ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 66 ผลลัพธ์

สิ่งแวดล้อม

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1แนวทางและTemplate โครงการสำคัญคลัสเตอร์อนามัยสวล.65น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน1 ตุลาคม 2564
2ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือ ประจำปี ๒๕๖๔น.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา23 กันยายน 2564
3รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่สาธารณะเพื่อบริหารจัดการสิทธิ์การใช้งานผ่านระบบ Thai Stop Covid Plusน.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน18 มิถุนายน 2564
4แบบรายงานการดำเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลสนามน.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน29 เมษายน 2564
5ผลการตรวจประเมินไขว้ตามเกณฑ์ Healthy Workplace Happy for Lifeและ 5 ส น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน10 กุมภาพันธ์ 2564
6กพร.HWP64
น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน15 มกราคม 2564
7ประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ อปท.และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์11 มกราคม 2564
8รายงาน กพร.64 งานอาหารนายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์8 มกราคม 2564
9รายงาน กพร.64 งานอปท.จัดการสวล.
น.ส.อุบล จันทร์เพชร7 มกราคม 2564
10รายงาน กพร.64 งาน GREEN&CLEAN Hospital
น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน28 ธันวาคม 2563
11รายงาน กพร.64 งานอปท.จัดการสวล.
น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน28 ธันวาคม 2563
12รายงาน กพร.64 งานจังหวัดจัดการปัจจัยเสี่ยง
น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน28 ธันวาคม 2563
13เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่น.ส.มัตติกา ยงอยู่16 พฤศจิกายน 2563
14one page อนามัยสิ่งแวดล้อม
น.ส.อุบล จันทร์เพชร30 ตุลาคม 2563
15การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน15 ตุลาคม 2563
16การสรรหาผลงานนวัตกรรม COVID-19 ระดับเขต ประจำปี 2563น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน23 กรกฏาคม 2563
17การสรรหาผลงานนวัตกรรม COVID-19 ระดับเขต ประจำปี 2563น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน23 กรกฏาคม 2563
18การสรรหาผลงานนวัตกรรม COVID-19 ระดับเขต ประจำปี 2563น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน23 กรกฏาคม 2563
19ประกาศผลการสรรหาผลงานนวัตกรรม COVID-19 ระดับเขต ประจำปี 2563 นายสิทธิพล ธิติโชติรส8 มิถุนายน 2563
20การประกวดผลงานนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ประจำปี 2563
น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน20 พฤษภาคม 2563