ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

อื่นๆ

 เรื่องทำรายการ
1ประชาสัมพันธ์ แนวทางในกลุ่ม line
2แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) กรมอนามัย
3แนวทางการตอบแบบวัด IIT
4แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (กรณีการยืมใช้พัสดุ)
5คู่มือการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
6แบบตรวจตราป้องกันอัคคีภัย
7ผลการตรวจคุณภาพน้ำ อ.11
8แผนตรวจคุณภาพน้ำส่งศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
9แผนการตรวจคุณภาพน้ำบริโภคด้วยน้้ำยาอ.11
10ผลการตรวจน้ำบริโภค
  11ไฟล์นำเสนอสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
  12SAR 2020 II-3 สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย
  13ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
  14เอกสารการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม หน่วยงาน
  15onepage เชิดชูบุคลากรดีเด่น
  16นโยบาย HWP 2565
  17แบบลงลายมือชื่อประกาศเจตนารมณ์ 2565
  18ขออนุญาตใช้หลักสูตรและดำเนินการขอรับรองหลักสูตรในการจัดอบรมฝังยาคุมกำเนิด
  19เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรต้นแบบด้านสุขภาพ ประจำปี 2565
  20เอกสารแนบ 1, 3