ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 61 ถึง 80 จาก 171 ผลลัพธ์

แม่และเด็ก

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
61สรุปผลการเยี่ยมเสริมพลังการคัดกรองพัฒนาการเด็กนางบุษบา อรรถาวีร์7 กรกฏาคม 2563
62รายงานการกำกับตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน เดือน มิ.ย.นางจรรยา สืบนุช3 กรกฏาคม 2563
63รายงานการประชุมคณะกรรมการ MCH Board เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 2/2563 นางจรรยา สืบนุช3 กรกฏาคม 2563
64รายงานการกำกับตัวชี้ 1.1 อัตราการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน เดือน พ.ค.63นางจรรยา สืบนุช9 มิถุนายน 2563
65ผลการขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และเด็ก เดือนพฤษภาคม 2563นางจรรยา สืบนุช9 มิถุนายน 2563
66เอกสารประชุมติดตามการดำเนินงานคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) เขตสุขภาพที่ 5 ในสถานการณ์การระบาด COVID-19นางจรรยา สืบนุช9 มิถุนายน 2563
67เอกสารประชุมติดตามการดำเนินงานแม่และเด็ก 6 เดือนหลังนางจรรยา สืบนุช9 มิถุนายน 2563
68รายงานกำกับตัวชี้วัด พค 63นางบุษบา อรรถาวีร์8 มิถุนายน 2563
69Web Conference เรื่องการพัฒนาระบบ E-learning : DSPM สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข นางบุษบา อรรถาวีร์8 มิถุนายน 2563
705. ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับงานพัฒนาการเด็ก 4 เดือนที่เหลือ : การทำ E-learning DSPM นางบุษบา อรรถาวีร์8 มิถุนายน 2563
71ติดตามการขับเคลื่อนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ครั้งที่ 5 นางบุษบา อรรถาวีร์8 มิถุนายน 2563
72สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กในสถานการณ์โควิด-19นางบุษบา อรรถาวีร์26 พฤษภาคม 2563
73สื่อประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์การระบาด Covid-19นางจรรยา สืบนุช8 พฤษภาคม 2563
74สรุปรายงานการประชุม HDC 20เมย..63นางบุษบา อรรถาวีร์8 พฤษภาคม 2563
75รายงานการให้บริการคัดกรองพัฒนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดีจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เดือนเมษายน นางบุษบา อรรถาวีร์8 พฤษภาคม 2563
76สรุปรายงานการตรวจ ตชว.1.2 เมย.63นางบุษบา อรรถาวีร์7 พฤษภาคม 2563
77การขับเคลื่อน PA 1.2 เมย.63. นางบุษบา อรรถาวีร์7 พฤษภาคม 2563
78รายงานตรวจราชการรอบ 6 เดือนแรกนางบุษบา อรรถาวีร์7 พฤษภาคม 2563
79ปรับแผนโครงการรอบหลังนางบุษบา อรรถาวีร์7 พฤษภาคม 2563
80ความรู้โควิดนางบุษบา อรรถาวีร์7 พฤษภาคม 2563