ดาวน์โหลด ศูนย์อนามัยที่ 5

แสดง 61 ถึง 80 จาก 113 ผลลัพธ์

แม่และเด็ก

 เรื่องโดยเมื่อทำรายการ
61สรุปผลการประชุมชี้แจงแผนงานโครงการแม่และเด็กปี 2563 นางจรรยา สืบนุช7 กุมภาพันธ์ 2563
62ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตำบลต้นแบบ 1,000 วัน 3-4 ก.พ.63น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา5 กุมภาพันธ์ 2563
63ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตำบลต้นแบบ 1,000 วัน 3-4 ก.พ.63น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา5 กุมภาพันธ์ 2563
64ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตำบลต้นแบบ 1,000 วัน 3-4 ก.พ.63น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา5 กุมภาพันธ์ 2563
65ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตำบลต้นแบบ 1,000 วัน 3-4 ก.พ.63น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา5 กุมภาพันธ์ 2563
66ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตำบลต้นแบบ 1,000 วัน 3-4 ก.พ.63น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา5 กุมภาพันธ์ 2563
67ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตำบลต้นแบบ 1,000 วัน 3-4 ก.พ.63น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา5 กุมภาพันธ์ 2563
68เอกสารโครงการวิจัยเรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของผู้เลี้ยงดูหลักและครู/ผู้ดูแลเด็ก ในเขตสุขภาพที่ 5นางจรรยา สืบนุช23 มกราคม 2563
69การวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้ พัฒนาการ ย้อนหลัง 3 ปีนางบุษบา อรรถาวีร์23 มกราคม 2563
70แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562นางบุษบา อรรถาวีร์23 มกราคม 2563
71แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นางบุษบา อรรถาวีร์23 มกราคม 2563
72แผนคลัสเตอร์สตรีและเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563 (ศนูย์อนามัย)นางบุษบา อรรถาวีร์22 มกราคม 2563
73การขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ปี 2563นางบุษบา อรรถาวีร์22 มกราคม 2563
74แผนคลัสเตอร์สตรีและเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563นางบุษบา อรรถาวีร์22 มกราคม 2563
75รายงานกาตรวจราชการปี 62นางบุษบา อรรถาวีร์22 มกราคม 2563
76แบบตรวจราชการ ปี 61นางบุษบา อรรถาวีร์22 มกราคม 2563
77แบบตรวจราชการปี 60นางบุษบา อรรถาวีร์22 มกราคม 2563
78มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาตินางจรรยา สืบนุช13 ธันวาคม 2562
79ประชุมขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ปี 2563 น.ส.เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา12 ธันวาคม 2562
80เอกสารประชุม MCH Board 28-29 พย.62 (พญ.วิบูลพรรณ)นางจรรยา สืบนุช2 ธันวาคม 2562