ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 158 ผลลัพธ์

แม่และเด็ก

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564นางจรรยา สืบนุช1 มีนาคม 2564
2 PA 1.1 รายงานการขับเคลื่อนแม่และเด็กปฐมวัยกพ.64นางบุษบา อรรถาวีร์28 กุมภาพันธ์ 2564
3ตรวจราชการ กพ.64นางบุษบา อรรถาวีร์28 กุมภาพันธ์ 2564
4การส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4Dนางบุษบา อรรถาวีร์28 กุมภาพันธ์ 2564
5แผนงานปฐมวัยปี 64นางบุษบา อรรถาวีร์8 กุมภาพันธ์ 2564
6ผลการดำเนินงาปฐมวัยธันวาคม 2563นางบุษบา อรรถาวีร์8 กุมภาพันธ์ 2564
7ผลการดำเนินงานปฐมวัย พฤศจิกายน 2563นางบุษบา อรรถาวีร์8 กุมภาพันธ์ 2564
8ผลการดำเนินงานตุลาคม 63นางบุษบา อรรถาวีร์8 กุมภาพันธ์ 2564
9สรุปผลการดำเนินงานเดือนมกราคม 2564นางบุษบา อรรถาวีร์8 กุมภาพันธ์ 2564
10ผลการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก เดือนมกราคม 2564นางจรรยา สืบนุช4 กุมภาพันธ์ 2564
11ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กปฐมวัยนางบุษบา อรรถาวีร์30 มกราคม 2564
12เอกสารเด็กปฐมวัย 3นางบุษบา อรรถาวีร์30 มกราคม 2564
13เอกสารเด็กปฐมวัย 2นางบุษบา อรรถาวีร์30 มกราคม 2564
14เอกสารเด็กปฐมวัย1นางบุษบา อรรถาวีร์30 มกราคม 2564
15เอกสารเด็กปฐมวัยนางบุษบา อรรถาวีร์30 มกราคม 2564
16PA1.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กปฐมวัย นางบุษบา อรรถาวีร์28 มกราคม 2564
17ผังขั้นตอนการลงทะเบียนอบรมออนไลน์น.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา15 มกราคม 2564
18ขั้นตอนลงทะเบียนอบรมออนไลน์ Play Worker รุ่น 1 (1)น.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา15 มกราคม 2564
19PA 1.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย: อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคนนางจรรยา สืบนุช13 มกราคม 2564
20สรุปประชุมตามแผนการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก เดือนธันวาคม 2563นางจรรยา สืบนุช13 มกราคม 2564