดับพื้นที่ของกรมอนามัย-finalนายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง2 กรกฏาคม 2563
8รายงานตัวชี้วัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง9 มิถุนายน 2563
9แผนปฏิบัติการ 6 เดือนหลัง 2563 งานผู้สูงอายุนายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง9 พฤษภาคม 2563
10คู่มือประกอบการใช้งานโปรแกรม LTC สปสชน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา9 พฤษภาคม 2563
11สรุปรายงานกำกับ ตัวชี้วัด 1.4 เมย.63นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง9 พฤษภาคม 2563
12การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา8 พฤษภาคม 2563
13การบริหารค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา8 พฤษภาคม 2563
14แผนกลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ ฉุกเฉิน COVID-19น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา7 พฤษภาคม 2563
15มาตรการป้องกัน COVID-19 สำหรับผู้สูงอายุ วัด ศาสนสถาน และสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอื่น ๆ
นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง13 เมษายน 2563
16สรุปรายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัดประจำเดือน มีนาคมน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา3 เมษายน 2563
17สรุปรายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัดประจำเดือน มีนาคมน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา3 เมษายน 2563
18สรุปรายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัดประจำเดือน มีนาคมน.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา3 เมษายน 2563
19รายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัด 1.4 เดือนกุมภาพันธ์ 63นางนาตยา แก้วพิภพ10 มีนาคม 2563
20คกก.กลุ่มวัยปี 2563น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา8 มีนาคม 2563