ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 97 ผลลัพธ์

อื่นๆ

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1ผลการรับรู้คุณธรรมและความโปร่งใส ศูนย์อนามัยที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564นางนงนาฏ ทองจุล15 กันยายน 2564
2ภาพ รพ.สนามนางนาตยา แก้วพิภพ11 สิงหาคม 2564
3ภาพกิจกรรมการดำเนินงานป้องกันโควิด19 งานแม่และเด็กนางนาตยา แก้วพิภพ10 สิงหาคม 2564
4ภาพกิจกรรมการดำเนินงานป้องกันโควิด19 งานแม่และเด็กนางนาตยา แก้วพิภพ10 สิงหาคม 2564
5เอกสารการตรวจสอบภายใน ปี 2564นางนงนาฏ ทองจุล28 มิถุนายน 2564
6slide นำเสนอการตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 5 จากอธิบดีกรมอนามัยและคณะ วันที่ 3 มิย.64น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์2 มิถุนายน 2564
7ตู้ปันสุขนางนาตยา แก้วพิภพ30 เมษายน 2564
8ประชุมการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต ศูนย์อนามัยที่ 5นางนงนาฏ ทองจุล30 เมษายน 2564
9แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564นางนาตยา แก้วพิภพ29 เมษายน 2564
10เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.1.2 รอบ 5 เดือนหลัง ปี 64นางนงนาฏ ทองจุล9 เมษายน 2564
11เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.1.1 รอบ 5 เดือนหลัง ปี 64
นางนงนาฏ ทองจุล8 เมษายน 2564
12หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กรนางนงนาฏ ทองจุล30 มีนาคม 2564
13เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.1.2 รอบ 5 เดือนแรก ปี 64
นางนงนาฏ ทองจุล11 มกราคม 2564
14แบบฟอร์มการขอรับรางวัลภาครัฐ ปี 2564 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์8 มกราคม 2564
15เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.1.1 รอบ 5 เดือนแรก ปี 64
นางนงนาฏ ทองจุล7 มกราคม 2564
16เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานให้เป็นมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นางนงนาฏ ทองจุล24 ธันวาคม 2563
17ประชุมนิเทศทางการพยาบาลภายใต้มาตรฐานวิชาชีพและบริบทองค์กรพยาบาล 17 -18 ธค. 2563 (สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย)นางบุษบา แพงบุปผา19 ธันวาคม 2563
18ประกาศสภาการพยาบาล
นางบุษบา แพงบุปผา7 ธันวาคม 2563
19เอกสารการจัดประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศอ. 5 ปี 2564-2570น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์11 กันยายน 2563
20เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงของศูนย์อนามัยที่ 5นางนงนาฏ ทองจุล9 กันยายน 2563