ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

ทั้งหมด 113 ผลลัพธ์

แม่และเด็ก

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
1รายงานตรวจราชการปฐมวัย 63-2
นางบุษบา อรรถาวีร์7 กรกฏาคม 2563
2การเยยี่มตดิตามความพรอ้มกอ่นเปิด สพด.ของศอ5 ราชบรุี นางบุษบา อรรถาวีร์7 กรกฏาคม 2563
3สรุปผลการเยี่ยมเสริมพลังการคัดกรองพัฒนาการเด็กนางบุษบา อรรถาวีร์7 กรกฏาคม 2563
4รายงานการกำกับตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน เดือน มิ.ย.นางจรรยา สืบนุช3 กรกฏาคม 2563
5รายงานการประชุมคณะกรรมการ MCH Board เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2563 นางจรรยา สืบนุช3 กรกฏาคม 2563
6รายงานการกำกับตัวชี้ 1.1 อัตราการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน เดือน พ.ค.63นางจรรยา สืบนุช9 มิถุนายน 2563
7ผลการขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และเด็ก เดือนพฤษภาคม 2563นางจรรยา สืบนุช9 มิถุนายน 2563
8เอกสารประชุมติดตามการดำเนินงานคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) เขตสุขภาพที่ 5 ในสถานการณ์การระบาด COVID-19นางจรรยา สืบนุช9 มิถุนายน 2563
9เอกสารประชุมติดตามการดำเนินงานแม่และเด็ก 6 เดือนหลังนางจรรยา สืบนุช9 มิถุนายน 2563
10รายงานกำกับตัวชี้วัด พค 63นางบุษบา อรรถาวีร์8 มิถุนายน 2563
11Web Conference เรื่องการพัฒนาระบบ E-learning : DSPM สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข นางบุษบา อรรถาวีร์8 มิถุนายน 2563
125. ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับงานพัฒนาการเด็ก 4 เดือนที่เหลือ : การทำ E-learning DSPM นางบุษบา อรรถาวีร์8 มิถุนายน 2563
13ติดตามการขับเคลื่อนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ครั้งที่ 5 นางบุษบา อรรถาวีร์8 มิถุนายน 2563
14สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กในสถานการณ์โควิด-19นางบุษบา อรรถาวีร์26 พฤษภาคม 2563
15สื่อประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์การระบาด Covid-19นางจรรยา สืบนุช8 พฤษภาคม 2563
16สรุปรายงานการประชุม HDC 20เมย..63นางบุษบา อรรถาวีร์8 พฤษภาคม 2563
17รายงานการให้บริการคัดกรองพัฒนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดีจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เดือนเมษายน นางบุษบา อรรถาวีร์8 พฤษภาคม 2563
18สรุปรายงานการตรวจ ตชว.1.2 เมย.63นางบุษบา อรรถาวีร์7 พฤษภาคม 2563
19การขับเคลื่อน PA 1.2 เมย.63. นางบุษบา อรรถาวีร์7 พฤษภาคม 2563
20รายงานตรวจราชการรอบ 6 เดือนแรกนางบุษบา อรรถาวีร์7 พฤษภาคม 2563
21ปรับแผนโครงการรอบหลังนางบุษบา อรรถาวีร์7 พฤษภาคม 2563
22ความรู้โควิดนางบุษบา อรรถาวีร์7 พฤษภาคม 2563
23ผลการขับเคลื่อน เมย63นางบุษบา อรรถาวีร์7 พฤษภาคม 2563
24สรุปรายงานกำกับ ตัวชี้วัดเมย.63นางบุษบา อรรถาวีร์7 พฤษภาคม 2563
25รายงานการกำกับตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคนนางจรรยา สืบนุช7 พฤษภาคม 2563
26สื่อสนับสนุนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแม่และเด็ก ในสถานการณ์ การระบาด Covid-19นางจรรยา สืบนุช7 พฤษภาคม 2563
27เอกสารสรุปผลการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก เเขตสุขภาพที่ 5 รอบ 6 เดือน(1 ต.ค. 62-31 มี.ค. 63)นางจรรยา สืบนุช7 พฤษภาคม 2563
28รายงานผลการดำเนินงาน ตชว.เดือน มีค.63นางบุษบา อรรถาวีร์2 พฤษภาคม 2563
29ปรับการทำงานคลินิกสุขภาพเด็กดี “รับมือ Covid -19” โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เดือน มีนาคม 2563 นางบุษบา อรรถาวีร์9 เมษายน 2563
30โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการอนามัยแม่และเด็กประจำปี 2563 วันที่ 13-14 มีนาคม 2563 ณ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นางบุษบา อรรถาวีร์9 เมษายน 2563
