ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 74 ผลลัพธ์

อื่นๆ

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1การใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์น.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา20 กรกฏาคม 2563
2รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ณ วันที่ 10กรกฏาคม 2563นางระจิตร ชาครียวณิชย์10 กรกฏาคม 2563
3เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมอนามัย จ.เพชรบุรี วันที่ 24-26 มิถุนายน 2563นางนงนาฏ ทองจุล29 มิถุนายน 2563
4เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและขับเคลื่อนแผนบริหารความเสี่ยงยุทธศาสตร์กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563นางนงนาฏ ทองจุล22 มิถุนายน 2563
5slide นำเสนอการตรวจนิเทศจากกรมอนามัย วันที่ 23-24 มิย .63 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์18 มิถุนายน 2563
6เอกสาร SAR2020 เพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
นายนที น้อยเศรษฐี21 พฤษภาคม 2563
7แบบลงลายมือชื่อ ตอบแบบสำรวจสภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุภาพของบุคลากรกรมอนามัยน.ส.ชวัลรัตน์ แสงบรรจง8 พฤษภาคม 2563
8ศูนย์อนามัยที่ 5 ขอประกาศนโยบาย มาตรการ เพื่อป้องกันการทุจริตนางนงนาฏ ทองจุล9 มีนาคม 2563
9มาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป น.ส.ชวัลรัตน์ แสงบรรจง28 กุมภาพันธ์ 2563
10เอกสารการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
นางนงนาฏ ทองจุล24 กุมภาพันธ์ 2563
11เอกสาร การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์12 กุมภาพันธ์ 2563
12ประชุมประจำเดือน เจ้าหน้าทศุนย์อนามัยที่ 5 ประจำเดือน ธันวาคม 2562น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์7 กุมภาพันธ์ 2563
13รายงานการประชุมคณะกรรมการระบบควบคุมภายใน และคณะติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของศูนย์อนามัยที่ 5นางนงนาฏ ทองจุล30 มกราคม 2563
14เอกสารประกอบการประชุมการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน 24-26 ธ.ค. 2562
นางนงนาฏ ทองจุล30 มกราคม 2563
15รายงานผลการวิเคราะห์ภาวะสุขภาพบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์10 มกราคม 2563
16เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นางนงนาฏ ทองจุล9 มกราคม 2563
17คู่มือตัวชี้วัด 1.1-1.5 และ2.1.-2.5 ปี 2563 รอบ 1 (6 เดือนแรก)
น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์7 มกราคม 2563
18คุ่มือการรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ตามระบบ DOC4.0น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์27 ธันวาคม 2562
19เอกสารการถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 1
น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์11 ธันวาคม 2562
20เอกสารการถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 1 น.ส.ณรัณรัตน์ ศรีจันทร์11 ธันวาคม 2562