ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 21 ถึง 40 จาก 113 ผลลัพธ์

แม่และเด็ก

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
21ปรับแผนโครงการรอบหลังนางบุษบา อรรถาวีร์7 พฤษภาคม 2563
22ความรู้โควิดนางบุษบา อรรถาวีร์7 พฤษภาคม 2563
23ผลการขับเคลื่อน เมย63นางบุษบา อรรถาวีร์7 พฤษภาคม 2563
24สรุปรายงานกำกับ ตัวชี้วัดเมย.63นางบุษบา อรรถาวีร์7 พฤษภาคม 2563
25รายงานการกำกับตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคนนางจรรยา สืบนุช7 พฤษภาคม 2563
26สื่อสนับสนุนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแม่และเด็ก ในสถานการณ์ การระบาด Covid-19นางจรรยา สืบนุช7 พฤษภาคม 2563
27เอกสารสรุปผลการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก เเขตสุขภาพที่ 5 รอบ 6 เดือน(1 ต.ค. 62-31 มี.ค. 63)นางจรรยา สืบนุช7 พฤษภาคม 2563
28รายงานผลการดำเนินงาน ตชว.เดือน มีค.63นางบุษบา อรรถาวีร์2 พฤษภาคม 2563
29ปรับการทำงานคลินิกสุขภาพเด็กดี “รับมือ Covid -19” โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เดือน มีนาคม 2563 นางบุษบา อรรถาวีร์9 เมษายน 2563
30โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการอนามัยแม่และเด็กประจำปี 2563 วันที่ 13-14 มีนาคม 2563 ณ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นางบุษบา อรรถาวีร์9 เมษายน 2563
31เยี่ยมติดตามการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย วันที่ 10-11 มีนาคม 2563 ณ.โรงเรียนวัดวังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรีนางบุษบา อรรถาวีร์9 เมษายน 2563
32แบบรายงานตัวชี้วัด PA(1.2) ปี 2563 นางบุษบา อรรถาวีร์9 เมษายน 2563
33รายงานการกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนมีนาคม 2563 ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคนนางจรรยา สืบนุช30 มีนาคม 2563
34คู่มิือการใช้งานโปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์เชิงรุก Save Momนางจรรยา สืบนุช30 มีนาคม 2563
35ประชุมขับเคลื่อนโปรแกรมการเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงเชิงรุก Save Mom จังหวัดนำร่อง (เพชรบุรี)นางจรรยา สืบนุช27 มีนาคม 2563
36รายชื่อคณะทำงานทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา เขตสุขภาพที่ 5นางจรรยา สืบนุช27 มีนาคม 2563
37ข้อมูล MMR เขตสุขภาพที่ 5นางจรรยา สืบนุช27 มีนาคม 2563
38รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเก็บข้อมูลสุขภาพตำบลต้นแบบ 1000 วันนางจรรยา สืบนุช27 มีนาคม 2563
39รายงานการกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคนนางจรรยา สืบนุช9 มีนาคม 2563
40รายงานการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมประเมินติดตามการสร้างความรอบรู้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในมารดาหลังคลอดหรือผู้เลี้ยงดูหลัก นางบุษบา อรรถาวีร์8 มีนาคม 2563