ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 39 ผลลัพธ์

สิ่งแวดล้อม

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1ประกวดนวัตกรรม 63น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน5 มกราคม 2563
2SAR_Report 2563_รอบ6เดือนแรก GREEN&CLEAN Hospital
น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน27 ธันวาคม 2562
3การประชุมพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital
น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน1 พฤศจิกายน 2562
4เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่องทิศทางและแนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2563
น.ส.มัตติกา ยงอยู่21 ตุลาคม 2562
5การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย เขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมยูเรเซีย ชะอำน.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน31 สิงหาคม 2562
6ข้อมูล ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ GREEN&CLEAN Hospital (ก.ค.2562)น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน1 กรกฏาคม 2562
7เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อใช้การประเมิน ควบคุม เฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เสี่ยง SEZ และ พื้นที่เฝ้าระวังเฉพาะ ครั้งที่ 2น.ส.มัตติกา ยงอยู่11 มิถุนายน 2562
8เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด และเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ ๕น.ส.มัตติกา ยงอยู่24 พฤษภาคม 2562
9เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อใช้การประเมิน ควบคุม เฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เสี่ยง SEZ และ พื้นที่เฝ้าระวังเฉพาะ ครั้งที่ 1น.ส.มัตติกา ยงอยู่28 เมษายน 2562
10การประกวดผลงานนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital
น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน11 มีนาคม 2562
11เอกสารประกอบการการประชุมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ครั้งที่ 1น.ส.มัตติกา ยงอยู่8 กุมภาพันธ์ 2562
12สถานศึกษา หน่วยงาน และโรงพยาบาลที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัยนายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์6 กุมภาพันธ์ 2562
13เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและการรณรงค์การจัดการฝุ่นละออง PM 2.5 น.ส.มัตติกา ยงอยู่4 กุมภาพันธ์ 2562
14ข้อมูล ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ GREEN&CLEAN Hospital (ก.พ.2562)น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน26 มกราคม 2562
15เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (NEHIS)
น.ส.มัตติกา ยงอยู่6 มกราคม 2562
16เอกสารประกอบการสนับสนุนจังหวัดจัดประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่อปท.และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562
น.ส.อุบล จันทร์เพชร25 ธันวาคม 2561
17รูปแบบการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาโดยใช้กระบวนการจัดการคุณภาพน้ำประปา EHA 2001นางสุภาภรณ์ หลักรอด12 ธันวาคม 2561
18เอกสารประกอบการประชุมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนและการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 วันที่18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี ศอ.5
น.ส.อุบล จันทร์เพชร12 ธันวาคม 2561
19เอกสารการประชุมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN Hospital แบบบูรณาการ 13 – 14 ธ.ค.2561 ศอ.5
น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน5 ธันวาคม 2561
20เอกสารการประชุมการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 62 ศอ 1-13นายธนชีพ พีระธรณิศร์22 กันยายน 2561