31เยี่ยมติดตามการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย วันที่ 10-11 มีนาคม 2563 ณ.โรงเรียนวัดวังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรีนางบุษบา อรรถาวีร์9 เมษายน 2563
32แบบรายงานตัวชี้วัด PA(1.2) ปี 2563 นางบุษบา อรรถาวีร์9 เมษายน 2563
33รายงานการกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนมีนาคม 2563 ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคนนางจรรยา สืบนุช30 มีนาคม 2563
34คู่มิือการใช้งานโปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์เชิงรุก Save Momนางจรรยา สืบนุช30 มีนาคม 2563
35ประชุมขับเคลื่อนโปรแกรมการเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงเชิงรุก Save Mom จังหวัดนำร่อง (เพชรบุรี)นางจรรยา สืบนุช27 มีนาคม 2563
36รายชื่อคณะทำงานทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา เขตสุขภาพที่ 5นางจรรยา สืบนุช27 มีนาคม 2563
37ข้อมูล MMR เขตสุขภาพที่ 5นางจรรยา สืบนุช27 มีนาคม 2563
38รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเก็บข้อมูลสุขภาพตำบลต้นแบบ 1000 วันนางจรรยา สืบนุช27 มีนาคม 2563
39รายงานการกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคนนางจรรยา สืบนุช9 มีนาคม 2563
40รายงานการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมประเมินติดตามการสร้างความรอบรู้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในมารดาหลังคลอดหรือผู้เลี้ยงดูหลัก นางบุษบา อรรถาวีร์8 มีนาคม 2563
41แบบรายงานตัวชี้วัด PA(1.2) ปี 2563 ตัวชี้วัด 1.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุ ที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย นางบุษบา อรรถาวีร์7 มีนาคม 2563
42โครงการความรอบรู้ด้านสุขภาพในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของผู้เลี้ยงดูหลัก/ครูในเขตสุขภาพที่ 5นางบุษบา อรรถาวีร์7 มีนาคม 2563
43โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยอบ่างมีคุณภาพนางบุษบา อรรถาวีร์7 มีนาคม 2563
44รายงานการตรวจราชการรอบ1_63
นางบุษบา อรรถาวีร์6 มีนาคม 2563
45รายงานสรุปตรวจราชการประเด็นที่ ๓ สุขภาพกลุ่มวัย หัวข้อ 3.1 สุขภาพแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 5 รอบที่ 1/2563 นางจรรยา สืบนุช3 มีนาคม 2563
46แบบฟอร์มทะเบียนรายชื่อหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร เด็กอายุ 0-5 ปี ในตำบลต้นแบบ 1,000 วันน.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา22 กุมภาพันธ์ 2563
47ข้อมูลมารดาเสียชีวิต ปี 60-62นางจรรยา สืบนุช21 กุมภาพันธ์ 2563
48วิเคราะห์สถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 5 ไตรมาสที่ 1 ปี 2563นางจรรยา สืบนุช21 กุมภาพันธ์ 2563
49คู่มือ การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย DSPMนางบุษบา อรรถาวีร์20 กุมภาพันธ์ 2563
50สรุปการประชุมโครงการ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯนางบุษบา อรรถาวีร์10 กุมภาพันธ์ 2563
51ประชุมมหัศจรรย์ 1000 วัน 3-4 กพ.63นางบุษบา อรรถาวีร์10 กุมภาพันธ์ 2563
52ขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1000 วัน 13 ธค .62นางบุษบา อรรถาวีร์10 กุมภาพันธ์ 2563
53สรุปประชุม MCH 28-29 พ.ย..62นางบุษบา อรรถาวีร์10 กุมภาพันธ์ 2563
54รายงานตัวชี้วัด PA ปี 2563 นางบุษบา อรรถาวีร์10 กุมภาพันธ์ 2563
55รายงานตัวชี้วัด PA ปี 2563 นางบุษบา อรรถาวีร์10 กุมภาพันธ์ 2563
56การขับเคลื่อนตัวชี้วัด PA 1.2นางบุษบา อรรถาวีร์10 กุมภาพันธ์ 2563
57สรุปผลการประชุมยุทธศาสตร์ตำบล 1000 แรกของชีวิต เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2563 นางจรรยา สืบนุช8 กุมภาพันธ์ 2563
58สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1000 แรกของชีวิต เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2563 นางจรรยา สืบนุช8 กุมภาพันธ์ 2563
59สรุปผลการประชุมชี้แจงแผนงานโครงการแม่และเด็กปี 2563นางบุษบา อรรถาวีร์8 กุมภาพันธ์ 2563
60สรุปผลการประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก และ Conference Case MMR/IMR และทีมประเมินมาตรฐานระดับเขต/จังหวัดนางจรรยา สืบนุช7 กุมภาพันธ์ 2563
61สรุปผลการประชุมชี้แจงแผนงานโครงการแม่และเด็กปี 2563 นางจรรยา สืบนุช7 กุมภาพันธ์ 2563
62ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตำบลต้นแบบ 1,000 วัน 3-4 ก.พ.63น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา5 กุมภาพันธ์ 2563
63ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตำบลต้นแบบ 1,000 วัน 3-4 ก.พ.63น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา5 กุมภาพันธ์ 2563
64ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตำบลต้นแบบ 1,000 วัน 3-4 ก.พ.63น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา5 กุมภาพันธ์ 2563
65ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตำบลต้นแบบ 1,000 วัน 3-4 ก.พ.63น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา5 กุมภาพันธ์ 2563
66ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตำบลต้นแบบ 1,000 วัน 3-4 ก.พ.63น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา5 กุมภาพันธ์ 2563
67ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตำบลต้นแบบ 1,000 วัน 3-4 ก.พ.63น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา5 กุมภาพันธ์ 2563
68เอกสารโครงการวิจัยเรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของผู้เลี้ยงดูหลักและครู/ผู้ดูแลเด็ก ในเขตสุขภาพที่ 5นางจรรยา สืบนุช23 มกราคม 2563
69การวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้ พัฒนาการ ย้อนหลัง 3 ปีนางบุษบา อรรถาวีร์23 มกราคม 2563
70แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562นางบุษบา อรรถาวีร์23 มกราคม 2563
71แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นางบุษบา อรรถาวีร์23 มกราคม 2563
72แผนคลัสเตอร์สตรีและเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563 (ศนูย์อนามัย)นางบุษบา อรรถาวีร์22 มกราคม 2563
73การขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ปี 2563นางบุษบา อรรถาวีร์22 มกราคม 2563
74แผนคลัสเตอร์สตรีและเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563นางบุษบา อรรถาวีร์22 มกราคม 2563
75รายงานกาตรวจราชการปี 62นางบุษบา อรรถาวีร์22 มกราคม 2563
76แบบตรวจราชการ ปี 61นางบุษบา อรรถาวีร์22 มกราคม 2563
77แบบตรวจราชการปี 60นางบุษบา อรรถาวีร์22 มกราคม 2563
78มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาตินางจรรยา สืบนุช13 ธันวาคม 2562
79ประชุมขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ปี 2563 น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา12 ธันวาคม 2562
80เอกสารประชุม MCH Board 28-29 พย.62 (พญ.วิบูลพรรณ)นางจรรยา สืบนุช2 ธันวาคม 2562
81เอกสารประชุม MCH Board 28-29 พย.62 (นพ.สุธิต)นางจรรยา สืบนุช1 ธันวาคม 2562
82เอกสารประชุม MCH Board 28-29 พย.62 (นพ.สุธิต)นางจรรยา สืบนุช1 ธันวาคม 2562
83เอกสารประชุม MCH Board 28-29 พย.62นางจรรยา สืบนุช1 ธันวาคม 2562
84KPI Templateนางจรรยา สืบนุช13 พฤศจิกายน 2562
85ประชุมชี้แจงแผนงาน/โครงการอนามัยแม่และเด็ก ปี 2563นางจรรยา สืบนุช6 พฤศจิกายน 2562
86สรุปผลการปฏิบัติงานน.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา29 สิงหาคม 2562
