ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 126 ผลลัพธ์

แม่และเด็ก

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1การพัฒนาระบบเฝ้าระวังมารดาตาย นางจรรยา สืบนุช28 กันยายน 2563
2รายงานการกำกับตัวชี้วัด 1.1 _ส.ค.63นางจรรยา สืบนุช8 กันยายน 2563
3รายงานผลการดำเนินงานเดือนสิงหาคม 2563นางจรรยา สืบนุช6 กันยายน 2563
4สรุปประชุมมาตรฐานเครือข่ายบริการสุขภาพนางจรรยา สืบนุช6 กันยายน 2563
5รายงานตัวชี้วัด 1.2 เดือนสค.63นางบุษบา อรรถาวีร์4 กันยายน 2563
6รายงานการดำเนินงานเดือนกค.63
นางบุษบา อรรถาวีร์8 สิงหาคม 2563
7การขับเคลื่อนตัวชี้วัด PA 1.2นางบุษบา อรรถาวีร์8 สิงหาคม 2563
8การเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดราชบุรี ปี 2563นางบุษบา อรรถาวีร์8 สิงหาคม 2563
9เยี่ยมเสริมพลังการคัดกรองพัฒนาการ นางบุษบา อรรถาวีร์8 สิงหาคม 2563
10สรุปผลการดำเนินงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยนางบุษบา อรรถาวีร์8 สิงหาคม 2563
11รายงานการกำกับตัวชี้วัด 1.1 _ก.ค.63นางจรรยา สืบนุช6 สิงหาคม 2563
12รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.1 เดือนกรกฎาคม 2563นางจรรยา สืบนุช6 สิงหาคม 2563
13สรุปนิเทศแม่และเด็ก_เขต 5 รอบ 2นางจรรยา สืบนุช5 สิงหาคม 2563
14รายงานตรวจราชการปฐมวัย 63-2
นางบุษบา อรรถาวีร์7 กรกฏาคม 2563
15การเยี่ยมติดตามความพรอ้มกอ่นเปิด สพด.ของศอ5 ราชบรุี นางบุษบา อรรถาวีร์7 กรกฏาคม 2563
16สรุปผลการเยี่ยมเสริมพลังการคัดกรองพัฒนาการเด็กนางบุษบา อรรถาวีร์7 กรกฏาคม 2563
17รายงานการกำกับตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน เดือน มิ.ย.นางจรรยา สืบนุช3 กรกฏาคม 2563
18รายงานการประชุมคณะกรรมการ MCH Board เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2563 นางจรรยา สืบนุช3 กรกฏาคม 2563
19รายงานการกำกับตัวชี้ 1.1 อัตราการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน เดือน พ.ค.63นางจรรยา สืบนุช9 มิถุนายน 2563
20ผลการขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และเด็ก เดือนพฤษภาคม 2563นางจรรยา สืบนุช9 มิถุนายน 2563