ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 41 ถึง 60 จาก 113 ผลลัพธ์

แม่และเด็ก

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
41แบบรายงานตัวชี้วัด PA(1.2) ปี 2563 ตัวชี้วัด 1.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุ ที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย นางบุษบา อรรถาวีร์7 มีนาคม 2563
42โครงการความรอบรู้ด้านสุขภาพในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของผู้เลี้ยงดูหลัก/ครูในเขตสุขภาพที่ 5นางบุษบา อรรถาวีร์7 มีนาคม 2563
43โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยอบ่างมีคุณภาพนางบุษบา อรรถาวีร์7 มีนาคม 2563
44รายงานการตรวจราชการรอบ1_63
นางบุษบา อรรถาวีร์6 มีนาคม 2563
45รายงานสรุปตรวจราชการประเด็นที่ ๓ สุขภาพกลุ่มวัย หัวข้อ 3.1 สุขภาพแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 5 รอบที่ 1/2563 นางจรรยา สืบนุช3 มีนาคม 2563
46แบบฟอร์มทะเบียนรายชื่อหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร เด็กอายุ 0-5 ปี ในตำบลต้นแบบ 1,000 วันน.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา22 กุมภาพันธ์ 2563
47ข้อมูลมารดาเสียชีวิต ปี 60-62นางจรรยา สืบนุช21 กุมภาพันธ์ 2563
48วิเคราะห์สถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 5 ไตรมาสที่ 1 ปี 2563นางจรรยา สืบนุช21 กุมภาพันธ์ 2563
49คู่มือ การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย DSPMนางบุษบา อรรถาวีร์20 กุมภาพันธ์ 2563
50สรุปการประชุมโครงการ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯนางบุษบา อรรถาวีร์10 กุมภาพันธ์ 2563
51ประชุมมหัศจรรย์ 1000 วัน 3-4 กพ.63นางบุษบา อรรถาวีร์10 กุมภาพันธ์ 2563
52ขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1000 วัน 13 ธค .62นางบุษบา อรรถาวีร์10 กุมภาพันธ์ 2563
53สรุปประชุม MCH 28-29 พ.ย..62นางบุษบา อรรถาวีร์10 กุมภาพันธ์ 2563
54รายงานตัวชี้วัด PA ปี 2563 นางบุษบา อรรถาวีร์10 กุมภาพันธ์ 2563
55รายงานตัวชี้วัด PA ปี 2563 นางบุษบา อรรถาวีร์10 กุมภาพันธ์ 2563
56การขับเคลื่อนตัวชี้วัด PA 1.2นางบุษบา อรรถาวีร์10 กุมภาพันธ์ 2563
57สรุปผลการประชุมยุทธศาสตร์ตำบล 1000 แรกของชีวิต เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2563 นางจรรยา สืบนุช8 กุมภาพันธ์ 2563
58สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1000 แรกของชีวิต เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2563 นางจรรยา สืบนุช8 กุมภาพันธ์ 2563
59สรุปผลการประชุมชี้แจงแผนงานโครงการแม่และเด็กปี 2563นางบุษบา อรรถาวีร์8 กุมภาพันธ์ 2563
60สรุปผลการประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก และ Conference Case MMR/IMR และทีมประเมินมาตรฐานระดับเขต/จังหวัดนางจรรยา สืบนุช7 กุมภาพันธ์ 2563