ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 21 ถึง 40 จาก 171 ผลลัพธ์

แม่และเด็ก

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
21ผลการดำเนินงานตุลาคม 63นางบุษบา อรรถาวีร์8 กุมภาพันธ์ 2564
22สรุปผลการดำเนินงานเดือนมกราคม 2564นางบุษบา อรรถาวีร์8 กุมภาพันธ์ 2564
23ผลการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก เดือนมกราคม 2564นางจรรยา สืบนุช4 กุมภาพันธ์ 2564
24ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กปฐมวัยนางบุษบา อรรถาวีร์30 มกราคม 2564
25เอกสารเด็กปฐมวัย 3นางบุษบา อรรถาวีร์30 มกราคม 2564
26เอกสารเด็กปฐมวัย 2นางบุษบา อรรถาวีร์30 มกราคม 2564
27เอกสารเด็กปฐมวัย1นางบุษบา อรรถาวีร์30 มกราคม 2564
28เอกสารเด็กปฐมวัยนางบุษบา อรรถาวีร์30 มกราคม 2564
29PA1.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กปฐมวัย นางบุษบา อรรถาวีร์28 มกราคม 2564
30ผังขั้นตอนการลงทะเบียนอบรมออนไลน์น.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา15 มกราคม 2564
31ขั้นตอนลงทะเบียนอบรมออนไลน์ Play Worker รุ่น 1 (1)น.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา15 มกราคม 2564
32PA 1.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย: อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคนนางจรรยา สืบนุช13 มกราคม 2564
33สรุปประชุมตามแผนการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก เดือนธันวาคม 2563นางจรรยา สืบนุช13 มกราคม 2564
34สรุปประชุมตามแผนการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก เดือนพฤศจิกายน 2563นางจรรยา สืบนุช13 มกราคม 2564
35สรุปประชุมตามแผนการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก เตือนตุลาคม ปี 2563นางจรรยา สืบนุช13 มกราคม 2564
36แบบฟอร์มทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร เด็กอายุ 0-3 ปีน.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา8 ธันวาคม 2563
37ประชุมขับเคลื่อนและถอดบทเรียนความสำเร็จ การดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2564 วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา19 พฤศจิกายน 2563
38เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขงานอนามัยแม่และเด็กฯ วันที่ 10-11 พ.ย. 63 ณ ธารามันตรา ชะอำรีสอร์ท จ.เพชรบุรีน.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา4 พฤศจิกายน 2563
39รายงานผลการขับเคลื่อนกย.นางบุษบา อรรถาวีร์2 พฤศจิกายน 2563
40รายงานการกำกับตัวชี้วัด 1.1 _ก.ย.63นางจรรยา สืบนุช7 ตุลาคม 2563