87Flowchart_เครือข่ายmchน.ส.สกาวรัตน์ เทพรักษ์13 สิงหาคม 2562
88มาตรการด้านเด็กปฐมวัยใน เขตสุขภาพที่ 5น.ส.สกาวรัตน์ เทพรักษ์13 สิงหาคม 2562
89แผ่นพับเคล็ดลับการให้นมในคุณแม่วัยใสสิทธิพล ธิติโชติรส1 มีนาคม 2562
90Program MCH_updateนางจรรยา สืบนุช28 มกราคม 2562
91ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบการจัดสำรับอาหารกลางวัน Thai School Lunch (TSL) รุ่น1-3น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา21 มกราคม 2562
92ประชุมขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1000 วัน 2562 วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 (ต่อ)น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา13 ธันวาคม 2561
93ประชุมชี้แจงโครงการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ ปีงบประมาณ 2562น.ส.สกาวรัตน์ เทพรักษ์10 ธันวาคม 2561
94ประชุมขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1000 วัน 2562 วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561
น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา3 ธันวาคม 2561
95เอกสารประชุมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 8-9 พ.ย.61 นางจรรยา สืบนุช19 พฤศจิกายน 2561
96เอกสารประชุมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 8-9 พ.ย.61 นางจรรยา สืบนุช19 พฤศจิกายน 2561
97เอกสารประชุมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 8-9 พ.ย.61 นางจรรยา สืบนุช19 พฤศจิกายน 2561
98เอกสารประชุมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 8-9 พ.ย.61 นางจรรยา สืบนุช19 พฤศจิกายน 2561
99เอกสารประชุมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 8-9 พ.ย.61 นางจรรยา สืบนุช19 พฤศจิกายน 2561
100เอกสารประชุมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 8-9 พ.ย.61 นางจรรยา สืบนุช19 พฤศจิกายน 2561
101บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) นางจรรยา สืบนุช29 ตุลาคม 2561
102การพัฒนาสำรับอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กปฐมวัย กรณีศึกษาศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีน.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา28 กันยายน 2561
103เอกสารประชุมสรุปผลการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก วันที่ 13-14 ก.ย.61 พญ.มณฑานางจรรยา สืบนุช20 กันยายน 2561
104เอกสารประชุมสรุปผลการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก วันที่ 13-14 ก.ย.61นางจรรยา สืบนุช19 กันยายน 2561
105เอกสารประชุมสรุปผลการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก วันที่ 13-14 ก.ย.61 อ.จารุณีนางจรรยา สืบนุช19 กันยายน 2561
106เอกสารประชุมสรุปผลการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก วันที่ 13-14 ก.ย.61 อ.จารุณีนางจรรยา สืบนุช19 กันยายน 2561
107ตำรับอาหารศูนย์เด็กเล็ก_โปสเตอร์การจัดอาหารกลางวันและอาหารว่างในศูนย์เด็กเล็กนางจรรยา สืบนุช1 สิงหาคม 2561
108เอกสารประกอบการประชุมผู้แทน 4 กระทรวง เรื่องการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2561นางจรรยา สืบนุช1 สิงหาคม 2561
109เอกสารประกอบการประชุมผู้แทน 4 กระทรวง เรื่องการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2561นางจรรยา สืบนุช1 สิงหาคม 2561
110เอกสารประกอบการประชุมผู้แทน 4 กระทรวง เรื่องการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2561นางจรรยา สืบนุช1 สิงหาคม 2561
111พัฒนาการเด็กไทยภายใต้กรอบความร่วมมือ 4 กระทรวงนางจรรยา สืบนุช22 กรกฏาคม 2561
112มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561นางจรรยา สืบนุช20 กรกฏาคม 2561
113Preterm_รศ.นพ.ประภัทรน.ส.สกาวรัตน์ เทพรักษ์28 มีนาคม 2561