ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์

Kiss

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1แนวทางปฎิบัติในการควบคุมการใช้งานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนายประดิภาส สุขเสาร์เกิด7 กันยายน 2564
2เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระยะที่ 1 /2562 นายวุฒินันต์ กลิ่นสุคนธ์6 สิงหาคม 2562
3ฐานข้อมูลตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสำเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด Proxy 3 ตัวชี้วัดน.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์31 กรกฏาคม 2562
4ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ปีพ.ศ. 2562 นายวุฒินันต์ กลิ่นสุคนธ์26 กรกฏาคม 2562
5สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2557-2561 นายวุฒินันต์ กลิ่นสุคนธ์13 มีนาคม 2562
6ฐานข้อมูลตัวชี้วัด 1.3 อัตราการคลอดมีชีพ หญิงอายุ 15-19 ปีและ customerน.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์28 กุมภาพันธ์ 2562
7ฐานข้อมูลตัวชี้วัด1.2 พัฒนาการเด็กตามเกณฑ์-ข้อมูลเครืือข่าย -customer
น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์28 กุมภาพันธ์ 2562
8ฐานข้อมูลตัวชี้วัด1.5 Green& clean Hospital และ customer /stakeholder
น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์28 กุมภาพันธ์ 2562
9แบบจัดเก็บผลการดำเนินงานตามประเด็นตัวชี้วัดตรวจราชการและตัวชี้วัดเฝ้าระวัง ศอ.5 ปี 2559นายวุฒินันต์ กลิ่นสุคนธ์27 กุมภาพันธ์ 2562
10แบบจัดเก็บผลการดำเนินงานตามประเด็นตัวชี้วัดตรวจราชการและตัวชี้วัดเฝ้าระวัง ศอ.5 ปี 2560นายวุฒินันต์ กลิ่นสุคนธ์27 กุมภาพันธ์ 2562
11แบบจัดเก็บผลการดำเนินงานตามประเด็นตัวชี้วัดตรวจราชการและตัวชี้วัดเฝ้าระวัง ศอ.5 ปี2562 รอบ 5เดือนแรกนายวุฒินันต์ กลิ่นสุคนธ์27 กุมภาพันธ์ 2562
12แบบจัดเก็บผลการดำเนินงานตามประเด็นตัวชี้วัดตรวจราชการและตัวชี้วัดเฝ้าระวัง ศอ.5นายวุฒินันต์ กลิ่นสุคนธ์8 กุมภาพันธ์ 2562