ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 22 ผลลัพธ์

อื่นๆ

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณปี 2563 (งบดำเนินงาน)น.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง13 กันยายน 2561
2แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ปี 2562น.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง31 สิงหาคม 2561
3เอกสารประกอบการจัดทำทำแผนงบประมาณปี2562 ศอ.5 ครั้งที่ 1น.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง27 สิงหาคม 2561
4คำของบลงทุนปี2563น.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง16 สิงหาคม 2561
5แผนและผลการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ปี 2561นางนงนาฏ ทองจุล24 กรกฏาคม 2561
6นิเทศงานกรมอนามัย ปี 2561 วันที่ 16-17 ก.ค. 2561นางนงนาฏ ทองจุล17 กรกฏาคม 2561
7แนวทางและเอกสารการรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองของกรมอนามัย ปี 2561 รอบ 5 เดือนหลัง (template )
น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 กรกฏาคม 2561
8เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์องค์กรด้วยเครื่องมือ PMQA เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2562 (อ.กิตติณัฐ) วันที่ 25 มิย 61นางนงนาฏ ทองจุล25 มิถุนายน 2561
9คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการที่สร้างคุณค่านางนงนาฏ ทองจุล15 มีนาคม 2561
10ประกาศนโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนนางนงนาฏ ทองจุล22 กุมภาพันธ์ 2561
11ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นนางนงนาฏ ทองจุล22 กุมภาพันธ์ 2561
12Intention Declaration towards Anti-corruption DOH Anti-Corruption Under the Concept of “Zero Tolerance” B.E.2561นางนงนาฏ ทองจุล22 กุมภาพันธ์ 2561
13ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตนางนงนาฏ ทองจุล22 กุมภาพันธ์ 2561
14คู่มือป้องกันประโยชน์ทับซ้อนนางนงนาฏ ทองจุล21 กุมภาพันธ์ 2561
15นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนางนงนาฏ ทองจุล19 กุมภาพันธ์ 2561
16SAR_Report 2561_รอบ5เดือนแรกน.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง9 กุมภาพันธ์ 2561
17แนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐสาขารางวัลบริการภาครัฐ พ.ศ.2561น.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง22 มกราคม 2561
18การพัฒนาคุณภาพการจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์ PMQAน.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง22 มกราคม 2561
19การปรับกระบวนการปฏิบัติงาน Leanน.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง15 มกราคม 2561
20แผนปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบดำเนินการ)น.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง7 ธันวาคม 2560