ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 33 ผลลัพธ์

อื่นๆ

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพนายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง18 กุมภาพันธ์ 2562
2ประกาศศูนย์อนามัยที่ 5 เรื่อง นโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นางนงนาฏ ทองจุล15 กุมภาพันธ์ 2562
3ประกาศศูนย์อนามัยที่ 5 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 สังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นางนงนาฏ ทองจุล15 กุมภาพันธ์ 2562
4ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านการทุจริตกรมอนามัย (ศูนย์อนามัยที่ 5)นางนงนาฏ ทองจุล6 กุมภาพันธ์ 2562
5เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ PMQA (workshop) ครั้งที่ 2 นางนงนาฏ ทองจุล5 กุมภาพันธ์ 2562
6QA พยาบาล ศอ. 5 ราชบุรี ประชุมครั้งที่ 1 (29 มค. 2562)
นางบุษบา แพงบุปผา30 มกราคม 2562
7เอกสารการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด การประเมินตัวชี้วัดและการเขียนรายงานตามแนวทาง PMQA ปี พ.ศ. 2562น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์22 มกราคม 2562
8การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรมนางนงนาฏ ทองจุล21 มกราคม 2562
9ผลการจัดอบรม 5 อ.ชะลอวัยนางนงนาฏ ทองจุล8 มกราคม 2562
10คู่มือการปฏิบัติราชการ ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์2 มกราคม 2562
11เอกสารประกอบการประชุมการพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 ครั้งที่ 5น.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง28 ธันวาคม 2561
12แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณปี 2563 (งบดำเนินงาน)น.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง13 กันยายน 2561
13แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ปี 2562น.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง31 สิงหาคม 2561
14เอกสารประกอบการจัดทำทำแผนงบประมาณปี2562 ศอ.5 ครั้งที่ 1น.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง27 สิงหาคม 2561
15คำของบลงทุนปี2563น.ส.น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง16 สิงหาคม 2561
16แผนและผลการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ปี 2561นางนงนาฏ ทองจุล24 กรกฏาคม 2561
17นิเทศงานกรมอนามัย ปี 2561 วันที่ 16-17 ก.ค. 2561นางนงนาฏ ทองจุล17 กรกฏาคม 2561
18แนวทางและเอกสารการรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองของกรมอนามัย ปี 2561 รอบ 5 เดือนหลัง (template )
น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์10 กรกฏาคม 2561
19เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์องค์กรด้วยเครื่องมือ PMQA เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2562 (อ.กิตติณัฐ) วันที่ 25 มิย 61นางนงนาฏ ทองจุล25 มิถุนายน 2561
20คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการที่สร้างคุณค่านางนงนาฏ ทองจุล15 มีนาคม 2561