ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 101 ผลลัพธ์

แม่และเด็ก

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กในสถานการณ์โควิด-19นางบุษบา อรรถาวีร์26 พฤษภาคม 2563
2สื่อประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์การระบาด Covid-19นางจรรยา สืบนุช8 พฤษภาคม 2563
3สรุปรายงานการประชุม HDC 20เมย..63นางบุษบา อรรถาวีร์8 พฤษภาคม 2563
4สรุปรายงานการประชุม HDC 20เมย..63นางบุษบา อรรถาวีร์8 พฤษภาคม 2563
5รายงานการให้บริการคัดกรองพัฒนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดีจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เดือนเมษายน นางบุษบา อรรถาวีร์8 พฤษภาคม 2563
6สรุปรายงานการตรวจ ตชว.1.2 เมย.63นางบุษบา อรรถาวีร์7 พฤษภาคม 2563
7การขับเคลื่อน PA 1.2 เมย.63. นางบุษบา อรรถาวีร์7 พฤษภาคม 2563
8รายงานตรวจราชการรอบ 6 เดือนแรกนางบุษบา อรรถาวีร์7 พฤษภาคม 2563
9ปรับแผนโครงการรอบหลังนางบุษบา อรรถาวีร์7 พฤษภาคม 2563
10ความรู้โควิดนางบุษบา อรรถาวีร์7 พฤษภาคม 2563
11ผลการขับเคลื่อน เมย63นางบุษบา อรรถาวีร์7 พฤษภาคม 2563
12สรุปรายงานกำกับ ตัวชี้วัดเมย.63นางบุษบา อรรถาวีร์7 พฤษภาคม 2563
13รายงานการกำกับตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคนนางจรรยา สืบนุช7 พฤษภาคม 2563
14สื่อสนับสนุนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแม่และเด็ก ในสถานการณ์ การระบาด Covid-19นางจรรยา สืบนุช7 พฤษภาคม 2563
15เอกสารสรุปผลการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก เเขตสุขภาพที่ 5 รอบ 6 เดือน(1 ต.ค. 62-31 มี.ค. 63)นางจรรยา สืบนุช7 พฤษภาคม 2563
16รายงานผลการดำเนินงาน ตชว.เดือน มีค.63นางบุษบา อรรถาวีร์2 พฤษภาคม 2563
17ปรับการทำงานคลินิกสุขภาพเด็กดี “รับมือ Covid -19” โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เดือน มีนาคม 2563 นางบุษบา อรรถาวีร์9 เมษายน 2563
18โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการอนามัยแม่และเด็กประจำปี 2563 วันที่ 13-14 มีนาคม 2563 ณ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นางบุษบา อรรถาวีร์9 เมษายน 2563
19เยี่ยมติดตามการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย วันที่ 10-11 มีนาคม 2563 ณ.โรงเรียนวัดวังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรีนางบุษบา อรรถาวีร์9 เมษายน 2563
20แบบรายงานตัวชี้วัด PA(1.2) ปี 2563 นางบุษบา อรรถาวีร์9 เมษายน 2563