ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 29 ผลลัพธ์

สิ่งแวดล้อม

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1เอกสารประกอบการการประชุมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ครั้งที่ 1น.ส.มัตติกา ยงอยู่8 กุมภาพันธ์ 2562
2สถานศึกษา หน่วยงาน และโรงพยาบาลที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัยนายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์6 กุมภาพันธ์ 2562
3เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและการรณรงค์การจัดการฝุ่นละออง PM 2.5 น.ส.มัตติกา ยงอยู่4 กุมภาพันธ์ 2562
4ข้อมูล ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ GREEN&CLEAN Hospitalน.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน26 มกราคม 2562
5เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (NEHIS)
น.ส.มัตติกา ยงอยู่6 มกราคม 2562
6เอกสารประกอบการสนับสนุนจังหวัดจัดประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่อปท.และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562
น.ส.อุบล จันทร์เพชร25 ธันวาคม 2561
7รูปแบบการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาโดยใช้กระบวนการจัดการคุณภาพน้ำประปา EHA 2001นางสุภาภรณ์ หลักรอด12 ธันวาคม 2561
8เอกสารประกอบการประชุมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนและการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 วันที่18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี ศอ.5
น.ส.อุบล จันทร์เพชร12 ธันวาคม 2561
9เอกสารการประชุมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN Hospital แบบบูรณาการ 13 – 14 ธ.ค.2561 ศอ.5
น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน5 ธันวาคม 2561
10เอกสารการประชุมการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 62 ศอ 1-13นายธนชีพ พีระธรณิศร์22 กันยายน 2561
11ทะเบียนรายชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาที่ผ่านการรับรอง ประปาดื่มได้&WIL กปภ.ข.3_9ส.ค.2561นางสุภาภรณ์ หลักรอด13 กันยายน 2561
12รายงานผลการรับรองมาตรฐานสถานีผลิตน้ำ Water is Life ปี2561นางสุภาภรณ์ หลักรอด13 กันยายน 2561
13รายงานผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการจัดการน้ำในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(กพด.) เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2561
นางสุภาภรณ์ หลักรอด29 สิงหาคม 2561
14พระแก้วรัตนาภรณ์นางสุภาภรณ์ หลักรอด28 สิงหาคม 2561
15การประชุม CO-Teamครั้งที่ 3 ปี 2561(ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ) วันที่ 14-15 สิงหาคม 2561.
นางสุภาภรณ์ หลักรอด17 สิงหาคม 2561
16รายชื่อเทศบาลผ่าน EHAน.ส.มัตติกา ยงอยู่9 สิงหาคม 2561
17แนวทางการดำเนินงานโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for life) น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน6 กรกฏาคม 2561
18เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายชมรมร้านอาหาร แผงลอย และตลาด กลุ่ม ๘ จังหวัดภาคกลางตะวันตกนายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์6 กรกฏาคม 2561
19รายชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาที่ผ่านการรับรองมาตรฐานประปาดื่มได้ ณ วันที่ 8พฤษภาคม 2561
    นางสุภาภรณ์ หลักรอด8 พฤษภาคม 2561
    20ผลการประกวดนวัตกรรม ด้าน Green & CLEAN ปี 2561นางสุภาภรณ์ หลักรอด5 เมษายน 2561