ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

Kiss

 เรื่องทำรายการ
1หนังหนังสือขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม IIT
2พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
3ขอความร่วมมือจัดทำรายงานประจำปี 2564
4เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระยะที่ 1 /2562
5ฐานข้อมูลตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสำเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด Proxy 3 ตัวชี้วัด
6ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ปีพ.ศ. 2562
7สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2557-2561
8ฐานข้อมูลตัวชี้วัด 1.3 อัตราการคลอดมีชีพ หญิงอายุ 15-19 ปีและ customer
9ฐานข้อมูลตัวชี้วัด1.2 พัฒนาการเด็กตามเกณฑ์-ข้อมูลเครืือข่าย -customer
10ฐานข้อมูลตัวชี้วัด1.5 Green& clean Hospital และ customer /stakeholder
11แบบจัดเก็บผลการดำเนินงานตามประเด็นตัวชี้วัดตรวจราชการและตัวชี้วัดเฝ้าระวัง ศอ.5 ปี 2559
12แบบจัดเก็บผลการดำเนินงานตามประเด็นตัวชี้วัดตรวจราชการและตัวชี้วัดเฝ้าระวัง ศอ.5 ปี 2560
13แบบจัดเก็บผลการดำเนินงานตามประเด็นตัวชี้วัดตรวจราชการและตัวชี้วัดเฝ้าระวัง ศอ.5 ปี2562 รอบ 5เดือนแรก
14แบบจัดเก็บผลการดำเนินงานตามประเด็นตัวชี้วัดตรวจราชการและตัวชี้วัดเฝ้าระวัง ศอ.5